Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ307 Dünya Edebiyatı 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Günümüzde yeni bir disiplin haline gelmeye çalışan Dünya edebiyatı ve/veya edebiyatlarını, tarihî seyri içinde gelişimleri, akımları, tanınmış şair ve yazarlardan seçkin örnekleri, kuramsal yönleri ve uygulaması ile bir bütün olarak tanımak ve bilgi edinmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğretim Üyesi Adem ÇALIŞKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Dünya edebiyatı ve Türk edebiyatı arasındaki ilişkileri, farklılıkları değerlendirir.
  2. Dünya edebiyatının ilk eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Dünya klasiklerinden en az 10 kitap okur.
  4. Dünya Edebiyatındaki akımları ve dönemleri bilir.
  5. Belli başlı dünya ülkelerinin edebiyatlarını genel özellikleri ile bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Her öğrenciye final sınavından önce teslim edeceği bir proje verilebilir ya da sınıf içi çalışmalar dikkate alınır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÇALIŞKAN, Adem, Batı Edebiyatı Üzerine Notlar / Edebiyat Akımları, Teorik Bilgiler, Örnek Metinler ve Tahlilleri, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Basılmamış Ders Notları, Ordu, 2008, 485 s.
ÇALIŞKAN, Adem, Dünya Edebiyatı / World Literature [Kısım I: Teori], Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Basılmamış Ders Notları, Samsun, 2012, 2016, 2018.
ÇALIŞKAN, Adem, "a-Edebiyat Akımları", Edebiyat Bilimi ve Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Felsefesi, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları: 202, Edebiyat, Dil, Araştırma ve İnceleme Dizisi: 85, Ankara, 2018, ss. 509-590.
*AKSOY, Yıldız, XVIII. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosunda Türkler, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2017, 397 s.
*ALCOCK, Richard, Kısa Dünya Edebiyatı Tarihi, (Çev. Ülkü Tamer), Varlık Yayınevi, İstanbul, 1961, 224 s.
*AYTAÇ, Gürsel (haz), Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999.
*BATUR, Enis (haz.), Modern Dünya Edebiyatı Antolojisi, Gergedan Yayınları, İstanbul, 1988.
*BEHRAMOĞLU, Ataol – İNCE, Özdemir, Dünya Şiir Antolojisi, 4 cilt, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2008.
*BİLGEGİL, M. Kaya, Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkârlığı, Atatürk Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1973, 246 s.
*CASANOVA, Pascale, Dünya Edebiyat Cumhuriyeti [Çev.: Saadet Özen - Filiz Deniztekin], 1.bs., Varlık Yayınları, İstanbul, 2010, 424 s.
*CENGİZ, Metin, Küreselleşme, Postmodernizm ve Edebiyat, Digraf yayıncılık, İstanbul, 2007, 285 s.
*ÇAKMAK, E. Efe, Dünya Edebiyatı Deyince, 1.bs., Varlık Yayınları, İstanbul, 2009, 312 s.
*ÇAPAN, Cevat, Çağdaş Dünya Şiiri Antolojisi, Adam Yayınları, İstanbul, 2000.
*ÇETİŞLİ, İsmail, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 4.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2001, 223 s.
*DAMROSCH, David, Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı? [Çev.: Devrim Çetinkasap], 1.bs., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, 161 s.
*DAMROSCH, David, Dünya Edebiyatı Nedir? [Çev. Oğul Köseoğlu], 1.bs., İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2013, 334 s.
*FUAT, Memet (der.), Dünya Yazınından Seçilmiş Çeviri Şiirler, Adam Yayınları, İstanbul, 1992, 212 s.
*GÜROL, Ender (haz.), Dünya Edebiyatçıları Ansiklopedik Sözlüğü: 500 Yazar, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1964.
*KANTARCIOĞLU, Sevim, Platon’dan Derrida’ya Edebiyat Akımları, 1.bs., Paradigma Yayınları, İstanbul, 2009, 304 s.
*KARAALİOĞLU, Seyit Kemal, Dünya Edebiyatçılar Sözlüğü, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul, 1979.
*KARAALİOĞLU, Seyit Kemal, Edebiyat Akımları, 2.bs., İnkılap ve Aka, İstanbul, 1980, 367 s.
*KOLCU, Ali İhsan, Batı Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 496 s.
*KOLCU, Ali İhsan, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum, 2004.
*KOLCU, Ali İhsan, Türkçe’de Batı Şiiri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1999.
*NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatro Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
*Oğuzhan Sevim ve diğ., Örneklerle Dünya Edebiyatı [Ed. H. Ahmet Kırkkılıç], 1.bs., NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015, 392 s.
*ÖZDEMİR, Emin, Türk ve Dünya Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994.
*ÖZMEN, Kemal, Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri, 1.bs., Sel Yayıncılık, İstanbul, 2016, 390 s.
*PARLA, Jale, “Dünya Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Franco Moretti”, Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Yıl: 76, Sayı: 1216, 1 Ocak 2009, ss. 4-6.
*PERİN, Cevdet, Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul, 1946, 278 s.
*PRENDERGAST, Christopher, “Dünya Edebiyatı Müzakereleri”, New Left Review, 2001/1 – Türkiye Seçkisi, 01.04.2002.
*PUCHNER, Martin, “Dünyasal Edebiyat” (Çev. Kemal Atakay), Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Yıl: 76, Sayı: 1218, 1 Mart 2009, ss. 71-76.
*SOLOK, Cevdet Kudret, Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, İnkılâp ve Aka Basımevi, İstanbul, 1980, 496 s.
*SOLOK, Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, C. 2, İnkılap ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul, 1980, 419 s.
*STENGEL, Marilen – REY, Diego, Yeni Başlayanlar İçin Dünya Edebiyatı Tarihi [Çev. Burcu Genç], 1.bs., Habitus Kitap, İstanbul, 2017, 176 s.
*SZERB, Antal, Dünya Yazın Tarihi [Çev. Vural Yıldırım], 1.bs., Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2008, 852 s.
*TECİMEN, Mehmet Habil, Paramiliter Edebiyat: Batı Edebiyatı’nın ‘Gayri Resmi’ Tarihi, Erguvan Yayınları, İstanbul, 2014, 181 s.
*TUNA, Fehmi Yahya, Dünya Edebiyatı Tarihi: Tefekkür Tarihinin Ana Hatları, Üçler Basımevi, İstanbul, 1948, 328 s.
ALDRIDGE, A. Owen, The Reemergence of World Literature: A Study of Asia and the West [Dünya Edebiyatının Yeniden Ortaya Çıkışı: Asya ve Batı Üzerine Bir Araştırma], University of Delaware Press, Newark, 1986.
BIRUS, Hendrik, “The Goethean Concept of World Literature and Comparative Literature” (Goethe’ci Dünya Edebiyatı Kavramı ve Karşılaştırmalı Edebiyat), Comparative Literature and Comparative Cultural Studies, [ed., Steven Tötösy de Zepetnek], Purdue University Press, West Lafayette, 2003, pp. 11-22.
CASANOVA, Pascale, “Dominasyon”, (Çev. Saadet Özen), Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Yıl: 76, Sayı: 1216, 1 Ocak 2009, ss. 7-13.
CONNEL, Liam and MARSH, Nicky (eds.), Literature and Globalization: A Reader [Edebiyat ve Küreselleşme: Bir Okur], Routledge, New York, 2010, 416 p.
COOPTAN, Vilashini, “World Literature and Global Theory: Comparative Literature for the New Milennium” (Dünya Edebiyatı ve Küresel Teori: Yeni Binyılın Karşılaştırmalı Edebiyatı), Sympkokē [Globalism and Theory], Vol. 9, Nu. 1-2, (University of Nebraska Press) 2001, pp. 15-43.
D’HAEN, Theo, DOMINGUEZ, César and THOMSEN, Mads (eds.), World Literature: A Reader [Dünya Edebiyatı: Bir Okur], Routledge, New York and London, 2012, 378 p.
DAMROSCH, David et al., eds., The Longman Anthology of World Literature [Longman Dünya Edebiyatı Antolojisi], 2d ed., 6 vols, Pearson Longman, New York, 2009.
DAMROSCH, David, “Toward a History of Word Literature” (Bir Dünya Edebiyat Tarihine Doğru), http://global.wise.edu/worldlit/readings/damrosch-toward.pdf , 20.07.2012.
DAMROSCH, David, How to Read World Literature, Blackwell, New York and London, 2009.
DAMROSCH, David, Teaching World Literature [Dünya Edebiyatı Öğretmek], Modern Language Association of America, ?, 2009, 432 p.
DAMROSCH, David, What Is World Literature? [Dünya Edebiyatı Nedir?], Princeton University Press, Princeton, 2003, 324 p.
FRYE, Northrop, Büyük Şifre: Kitab-ı Mukaddes ve Batı Edebiyatı [Çev. Selma Aygül Baş], 1.bs., İz Yayıncılık, İstanbul, 2006, 358 s.
FRYE, Northrop, Kudretli Kelimeler: Kitab-ı Mukaddes ve Batı Edebiyatı Üzerine İkinci Bir İnceleme [Çev. Selma Aygül Baş], 1.bs., İz Yayıncılık, İstanbul, 2008, 376 s.
GOETHE, Johann Wolfgang von, World Literature: Contemporary, Postcolonial and Post-imperial Literatures [Dünya Edebiyatı: Çağdaş, Sömürge-sonrası ve İmparatorluk-sonrası Edebiyatlar], Prestige Books, 2007, 336 p.
GUPTA, Suman, Globalization and Literature: Themes in 20st Century Literature ve Culture [Küreselleşme ve Edebiyat: 20. Yüzyıl Edebiyat ve Kültüründe Temalar], 1st ed.,Polity Press, Cambridge, 2009, 200 p.
KRISHNASWAMY, Revathi, “Toward World Literary Knowledges: Theory in the Age of Globalization” (Dünya Edebiyat Bilgilerine Doğru: Küreselleşme Çağında Teori), Comparative Literature, Vol. 62, Nu. 4, Fall 2010, pp. 399-419.
LANE, Richard J. (ed.), Global Literary Theory [Küresel Edebiyat Teorisi], Routledge, London, 2013, 624 p.
LAWALL, Sarah (ed.), Reading World Literature: Theory, History, Practice [Dünya Edebiyatı Okumak: Teori, Tarih, Uygulama], 1st ed., The University of Texas Press, Texas, 1994, 380 p.
MORETTI, Franco, “Conjectures on World Literature”, New Left Review, Vol. II, Nu.1, January - February 2000, pp. 54-68.
MORETTI, Franco, “Dünya Edebiyatı Üzerine Düşünceler” (Çev.: Osman Akınhay), http://www.newleftreview.org/article/dowload_pdf?language=tr ve id , 20.07.2012.
PENDERGAST, Sarah and Tom Pendergast (eds.), Reference to World Literature [Dünya Edebiyatına Referans], Volume: I: Autors / Volume: II: Works-Index, 3rd Edition, St. James Press, New York, 2003, XLI+1-1123; XLI+1125-1730 p.
REDDY, P. Bayapa (ed.), Aspects of Contemporary World Literature [Çağdaş Dünya Edebiyatının Veçheleri], Atlantic Publishers ve Distrıbutors (P) Ltd., New Delhi, 2008, 368 p.
ROSALES, Renato de Guzman, World Literature (Asian, African, Islamic and South American), [Dünya Edebiyatı (Asya, Afrika, İslam ve Güney Amerika)], Katha Publishing Co., Inc., Philippine, 2010, 377 p.
Routledge Anthology of Global Literary Theory [Routledge Küresel Edebiyat Teorisi Antolojisi], Routledge, New York ve London, 2010.
THOMSEN, Mads Rosendahl, “1.World Literature: History, Concept, Paradigm” (1.Dünya Edebiyatı: Tarih, Kavram, Paradigma), Mapping World Literature / International Canonization and Transnational Literatures [Dünya Edebiyatını Haritalamak / Uluslararası Kanonlaştırma ve Ulusötesi Edebiyatlar], Continuum Literary Studies, New York, 2008, pp. 5-32.
THOMSEN, Mads Rosendahl, “Aralıkta Dünya Edebiyatı: Edebiyat Tarihine Karşı Ulus-Ötesi Edebiyatlar” (Çev.: Kemal Atakay), Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Yıl: 76, S. 1219, Nisan 2009, ss. 66-70.
Wikipedia, “World Literature” (Dünya Edebiyatı), http://en.wikipedia.org/wiki/World_literature , 20.07.2012.
YAĞCI, Öner, Savaş ve Edebiyat (Savaş, Barış, Küreselleşme ve Edebiyat Üzerine Denemeler), 1.bs., Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2003, 384 s.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dünya edebiyatından Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanınmış kitapların okunması ve çözümlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve geleneksel özetleme, karakter tahlili ve betimleme anlayışına kaymadan, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi. 'Okuma Eğitimi' dersinde kazanılan ipuçlarını kullanarak eleştirel okuma uygulamaları.+
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş; Dünya edebiyatı kavramı, tanımı, amaç ve işlevleri. Kaynak ve materyaller temin edilmelidir.
2.Dünya edebiyatının özellikleri ve altdalları (Dünya edebiyatı felsefesi; Dünya edebiyatı tarihi, Karşılaştırmalı dünya edebiyatı, Dünya edebiyatı teorisi, Dünya edebiyatı eleştirisi, Dünya edebiyatı sosyolojisi, Dünya edebiyatı psikolojisi, Dünya edebiyatı öğretimi ve eğitimi). Kuramsal bilgiye çalışılıp gelinmeli.
3.Dünya Edebiyatının Tarihçesi: Tarihî Çağlar; 1-Geleneksel Anlayışla Batı Edebiyatı. Kuramsal bilgiye çalışılıp gelinmeli.
4.Dünya Edebiyatının Tarihçesi: 2-Günümüz Anlayışıyla Dünya Edebiyatı.Dünya Edebiyatının Türler Kıstasına Göre Sınıflandırılması: 1-Dünya Şiiri, 2-Dünya Hikâyesi, 3-Dünya Kısa Hikâyesi, 4-Dünya Romanı, 5-Dünya Eleştirisi, 6-Dünya Tiyatrosu.Dünya Çocuk Edebiyatı. Kuramsal bilgiye çalışılıp gelinmeli.
5.Yunan Edebiyatı: Homeros ve Eserleri: İliada ve Odysseia.-Odysseia’dan: Kyklopeli’nde. Destan, Çeşitleri ve Ünlü Dünya Destanları. Dede Korkut ve Eseri: Dede Korkut Kitabı. Kyklop ile Dede Korkut Hikâyelerindeki Tepegöz’ün Mukayesesi. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
6.İtalyan Edebiyatı: Bir Edebî Akım Olarak Hümanizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Dante Alighieri ve Eserleri. -İlahi Komedya’dan: Birinci Kanto (Şarkı) ve Üçüncü Kanto (Şarkı).-Terzarima. İspanyol Edebiyatı. Rönesans Devri. Cervantes ve Eserleri. -Don Kişot’tan: Kahraman Mambrin’in Miğferi. Şövalye Romanı / Fantazi Romanı. Dünya Edebiyatında ‘Roman’ Türünün Doğuşu Üzerine. Fransız edebiyatıMontaigne: Denemeler’den: Kikaplık ve Okuma.Deneme Türü Üzerine. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli
7.Fransız Edebiyatı: Bir Edebî Akım Olarak Klasisizm, Özellikleri ve Temsilcileri.La Fontaine ve Eserleri. La Fontaine’den: Balıkçıl; Karga ile Tilki; Aslan Postu Giyen Eşek; Cırcır Böceği İle Karınca. Falb Türü.Molliere: Cimri’den; Komedya ve Özellikleri. Fenelon ve Eserleri. Fenelon: Telemak’tan. Türkçede Telemak Çevirisi. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
8.Fransız Edebiyatı: Bir Edebî Akım Olarak Romantizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Lamartine ve Eserleri. -Lamartine: Göl ve Greziella. Bir Edebî Akım Olarak Realizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Lev Nikolayaviç Tolstoy ve Eserleri. -Lev Nikolayiç Tolstoy: Küçük Kızlar Büyüklerinden Akıllı Çıktılar. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
9.ARA SINAV
10.Bir Edebî Akım Olarak Natüralizm, Özellikleri ve Temsilcileri.Guy de Maupassant ve Eserleri.-Guy de Maupassant: O ve Sicim. Alphonse Daudet ve Eserleri. -Alphonse Daudet: Kıra Çıkan Kaza Kaymakamı. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
11.Bir Edebî Akım Olarak Sembolizm, Özellikleri ve Temsilcileri.Charles Baudelaire ve Eserleri. -Charles Baudelaire: Birleşme. Stephane Mallerme: Deniz Meltemi. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli
12.Paul verlaine ve Eserleri.-Paul verlaine: Şiir Sanatı.Arthur Rimbaud ve Eserleri.-Arthur Rimbaud: Sarhoş Gemi. Paul Valey ve Eserleri. -Paul Valery: Dost Orman. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
13.Bir Edebî Akım Olarak Sürrealizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Jacques Prevert ve Eserleri. -Jacgues Prevert: Sardelyeci Kadınların Türküsü.Louis Aragon ve Eserleri. -Louis Aragon: Elsa’nın Gözleri. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli
14.Bir Edebî Akım Olarak Modernizm, Postmodernizm ve Globalizm...Konuların Tamamlanması.Genel değerlendirme. Dönemi genel olarak değerlendirmeli.
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Rehberli Problem Çözümü14456
Ev Ödevi10330
Toplam96