Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ207 Yeni Türk Edebiyatı-I 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tanzimat, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî devri Türk edebiyatlarının devir- eser- şahıs açısından değerlendirilmesi ve Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili temel kuramsal bilgilerin verilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Adem ÇALIŞKAN
Öğrenme Çıktıları
 1. Tanzimat döneminin önde gelen isimlerinin (Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, A. Tarhan...) Yeni Türk edebiyatının oluşumundaki etkilerini bilir.
 2. 1860lı yıllarda Osmanlıdaki ve dünyadaki siyasi, ekonomik ve bilimsel durumu bilir.
 3. Tanzimatın Osmanlı hayatına ve sanatına hangi değişiklikleri getirdiğini bilir.
 4. Servet-i Fünun dönemi şairlerini ve Türk şiirine etkilerini bilir.
 5. Servet-i F nun dönemi romancılarını ve eserlerini bilir.
 6. Tanzimat dönemi romancılarını ve eserlerini bilir, bu eserleri önceki dönem neriyle karşılaştırabilir.
 7. 1860’lı yıllarda Osmanlıdaki ve dünyadaki siyasî, ekonomik ve bilimsel durumu bilir.
 8. Tanzimat’ın Osmanlı hayatına, sanat, dil ve edebiyatına hangi değişiklikleri getirdiğini bilir.
 9. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının sınıflandırılmasını, nazım ve nesre ait özellikleri ile önde gelen isimlerinin (Birinci Kuşak: Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal; İkinci Kuşak: Recâizâde Mahmut Ekrem, Muallim Nâcî, Abdülhak Hâmid Tarhan...) Yeni Türk edebiyatının oluşumundaki etkilerini bilir.
 10. Tanzimat dönemi romancılarını ve eserlerini bilir ve bu konuda karşılaştırmalar yapabilir.
 11. Ara Nesil, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî dönemi şairlerini Türk şiirine etkileri ile birlikte bilir.
 12. Ara Nesil, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî dönemi romancılarını eserleri ile birlikte bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Her öğrenciye vize ve final sınavlarından önce teslim edeceği bir proje verilebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÇALIŞKAN, Adem, Türk Şiir Bilgisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2010.
ÇALIŞKAN, Adem, Yeni Türk Edebiyatında Türler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2011.
ÇALIŞKAN, Adem, Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Ders Notları, Samsun, 2012.
ÇALIŞKAN, Adem, Yeni Türk Edebiyatı I, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Basılmamış Lisans Ders Notları, Samsun, 2013.
AKAY, Hasan, “Servet-i Fünûn Edebiyatının Özellikleri”, Servet-i Fünûn Şiir Estetiği (Cenap Şehabettin’in Gözüyle), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1998, ss. 164-176.
AKAY, Hasan, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1998.
AKAY, Hasan, Yeni Türk Şiirinin Kurucularından Cenâb Şehâbeddin, 1.bs., Timaş Yayınları, İstanbul, 1998.
AKAY, Hasan, Yeni Türk Şiirinin Kurucularından Tevfik Fikret, 1.bs., Timaş Yayınları, İstanbul, 1998.
AKYÜZ, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, 4.bs., İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1986.
AKYÜZ, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs., Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982.
BANARLI, Nihad Sami, “Tanzimat Inkılabı / Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, C. 2, ss. 813-814.
BİLİM, Cahit, “İlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, Sayı: 2, Ankara 1985, ss. 81-104.
ÇETİŞLİ, İsmail, Nurullah Çetin, Abide Doğan, Alim Gür, Şenol Demir, Cengiz Karataş, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007.
ÇALIŞKAN, Adem, “Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Makber’inden Birkaç Bendin Tahlili”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 22, Kış 2005, ss. 143-160.
ÇALIŞKAN, Adem, “Cenâb Şehâbeddin’in Bir ‘Münâcât’ı ve Tahlili”, Dinbilimleri, Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, ss. 195-206.
ÇALIŞKAN, Adem, “İbrahim Şinâsî Efendi’nin Mustafa Reşîd Paşa Üzerine Bir ‘Kasîde’si ve Tahlili / A ‘Qasida’ on Musfata Reşid Pasha of Ibrahim Şinasi Efendi and Its Analysis”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, ss. 32-56.
ÇALIŞKAN, Adem, “Muallim Nâcî’nin Bir “Nat-ı Şerîf”i ve Tahlili”, İslâmî Edebiyat, Devre: II, Sayı: 31, Ekim-Kasım-Aralık 1999, ss. 43-47.
ÇALIŞKAN, Adem, “Recâizâde Mahmûd Ekrem’den Bir Na’t ve Tahlili”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Bahar 2004, ss. 331-348.
ÇALIŞKAN, Adem, “Şinâsî’nin ‘İlâhî’si ve Tahlili”, Dinbilimleri, Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 4, Ekim-Kasım-Aralık 2003, ss. 87-100.
ÇALIŞKAN, Adem, “Türk Edebiyatında Poetika-I”, Berceste, Aylık Kültür – Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 119, Mayıs 2012, ss. 2-17.
ÇALIŞKAN, Adem, “Türk Edebiyatında Poetika-II”, Berceste - Aylık Kültür – Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 119, Mayıs 2012, ss. 19-39.
ÇALIŞKAN, Adem, “Ziya Paşa’nın Bir “Na’t-ı Şerîfesi” ve Açıklaması”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, Samsun 1997, ss. 247-262.
ÇALIŞKAN, Adem, “Namık Kemal’in Hürriyet Kasîdesi ve Tahlili / Namık Kemal’s Ode to Freedom and Its Analysis”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 7, Issue: 31, 16 April 2014, ss. 81-118.
EMİROĞLU, Öztürk, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, 2.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.
ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yayınları, İstanbul, 1983.
ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2006.
ENGİNÜN, İnci, Zeynep Kerman (haz.), Ahmet Haşim – Bütün Şiirleri: Piyale / Göl Saatleri ve Diğer Şiirleri, 8.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2005.
ERCİLASUN, Bilge, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit / Türkçü Tenkit, C. 1, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1995.
ERCİLASUN, Bilge,, Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkid, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.
FERRARD, Christopher, “Recā'īzāde Mahmūd Ekrem'in Ta'līm-i Edebiyāt'ı ve Osmanlı Edebiyat Eleştirisine Katkısı. Kısım I” (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan), Studies of the Ottoman Domain, Volume: 3, Issue: 4, February 2013, pp. 1-23.
FİN, Robert F., Türk Romanı (İlk Dönem/1872-1900), 1.bs., Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1984.
GÖÇGÜN, Önder, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, 1.bs., Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999.
GÖÇGÜN, Önder, Ziya Paşa’nın Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Bütün Şiirleri, 1.bs., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987.
GÖZLER, H. Fethi, Ziya Paşa’nın Terci’-i Bend’i İle Terkîb-i Bend’i Üzerine Düşünceler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987.
GÜMÜŞ, Musa, “Anayasal Meşrûtî Yönetime Medhal: 1856 Islahat Fermanı’nın Tam Metin İncelemesi”, Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, Sayı: 47, Güz 2008, ss. 215-240.
HUYUGÜZEL, Ö. Faruk, Halit Ziya Uşaklıgil (Hayatı, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1995.
KAPLAN, Mehmet, “Şinâsî’nin Türk Şiirinde Yaptığı Yenilik”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 1976, ss. 253-274.
KAPLAN, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, 2.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 1984.
KAPLAN, Mehmet, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Cenab Şahabeddin – Bütün Şiirleri, 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbulk, 2011.
KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri I: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, 7.bs, Dergah Yayınları, İstanbul, 1981.
KAPLAN, Mehmet, Tevfik Fikret (Devir, Şahsiyet, Eser), Bilmen Basımevi, İstanbul, 1971.
KAVCAR, Cahit, Batılılaşma Açısından Servet-i Fünûn Romanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985.
KAYA, Ahmet İhsan, “Türk Edebiyatında Ara Nesil”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Nisan 2013, ss. 148-159.
KOLCU, Ali İhsan, Abdülhak Hâmid’in Poetikası, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2010.
KOLCU, Ali İhsan, Namık Kemal’in Poetikası, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2010.
KOLCU, Ali İhsan, Recaizade M. Ekrem’in Poetikası, 1.bs., Salkım Söğüt Yayınları, Erzurum, 2009.
KOLCU, Ali İhsan, Servet-i Fünûn Edebiyatı, Salkım Söğüt Yayınları, Ankara, 2005.
KOLCU, Ali İhsan, Tanzimat Edebiyatı I: Şiir, Salkım Söğüt Yayınları, Erzurum, 2004.
KOLCU, Ali İhsan, Türk Şiirinde Yokluk Fikri ve Akif Paşa’nın Adem Kasidesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002.
KOLCU, Ali İhsan, Ziya Paşa’nın Poetikası, 1.bs., Salkım Söğüt Yayınları, Erzurum, 2009.
KORKMAZ, Ramazan (ed.), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2004.
KUTLU, Şemsettin, Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, 2.bs., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981.
KUTLU, Şemsettin, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, 2.bs., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981.
LYE, John, “Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat Teorisi ve ‘Bizzat Teori’ Arasındaki Farklar”, (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, C. XIX, Sayı: 197, [İstanbul] Ağustos 2006, ss. 45-48.
MORAN, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınları, İstanbul, 1994, 320 s.
MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış: Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983.
OKAY, M. Orhan, “Servet-i Fünûn Edebiyatının Başlıca Hususiyetleri”, Servet-i Fünûn Şiiri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1992, ss. 11-13.
OKAY, Orhan, “Edebiyatımızın Batılılaşması Yahut Yenileşmesi”, Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt, İstanbul, 1988, C. 8, ss. 301-323.
OKAY, Orhan, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2005.
OKAY, Orhan, Tanzimat Edebiyatı, Hikâye – Roman – Şiir, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1987.
ÖNERTOY, Olcay, Edebiyatımızda Eleştiri / Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara, 1980.
ÖNERTOY, Olcay, Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Konya, 1981.
ÖZGÜL, M. Kayahan, XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012.
PARLATIR, İsmail, İnci Enginün, Ömer F. Huyugüzel, Bilge Ercilasun, Mustafa Özbalcı, Alaattin Karaca, Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.
PARLATIR, İsmail, Nurullah Çetin (haz), Tevfik Fikret – Bütün Şiirleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004.
PARLATIR, İsmail, Nurullah Çetin, Hakan Sazyek, Recaî-zade M. Ekrem: Bütün Eserleri II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1997.
PRADL, Gordon, “Anlatıbilim: Hikâye Yapısının İncelenmesi” (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan), Berceste, Aylık Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 128, Şubat 2013, ss. 12-14.
SIRMA, İhsan Süreyya, Tanzimat’ın Götürdükleri, Beyan Yayınları, İstanbul, 1991.
SOLOK, Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman: Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Kadar 1859-1910, Cilt: 1, 3.bs., Varlık Yayınevi, İstanbul, 1979.
ŞEN, Cafer, Fecr-i Âtî Edebiyatı: Tespit – Tahlil –Tenkit, 1.bs., Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982.
TAVUKÇU, Orhan K., Turan Karataş (haz.), Namık Kemal, 1.bs., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011.
TÖRENEK, Mehmet, Hikaye ve Romanlarıyla Mehmet Rauf, 1.bs., Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1999.
TUNCER, Hüseyin, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı I: Tanzimat Edebiyatı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1992.
TUNCER, Hüseyin, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı II: Servet-i Fünûn Edebiyatı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1992.
TUNCER, Hüseyin, Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1994.
TURAL, Sadık (ed.), Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 7, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006.
UÇMAN, Abdullah, “Tanzimat’tan Sonra Kültür ve Edebiyat Hayatımızdaki Değişme ve Yenileşmeler”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, C. 15, ss. 181-188.
UÇMAN, Abdullah, Ahmet Bican Ercilasun, İnci Enginün, İsmail Parlatır, Nurullah Çetin, Zeynep Kerman, Tanzimat Edebiyatı, 1.bs., Akçağ yayınları, Ankara, 2006.
UÇMAN, Abdullah, Muallim Nâcî, 1.bs., Timaş Yayınları, İstanbul, 1998.
YILDIZ, Saadettin, “Tanzimat Döneminde Edebî Türler”, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, 2.bs., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2006, s. 47.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerini tanımaya yönelik çalışmalar. Dönemin önemli ürünlerinden seçilen metinler üzerinde çözümlemeler yapma ve böylece dönemin özellik ve etkilerini saptama çalışmaları. Dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi. Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren bazı ürünlerin çözümlenmesi ve bunların Türkçe eğitiminde kullanılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse Giriş / Batılılaşma hareketleri, Tanzimat devri Osmanlı Devleti’nde sanat, edebiyat ve dil başta olmak üzere siyasî, askerî, iktisadî, ilmî ve içtimâî durumun Batı dünyası ile karşılaştırılması.
2.İlan edilen Tanzimat Fermanı (ve Islahat Fermanı) ile Osmanlı Devleti’nde görülen resmî ve gayri resmî gelişmelerin kültür değişmeleri, sanat, dil ve edebiyat açısından sonuçları; Batı edebiyatının Türk edebiyatına etkisi ve yeni edebî türlerin girişi …
3.Yeni Türk Edebiyatı Kavramı, Kapsamı, Sınıflandırılması: 1-Tanzimat Edebiyatı: Tanımı, Genel Özellikleri, Sınıflandırılması: a-Hazırlık Dönemi (1839-1860) Tanzimat Edebiyatı ve temsilcileri.
4.b-Birinci Kuşak (1860-1876) Tanzimat Edebiyatı: ba-Birinci Kuşak Şiirinin Özellikleri ve Temsilcileri (İbrahim Şinâsî, Ziya Paşa ve Namık Kemal …vb.)
5.bb-Birinci Kuşak Hikâye ve Romanının Özellikleri, Temsilcileri (Şemseddin Sami, Namık Kemal, Ahmet Midhat, …vb.)
6.Şinâsî, Ziya Paşa ve Namık Kemal’den örnek şiir ve beyitlerin tahlili.
7.c-İkinci Kuşak (1876-1896) Tanzimat Edebiyatı: ca-İkinci Kuşak Şiirinin Özellikleri, Temsilcileri (Recâizâde Mahmut Ekrem, Muallim Nâcî, Abdülhak Hâmid Tarhan …vb)
8.cb-İkinci Kuşak Hikâye ve Romanının Özellikleri, Temsilcileri (Recâizâde Mahmut Ekrem, Sâmi Paşa-zâde Sezâî …vb.)
9.Recâizâde Mahmut Ekrem, Muallim Nâcî, Abdülhak Hâmid Tarhan’dan örnek şiir ve beyitlerin tahlili.
10.ARA SINAV
11.*Ara Nesil ve Temsilcileri: Nâbizâde Nâzım ve Mehmed Murat … vb. 2-Servet-i Fünûn Edebiyatı (1896-1900): Tanımı, Kuruluşu, Genel Özellikleri, Türler ve Temsilcileri
12.a-Servet-i Fünûn Şiiri, Özellikleri ve Temsilcileri; Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin’den örnek şiir tahlilleri.
13.b-Servet-i Fünûn Hikâye ve Romanı, Özellikleri ve Temsilcileri; Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un hikâye ve roman anlayışları …
14.3-Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı: 1-Fecr-i Âtî Edebiyatı (1909-1911/1912): Tanımı, Nazım ve Nesirde Özellikleri, Temsilcileri; Ahmet Hâşim’den bir örnek şiir veya kıt’a tahlili. Genel değerlendirme.
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi7321
Toplam85