Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilim ve araştırma kavramları, sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri ve farklılıkları, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma evreleri, araştırma modelleri, veri toplama yöntemleri ve araçları, veri analizi ve raporlaştırma konularının ele alınması, Fransız Dili ve Eğitimi alanında karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak,aday öğretmenlerin bilimsel kriterler çerçevesinde araştırma yapabilmelerinin hedeflenmesi, dersin amaçları arasında bulunmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitim alanında bilimsel kriterlere uygun bir araştırma yapabilme
  2. Temel bilimsel araştırma kavramlarını tanımlayabilme
  3. Eğitim bilimlerinde kullanılan araştırma türlerini ve yöntemlerini açıklayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Büyüköztürk, Ş. (Ed). 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
2 Büyüköztürk, Ş. 2005. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
3 Cohen, L. & Manion, L. 1992. Research Methods in Education. London: Routledge.
4 Tavşancıl, E. 2010. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
5 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2005. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
6. Karasar, N. (2007). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Nobel Yayınevi, Ankara.
7. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel,
8.F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Bilim ve sosyal bilimlerin gelişimine bakış
2.Epistemoloji ve bilgi kuramları: Sosyal araştırmaların pozitivist bilimsel modeli, bilimsel yöntem ve araştırma
3.Bilimsel araştırmanın özellikleri, araştırma, tez ve raporların yazılması
4.Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde niceliksel ve niteliksel yaklaşımlar
5.Araştırma türleri: Tarihi, betimsel ve deneysel yöntemler
6.Tarihi yöntem: Belge incelemeleri ve içerik analizi
7.Betimleme yöntemleri: Survey çalışmaları, olay incelemesi
8.Deneysel yöntemler, saha araştırmaları (monografi)
9.Eğitim araştırmalarında problem, problem durumu ve cümlesi, alt problem, hipotez ve sayıltı yazma
10.Ara Sınav
11.Eğitim araştırmalarında yöntem: Nicel ve nitel yaklaşımlar, araştırma modelleri, evren, örneklem, çalışma grubu
12.Veri toplama araçları: anket, görüşme formu, tutum ölçekleri
13.Eğitim araştırmaları ve istatistik
14.Proje sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Toplam50