Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İsmail GELEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Her öğretmenin bilmesi zorunlu olan, öğretim ve öğrenme ilkelerini bilir
  2. Öğretimde strateji, yöntem, teknik, taktik ilişkisini hiyerarşik olarak kurar ve bunların mantığını anlar
  3. Öğretim sürecini planlarken, yöntem seçimini belirleyen faktörleri gözetir
  4. Öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları dersin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanır.
  5. Eğitimde yeni yaklaşımları bilir ve eğitimde uygulanması ile ilgili öngörüye sahip olur.
  6. Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada; öğretmen görev- sorumluluk yeterlikleri ile tutarlı davranır.
  7. Bir derse ilişkin öğretimi tasarlar ve uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Bu yarıyıl boyunca öğretmenlik mesleğinin önemli bir boyutu olan “Öğretimi İlke ve Yöntemleri (3)” dersini birlikte işleyeceğiz. Bu dersin amacı; öğretmen olduğunuzda çağın gerektirdiği bilgi- beceri ve değerlere sahip etkin birer vatandaş yetiştirmek için gerekli olan, tüm mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; eğitim programlarını, öğretim ilke ve yöntemlerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımlarla birlikte siz öğretmen adaylarına kazandırmaktır.Böylece sizler yeni yaklaşımlar ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak yetiştireceğiniz öğrencilerin; öğrenmeyi öğrenen, kendisiyle, çevresiyle ve doğa ile barışık, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, yaşam boyu gereksinim duyulan temel bilgi ve yaşam becerilerine sahip, değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek, evrensel değerlere sahip, erdemli, karakterli; mutlu- sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilirsiniz
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Acar, N. V. (2004), Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi, Babil Yayıncılık, Ankara Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir Altan, Z (2010) Profesyonel Öğretmenliğe Doğru, Ankara, PegemA Aslan M (edt) (2014), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara Bektaş M, Horzum MB, (2010), Otantik Öğrenme, Ankara, PegemA Yay. Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara Borich, GD (2014), Etkili Öğretim Yöntemleri (Çev. Edt., Prof. Dr. Bahattin Acat), Nobel, Pearson Yay.)Ankara Büyükalan Filiz, S. (edt), (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, PegemA Yay. Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul Clark, R (2003) Öğretmenin 55 Altın Kuralı (Çev. Esra Davutoğlu), Ankara, Arkadaş Yay. Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara  Doğanay, A. (çev. Jensen A.) (2006), Beyin Uyumlu Öğrenme, Adana, Nobel Kitabevi Duman, B. (2007), Beyin Temelli Öğrenme, Ankara, PegemA Yay. Duman, B.(edt) (2011), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara Ekici, G. (editör) (2014), Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları I-II-III, Ankara, PegemA Yay. Ercan, A. R. (tarihsiz), Çocuklar Nasıl Öğrenir?, Alkım Yay., Ankara Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara Erden, M.; Altun, S. (2006), Öğrenme Stilleri, İstanbul, Morpa Yay. Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara Fer, S. (edt.) (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, Anı Yayınları Gardner H (2000), Eğitimli Akıl (Çev: Özden Akbaş), İstanbul, Morpa Yay. Gardner H (2007), Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin (Çev. Filiz Şar, Asiye Hekimoğlu Gür), İstanbul Optimist Yay,  Gazi, ZA; Aksal, FA. (2011), İş Yaşamı Temelli Öğrenim, Ankara, PegemA Yay Göçmen, A. (2003), Yeniden Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara Hesapçıoğlu, M, (1994) Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul, Beta Yay. Gökalp, M (2016), Öğretim ilke ve Yöntemleri, Ankara, PegemA Yay. Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara Hesapçıoğlu, M.(1994), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Beta Yay., İstanbul İşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul Kemertaş, İ. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Birsen Yayınevi,, İstanbul Kutlu,O; Temel A (2001) Okulda ve Sınavlarda Başarı İçin 222 Etkili Yol, Adana, Nobel Kitabevi Kutlu, O; Bozkurt,MC (2003),Okulda ve Sınavlarda Adım Adım Başarı, Konya, Çizgi Yay. Köksal, O.; Atalay, B (2015) Öğretim İlke ve Yöntemleri, Konya, Eğitim Yay. Küçükahmet, L., (1997), Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitabevi, Ankara MEB, Projeler Koordinasyon DB (2007) Aktif Öğrenme, TEDEP Projesi Yay. Medhus E (2005), Kendi Başına Düşünen Çocuklar Yetiştirmek (Çev: Özlem Tüzel Akal), İstanbul, Optimist Yay. Nosich GM (2015), Eleştirel Düşünme ve Disiplinler arası Eleştirel Düşünme Rehberi (Çev. Birsel Aybek), Ankara, Anı Yay. Ocak, G. (Ed.) (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yay., Ankara Oral, B. (edt). (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, PegemA Yay. Özden, Y. (1997), Öğrenme ve Öğretme, Ankara, Pegem Yay. Öztürk, M. (Edt.) (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Lisans Yayıncılık, İstanbul Saracaloğlu, A.S; Bahar, H.H.,(2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans Yay., İstanbul Sayılan, F.; Yıldız, A.(edt) ve diğerleri,(2005), Yaşam Boyu Öğrenme, Ankara, PegemA Yay. Schunk, D.H. (2009), Learning Theories: An Educational Perspective (Çev. Ed. Muzaffer Şahin), Ankara, Nobel Yay. Senemoğlu, N. (2001), Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi (3. Basım), Ankara Sönmez, V,(2010), Öğretim İlke ve Yöntemleri, (4. Baskı) Anı Yayıncılık, Ankara Sünbül, A.M., (2011), Öğretim İlke ve Yöntemleri, (5. Baskı), Eğitim Yayınevi,Konya, Sünbül, A.M.; Yılmaz, H. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Mikro Yayıncılık, Ankara Şahinel, M. (2003), Etkin Öğrenme, PegemA Yay., Ankara Şimşek N (2007), Öğrenmeyi Öğrenmede Alternatif Yaklaşımlar, Ankara, Asil Yayıncılık Tan, Ş.; Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2003), Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara Tan, Ş. (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yay., Ankara Taşpınar, M. (2016), Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri, (9. Baskı), Edge Akademi, Elhan Kitap, Ankara Townsend, R. (2000), Learning Wealth The A-Z of Loving to Learn-Öğrenme Zenginliği, Sistem Yayıncılık (Çev. Pelin Sıral), İstanbul Vural, B. (2004), Öğretim Faaliyetinde Yöntem, Teknik ve Etkinlikler, Hayat Yayınları, İstanbul Yalaz Atay, D (2003) öğretmen Eğitiminin Değişen Yüzü, Ankara, Nobel Yay. Yanpar-Yelken, T; Akay C (edt’s) (2015) Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara, Anı Yay. Yavuz, K.E., (2005), Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri, Ceceli Yayınları, Ankara Yıldızlar M (2009), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara Yıldırım, R. (1998), Öğrenmeyi Öğrenmek, Sistem Yayıncılık, İstanbul Yılmaz, H. (2001), Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun?, Çizgi Kitabevi, Konya
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğretim ve Öğrenme İlkeleri
2.Öğretim Stratejileri
3.-Kuram- Strateji- Yöntem- Teknik- Taktik İlişkisi-Yöntem Seçimini Belirleyen Faktörler
4.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
5.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
6.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
7.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
8.-Program - Plan Çeşitleri ve İlişkisi-Program ve Planın Eğitimdeki Yeri, Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler
9.Uygulamalı (Çeşitli) Plan Yapma Çalışmaları
10.Arasınav
11.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
12.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
13.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
14.Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları, Öğretmen Yeterlikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Alan Çalışması144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
Ev Ödevi188
Toplam126