Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR212 İstatistik-II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim Fakültesi öğrencilerine gerekli olan hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi ve istatistik paket programlarında uygulamalar konusunda yeterlilik kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Altun
Öğrenme Çıktıları
  1. Basit regresyon analizi ve t testi gibi parametrik istatististiksel teknikleri uygular
  2. Yapacağı bilimsel bir araştırmada kullanması gereken istatistiksel metodu doğru olarak seçer
  3. Okuduğu bir makalede geçen istatististiksel yöntem ve bulguları eleştirel bakış açısıyla tartışır
  4. Eğitimle ilgili araştırmalara uygun istatistiksel yöntemleri belirler
  5. Ki-Kare ve Mann Whitney U testi gibi parametrik olmayan istatistiksel teknikleri uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sosyal bilimler için veri amalizi el kitabı, Ş. büyüköztürk (2010).
Sosyal bilimler için istatistik, Ş.Büyüköztürk ve diğerleri (2010).
Discovering statistics using SPSS for Windows, A. Field (2009).
Statistics for the behavioral sciences, F. Gravetter ve L. Wallnau (2004).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İstatistik ile ilgili bazı istatistiksel hazır yazılım paket programlarını tanıma ve kullanabilme Veri setleri ile çalışabilme, analitik düşünce becerisi kazanabilme Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme becerisi İstatistik kavramları ve yöntemleri istatistiksel hazır yazılım programları ile analiz edebilme Bazı istatistik Hazır Yazılım Programları yardımı ile tablo ve grafik oluşturma İstatistiksel kavramlar arasında ilişki kurabilme İstatistiksel analiz tekniklerini uygulayabilme İstatistiksel analiz sonuçlarını etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması. İstatistik 1 dersinin genel tekrarı
2.Vardamsal istatistikParametrik ve Nonparametrik testler
3.Hipotez testleri1. ve 2. tip hata türleriserbestlik derecesi
4.T-testiTek örneklem için t testi
5.İki bağımsız örneklemli t testiEş örneklemli t testi
6.T-testlerinin nonparametrik karşılıklarıWilcoxon – Signed ranks testi
7.Mann – Whitney U testi
8.Ara sınav
9.Wilcoxon – Mached Paires Signed – ranks testi
10.Varyans AnaliziTek yönlü varyans analizi
11.Çift yönlü varyans analizi
12.Varyans Analizlerinin Nonparametrik karşlıklarıKruskal – Wallis ANOVA
13.Friedman Two – way ANOVA
14.Basit Regresyon
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav162
Quiz138
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam80
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9545
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Toplam121