Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ208 Yeni Türk Edebiyatı-II 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Milli edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardığı edebiyat yönelimlerinin en az birer yapıt okunmasıyla ortaya konması. Bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin özellikleriyle birlikte tanıtılması. Milli edebiyat döneminin 20. yüzyıl Türk edebiyatına etkileri.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 50’li yıllara kadar olan gelişmeler. Düzyazı, şiir ve tiyatro alanında ortaya çıkan önemli yapıtların incelenmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Şeyma B. Kuran
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk edebiyatının II. Meşrutiyet\'ten sonraki gelişimini takip eder. II. Meşrutiyet döneminin önde gelen isimlerinin eserlerini,Türk edebiyatına katkılarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri I (1860-1923), 4.bs., Mas Matbaacılık, Ankara, 1987. Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiir Antolojisi, Doğuş matbaacılık, Ank.1970. Baki, Hayati: Tanzimat Edebiyatında Roman ve İnsan, Promete Yayınları, Ankara, 1993. Banarlı, Nihad Sâmi: Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c. I-c.II, Milli EğitimBasımevi, İstanbul, 1971. Moran, Berna. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, 4. Baskı, İstanbul–199, s. 40. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları, Cem yay.,1991. Beyatlı, Yahya Kemal: Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hâtıralarım, 2. bs., Baha Matbaası, İstanbul, 1976. Bilgegil, M. Kaya: Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II, Erzurum, 1980. Büyük Türk Klasikleri, c.10 (Doç.Dr.Bilge Ercilasun, Nevzat Köseoğlu, Prof.Dr. Orhan Okay, Prof.Dr.Şerif Aktaş) Ötüken-Söğüt,İstanbul,1990 Cebeci, Dilâver: Tanzimat ve Türk Ailesi, Ötükeh Neşriyat, İstanbul,1993. Cevdet Kudret: Ahmet Mithat, Ankara, 1962. Cevdet Kudret: Karagöz, c. I-II-III, Ankara, 1968. Cevdet Kudret: Orta oyunu I, Ankara, 1973; Orta oyunu II, 1975. Cevdet Kudret: Orta oyunu, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1973. Emil, Birol: "Mizancı Murat Bey'in Edebiyat ve Tenkide Dair Görüşleri", İstanbu Üniversitesi Edebiyat Faktültesi Türk Dili ve EdebiyatıDergisi, 1 Ekim 1971. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001, İstanbul, 1992. Esen, Nüket: Türk Romanında Aile Kurumu, Aile Araştırma Kurumu, Arkara, 1991. Finn, Robert P.: Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1984. İsmail Habib: Yeni "Edebi Yeniliğimiz", Tanzimattan Beri Edebiyat Tarihi-I-Remzi Kitabevi, İstanbul, 1940. Kaplan, Mehmet: Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1976. Kaplan, Mehmet: Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, Dergâh yayınları, İstanbul, 1987. Kaplan, Mehmet: Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul,1885. Karal, Enver Ziya: "Tanzimattan Evvel Garplılaşma Hareketleri", Tanzimat I, Maarif Matbaası, İstanbul, 1940. Kerman, Zeynep, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Ankara 1998. Mardin, Şerif: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895/1908, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983. Parla, Jale: Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistomolojik Temelleri, İletişim Yayınları, 2. bs., İstanbul, 1993. Parlatır, İsmail: Tanzimat Edebiyatında Kölelik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1987. Parlatır, İsmail:Recaî-zade Mahmut Ekrem Hayatı-Eserleri-Sanatı, 2. bs.Ankara, 1995. Roman Özel Sayısı I, Türk Dili, nr. 154, Ankara: 1964. Roman Özel Sayısı II, Türk Dili, nr. 159, Ankara: 1964. Tanpınar, A. Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İst., 1969, s. 335. Tanpınar, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1997. Tural, Sadık Kemal, Edebiyat Bilimine Katkılar, Ecdâd Yay. , Ank. 1993. Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1979. Yalçın, Alemdar: "Düşünce Açısından Tiyatromuz", Yeni Sanat, S.5,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.II. Meşrutiyet döneminin siyasal ve sosyal görünümü, Fecr-i Ati
2.Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul
3.Ömer Seyfettin ve dönem nesri, Ahmet Haşim
4.Yahya Kemal
5.Mehmet Akif Ersoy
6.Cumhuriyet döneminin siyasal ve sosyal görünümü, şiir ve nesrinin genel özellikleri ve dönemdeki genel eğilimler
7.Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Nazım Hikmet, Necip Fazıl
8.Arasınav
9.Garip Akımı ve temsilcileri
10.Cahit Sıtkı, Ahmet Kutsi, Ahmet Muhip
11.II. Yeni ve temsilcileri
12.Maviciler, Hisarcılar ve diğer edebiyat toplulukları
13.Cumhuriyet dönemi romanı
14.Cumhuriyet dönemi hikaye ve tiyatrosu
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12525
Derse Katılım5315
Rehberli Problem Çözümü4520
Toplam75