Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TIPTIT Principles Of Atatürk And History Of Turkey 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Milli Mücadelesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünce, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini, ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı
Öğrenme Çıktıları
  1. Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimi konusunda doğru bilgilere sahip olur.
  2. Türkiye, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları; Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler edinir.
  3. Türk tarihinden ve Türk Milli Mücadelesinden aldığı güçle Türk Devletine ve Türk Milletine sahip çıkar.
  4. Akılcı, bilimsel ve çağdaş fikirleri özümser.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, I/1, I/2, II, YÖK Yayınları, Ankara, 19971. Atatürk, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1991, (Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ)2. Atatürkçülük I, Atatürk´ün Görüş ve Direktifleri, İstanbul 19843. Atatürkçülük II, Atatürk ve Atatürkçülükle İlgili Makaleler, İstanbul 19844. Atatürkçülük III, Atatürkçü Düşünce Sistemi, İstanbul 19845. EROĞLU, Hamza. "Türk İnkılâp Tarihi", Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1982
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, Atatürkçü düşünce
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler.
2.İç sebepler, dış sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik konumu
3.Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması; Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı
4.Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştığı cepheler ve Çanakkale Savaşları
5.Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller Karşısında Memleketin Durumu Ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
6.İzmir’in İşgali, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler ve Ermeni Meselesi.
7.Milli Mücadele için ilk adım; Kongreler yoluyla teşkilatlanma
8.Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli; T.B.M.M.’nin açılması;
9.T.B.M.M.’nin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması
10.1920 yılında yaşanan siyasi gelişmeler,
11.Düzenli Ordu’ya geçiş
12.Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele
13.Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz
14.Mudanya’dan Lozan’a; Mudanya Mütarekesinin imzalanması
15.Eğitim, kültür, sosyal ve iktisadi alanında milli mücadele;
16.Ara sınav
17.Osmanlı Saltanatının kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması
18.Türk inkılâbının stratejisi, siyasal alanda iki büyük inkılâp, Cumhuriyet yönetiminin kurulması ve halifeliğin kaldırılması
19.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn dönemi; Şeyh Sait İsyanı, Atatürk’e suikast teşebbüsü,
20.Çok partili hayata geçme denemesi, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması; Menemen Olayı
21.Türk Hukuk İnkılâbı; eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar.
22.İktisadi inkılâp, sağlık alanında yapılan inkılâplar
23.Sosyal alanda yapılan İnkılaplar, Tarikat, tekke ve zaviyelerin kapatılması,
24.Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürk dönemi Türk dış politikası
25.Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürk dönemi Türk dış politikası
26.Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik İlkesi
27.Halkçılık ve Laiklik İlkesi
28.Devletçilik ve İnkılâpçılık İlkesi
29.Din ve Laiklik
30.Atatürk ideolojisine giriş; Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik
31.Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik genel bir değerlendirme
32.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma32132
Toplam50