Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SNÖ106 Türk Tarihi ve Kültürü 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türklerin insanlık tarihinin en köklü milletlerinden biri olduğunu vermek. Yaklaşık dört bin yılı aşkın bilinen tarihleri boyunca Türk milletinin Asya, Avrupa ve Afrika`da sayısız devletler kurmuş, gelişmiş bir kültür meydana getirmiş olduğunu kavratmak. Tarihte Türklerin, dünyanın siyasî tarihine yön vermiş ve uygarlıkların oluşumunda etkin rol oynamış mir millet olduğunu vermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bozkır kültürünü, atlı-göçebe topluluğu, yarı göçebeliği tanımlayabilir.
  2. Orta Asya'nın (Türkistan) sınırlarını söyleyip, Türklerin göç nedenleri, göç yolları ve göçlerin sonuçlarını anlatabilir.
  3. İslam öncesi kurulmuş olan Türk devletlerinin genel özelliklerini ve Türk tarihindeki önemlerini açıklayabilir.
  4. İslam öncesi kurulmuş olan Türk devletlerindeki etkili hükümdarların devirleri ve politikaları hakkında bilgi verebilir.
  5. İslam öncesi Türk kültür ve uygarlığını yorumlayabilir.
  6. Türklerin İslamiyeti kabulü ve bunun Türk ve dünya tarihi açısından etkileri ve önemini irdeleyebilir.
  7. Türk-İslam devletleri ve özelliklerini anlatabilir
  8. Türk-İslam kültür ve uygarlığı hakkında bilgi verebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.; İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980; Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.; Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.; Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1984. Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.; Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.; Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990; Faruk SÜMER, Oğuzlar, İstanbul 1999; Faruk SÜMER, Karakoyunlular (Başlangıçtan Cihan-Şah’a Kadar), TTK, Ankara1967; Faruk SÜMER, Safevî Devleti’nin Kurulup Gelişmesinde Anadolu Türklerini Rolü (Şah İsmail İle Halefleri Ve Anadolu Türkleri), TTK, Ankara 1992; Faruk SÜMER, Türklerde Atçılık Ve Binicilik, İstanbul 1983; Faruk SÜMER, Eski Türklerde Şehircilik, TTK, Ankara 1994; Bahaeddin ÖGEL, Türk mitolojisi: (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar), 1409/1989, Ankara: Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü, 1971.; Bahaeddin ÖGEL, Türk Kültür Tarihine Giriş, IX Cilt, Ankara 1971; Bahaeddin ÖGEL, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, I-II, T.D.A.V. yay. ,İstanbul 1988; Bahaeddin ÖGEL, Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Anıtlarının İzleri, Erz. Halkevi yay., Erz. 1947.; Bahaeddin ÖGEL, İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre),TTK yay., Ankara 1962.; Bahaeddin ÖGEL, Uygurlar ve Uygur Tarihi (Ders Notları), Ankara 1962.;Zeki Velidi TOGAN, Bugünkü Türk İli Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981; Varis ÇAKAN, Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları, Ankara: Binyıl, Mart 2009.; Edouard CHAVANNES, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, çev. Mustafa KOÇ, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007; Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, çev. Ersel KAYAOĞLU, Deniz BANOĞLU, İstanbul: Selenge Yayınları, 2006; Ahmet TAŞAĞIL, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004; Hasan OKTAY, Ermeni Kaynaklarında Türkler ve Moğollar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007; Fuad KÖPRÜLÜ, Tarihi Kaynak Olarak XIV ve XV. Asırlardaki Bazı Türk Menakıbnameleri, 1951.; Türk tarihinin Bizans kaynakları, çev. Hüseyin Namık ORKUN, Ankara: Çığır Dergisi Neşriyatı, 1938; Erol CİHANGİR, Yeniçağ Türkistan Kaynakları ve Dr. Baymirza Hayit, İstanbul: Turan Kültür Vakfı, 2000.; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Orta Asya Türk Tarihleri Hakkında Dersler, İstanbul 1927; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Ankara 1990; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Kırgızlar (Çev. Ufuk Deniz AHÇI), Konya 2001; Reşat GENÇ, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Ankara 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türklerin anayurdu, Büyük Hun İmparatorluğu, Göktürkler, Batı Hunları, Akhunlar (Eftalitler), Uygurlar, Hazarlar, Kırgızlar. Bu devletlerin kültür ve uygarlıkları. Türklerin menşei, bozkır kültürü, Türklerde sosyal yapı ve Türk ilinde teşkilat. Bozkır kültüründe dini inanış, edebiyat, kültür ve sanat. Düşünce ve ahlak sistemi. Türklerin İslamiyet’i kabulü ve İlk Müslüman-Türk devletleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2.Bozkır kültürü, Atlı-göçebe kültür, Orta Asya’nın sınırları, Türk adının anlamı
3.Orta Asya göçleri, göçlerin nedenleri, göç yolları, göçlerin sonuçları
4.Asya Hun İmparatorluğu ve Mete Han Dönemi
5.Avrupa Hun İmparatorluğu ve Attila Dönemi, Kavimler Göçü
6.I. Göktürk Devleti. Mukan Kağan Devri
7.II. Göktürk Devleti. Bilge Kağan Devri
8.Uygur Devleti, Avarlar, Kırgızlar, Oğuzlar
9.Arasınav
10.Sibirler, Kumanlar, Peçenekler, Macarlar
11.İslam Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
12.İslam Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
13.Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Müslüman-Türk Devletleri
14.Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Müslüman-Türk Devletleri
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13113
Soru-Yanıt12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8432
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13565
Toplam125