Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR305 Mesleki Rehberlik ve Danışma 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenme ve öğretme etkinlikleri sonucu öğrenci; mesleki rehberlik ve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını bireylere uygulayabilme, değerlendirebilme yetenek ilgi değer envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla yorumlayabilme bilgi ve becerisini kazanır. Var olan mesleki gelişim programlarını mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışmada bireylere uygulayabilme bilgi ve becerisini kazanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut
Öğrenme Çıktıları
  1. yetenek, ilgi, değer, envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla bireylere yorumlayabilir.
  2. 1. Mesleki rehberlik ve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını bireylere uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir
  3. Var olan mesleki gelişim programlarını mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışmada uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erkan, S. & Kaya, A. (2004; 2005). Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları: I ve II, Ankara, Pegem Yayınları.Erkan, S. (2006). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: Pegem Yayınları.Öncü, H. (1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 3. Baskı. Ankara: Yaysan A.Ş.Özçelik, D.A. (1981). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 2. Baskı. Ankara:ÖSYM Yayını.MEB ve İş ve İşçi Bulma Kurumu (1998). Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ve Meslekler Rehberi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Kuzgun, Y. (2006). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği El Kitabı. (Ed:Yıldız Kuzgun&Feride Bacanlı). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi (2). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım._______. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ülkemizde mesleki rehberlik ve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını tanıtmak ve mesleki rehberlikve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulamada, değerlendirmede ve sonuçların iletilmesinde uyulması gereken etik kurallar. To introduce the measurement tools used in vocational guidance and professional psychological counseling in our country, and to apply the assessment tools used in vocational guidance and professional psychological counseling, ethical rules to be followed in the evaluation and transmission of results.
2.Kendini Değerlendirme Envanterini ve Akademik Benlik Kavramı Ölçeğini tanıtmak (geçerlikleri-güvenirlikleri ve el kitapları hakkında bilgi vermek) To introduce Self-Assessment Inventory and Academic Self-Concept Scale
3.Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeğini ve Lise Öğrencileri İçin Mesleki Olgunluk Ölçeğini tanıtmak. (geçerlikleri-güvenirlikleri hakkında bilgi vermek) To introduce the Mathematical Competence Expectation Scale and the Professional Maturity Scale for High School Students. (to give information about their validity and reliability)
4.Hacettepe Kişilik Envanterini ve Edwards Kişilik Envanterini tanıtmak (geçerlikleri-güvenirlikleri ve el kitapları hakkında bilgi vermek). Introducing Hacettepe Personality Inventory and Edwards Personality Inventory (giving information about their validity-reliability and handbooks).
5.Yetenek, ilgi, değer envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla yorumlama Interpret profiles of talent, interest, value inventories through individual interviews
6.Yetenek, ilgi, değer envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla yorumlama Interpret profiles of talent, interest, value inventories through individual interviews
7.Ara Sınav Midterm
8.Var olan mesleki gelişim programlarını tanıtmak To introduce existing professional development programs
9.Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama Professional group guidance or professional group counseling
10.Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama Professional group guidance or professional group counseling
11.Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama Professional group guidance or professional group counseling
12.Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama Professional group guidance or professional group counseling
13.Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama Professional group guidance or professional group counseling
14.Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama Professional group guidance or professional group counseling
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz140
Takım/Grup Çalışması00
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14114
Alan Gezisi2612
Alan Çalışması5525
Toplam101