Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS101 Sosyolojiye Giriş I 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencileri sosyolojideki temel kavramlar, yaklaşımlar ve metodolojiler ile tanıştıran giriş niteliğinde bir derstir. Dersin temel amacı; öğrencilerin kuram (teori) ve görgül (ampirik) araştırma arasında ilişki kurmasını sağlamak, öğrencilerin sosyolojik imgelemini (hayalgücünü) geliştirmek ve kuramsal bakış açıları ve bilimsel bilgi açısından sosyolojinin zengin mirasını ortaya koyarak, öğrencilere güncel toplumsal olaylara yönelik sosyolojik bakış açısı kazandırmaktır. Sosyolojiye giriş dersinin amacı, öğrencilere sosyal etkileşim, sosyal iletişim, sosyal değişim ve değişim süreci, sosyal yapı, sosyal uygulama, sosyal çevre ve sosyal kurum gibi kavramları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selim EREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyolojik bakış açısı ve eleştirel düşünme yeteneğini kazanır
  2. Temel sosyolojik konuları ve kavramlarını öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bozkurt, Veysel. Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Kitabevi, 2017
2. GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000
3. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları.
4. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi
5. BOTTOMORE, T. B.: Toplumbilim. Ankara: Doğan Yayınevi, 1977
6. GÖKALP, Ziya: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 4, Ankara: Devlet Kitapları, 1976
7. TEKELİ, İlhan: Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı, s. 9-42.
8. GÖLE, Nilüfer: Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınevi, 1991, s. 49-113
9. GÖLE, Nilüfer: İslam ve Modernlik Üzerine MELEZ DESENLER. İstanbul: Metis Yayınevi, 2000, s. 61-87.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkışındaki ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler; sosyolojinin kurucuları; sosyolojinin alt dalları; sosyolojinin temel ilke, kavram ve kuramları; sosyal yapı ve özellikleri; sosyal tabakalaşma; sosyal ilişkiler; sosyal değişme; sosyal gruplar, sosyal grup türleri ve grup normları; sosyalleşme ve sosyalleşme süreci; kültür kalıpları; sosyal kurumlara giriş: aile kurumu, ekonomi kurumu, siyasal kurumlar, eğitim kurumu, din kurumu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Tanıtımı, Derse Genel Giriş, Klasik ve Çağdaş Sosyolojinin Özellikleri, Sosyolojik Bakış Açısı ve bu bakış açısını kazanma yolları. Yok Yok
2.Sosyolojinin Tanımı ve bu tanım içinde yer alan kavramlar Yok Yok
3.Sosyolojinin Konusu ve diğer bilimlerle ilişkisi, Sosyolojinin Alt Dalları Yok Yok
4.Sosyolojide Araştırma Yöntemi (Metodoloji), Yok Yok
5.Metodolojinin İçeriği-Yapısı, Yöntem, Teknik Yok Yok
6.Teori, Sayıltı, Denence. Yok Yok
7.Ara Sınav Ara sınav Yok
8.Sosyolojide Araştırma Teknikleri, Örneklem Teknikleri, Bilgi Toplama Teknikleri,Analiz teknikleri. Yok Yok
9.Nitel ve Nicel Araştırmalar, Özellikleri ve bu tip sosyolojik araştırmalara örnekler Yok Yok
10.Sosyal Yapının Kısımları, Sosyal İlişkiler ve Nitelikleri, Sosyal Statü, Sosyal Rol ve ilişkili diğer kavramlar, Sosyal Gruplar, Özellikleri, Tipleri ve Fonksiyonları, Sosyalleştirme Süreci ve bir sosyalleştirme aracı olarak gruplar. Yok Yok
11.Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Tabakalaşma Türleri (Kapalı ve Yarı-Kapalı Tabakalaşma, Açık Sınıf Tabakalaşması) ve Sosyal Hareketlilik, Yatay ve Dikey Sosyal Hareketlilik ve dikey hareketlilikte eğitimin önemi. Yok Yok
12.Sosyal değişme ve ilgili kavramlar, Evrim, İlerleme, Gelişme, (Ekonomik Büyüme, Orta Sınıflaşma, İnkılap (Reform), İhtilal (Devrim), Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler (Fiziksel Çevre, Teknoloji, Kültür, Demografi Faktörleri) Yok Yok
13.Sosyal Değişme Tipleri (Serbest Sosyal Değişme, Müdahale Yoluyla Sosyal Değiştirmeler) Kültür Boşluğu, Tampon Kurum ve Mekanizmalar, Sosyal Bütünleşme, Sosyal Çözülme ve Nedenleri, Anomi. Yok Yok
14.Derse Yönelik Genel Değerlendirme Yok Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Beyin Fırtınası14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma122
Makale Yazma177
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14342
Toplam175