Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB238 Çevre Kimyası II 927006 2 4 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği uygulamalarında kimyasal parametrelerin özellikle instrumental ölçüm ve değerlendirme tekniklerinin irdeleyebilme; içme ve atıksu kirletici parametrelerini uygulamada değerlendirebilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF.DR. GÜLFEM BAKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre Mühendisliği uygulamalarında kullanılan çeşitli instrumental analiz yöntemlerinin farklılıklarını ayırt eder.
  2. Çevre Kimyası laboratuarlarında kullanılan çeşitli cihazları, aletleri tanımak ve kullanmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanır.
  3. Çevre Mühendisliği içme ve atıksu analizlerinde kullanılan temel kirletici parametrelerin ölçüm esaslarını öğrenir ve sonuçlarını yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şengül, F ve Müezzinoğlu, A. “ Çevre Kimyası”, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No.228, 1993.Samsunlu,A. “ Çevre Mühendisliği Kimyası ” SAM-Çevre Teknolojileri Merkezi Yayınları, 1999.Şengül, F ve Müezzinoğlu, A. “ Su ve Atıksu Analizleri “ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayınları, 1998.Şengül, F. ve A. Müezzinoğlu, “ Çevre Kimyası “ DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, 1995.Manahan, S.E., “ Environmental Chemistry “ , 7th ed. Lewis Pubs. CRC, 2000.Sawyer C.N. ve McCarty P.L., Parkin G.F., “ Chemistry for Environmental Engineering and Science” , 5 th ed.. McGraw-Hill Series, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Asit-baz titrasyon eğrileri, kuvvetli ve zayıf asit-baz titrasyonları, İnstrumental analiz yöntemleri, ışın ve özellikleri, görünür ve UV alanda absorpsiyon ölçüm cihazları; Kolorimetri, Lambert-Beer kanunu, kalibrasyon eğrisi, türbidimetri ve nefelometri; Elektrokimya, iletkenlik, Ohm kanunu, Galvanik-elektrolitik hücereler, kondüktometrik ölçümler; Hücre potansiyeli, yarı hücre reaksiyonları, hücrelerin termodinamiği ve giderme yolları; Çevre Mühendisliği için gerekli organik kimya prensipleri; Çevre kimyasında veri analizleri, normal dağılım eğrisi, lineer regrasyon eğrisi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.KA –KB titrasyonları ; teroik hesaplama teknikleri( Uyg. Lab. Çalışma programının görüşülmesi)
2.ZA- ZB titrasyon eğrileri ; ( Uyg. Lab. Gruplarının belirlenmesi ve Prb.set 1 uygulaması)
3.pH – pC diyagramlarının çizimi ve çözümü ; ( Uyg. Lab./ Çevre Müh. Genel aletlerin tanıtımı ve pratiği)
4.İnstrumental Analiz yöntemleri ( Uyg. Lab./ Bulanıklık Tayini)
5.Kolorimetri, Lambert-Beer kanunu, kalibrasyon eğrisi, turbidimetri ve nefelometri ;( Uyg. Lab./ Spektrofotometre Kalibrasyonu)
6.Elektrokimya , iletkenlik, Ohm kanunu, Galvanik-elektrolitik hücreler, kondüktometrik ölçümler ( Uyg. Prb. Set 2 çözüm ve uygulama örnekleri)
7.Potansiyometri ve elektrot çeşitleri ( Uyg. Lab./ Kolorimetrik Fosfat Analizi)
8.Hücrelerin termodinamiği ve Nernst denklemi , Standard potansiyel ve denge sabitleri ( Uyg.Prb. set 3 çözümü)
9.Yükseltgenme - indirgenme titrasyon eğrileri( Uyg. Lab./ Endüstriyel Atıksularda Sülfat Tayini ( Spektrofotometrik Yöntem)
10.ARA SINAV
11.Yükseltgenme - indirgenme titrasyon eğrileri uygulama örnekleriLAB. SINAV
12.Çevre Mühendisliği için gerekli organik kimya prensipleri( Uyg. Prb. Set 4 çözümü)
13.Çevre kimyasında veri analizleri , normal dağılım eğrisi, lineer regrasyon eğrisi .( Uyg. Kimyasal veri analizi örnekleri)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Uygulama/Pratik110
Laboratuvar130
Sözlü Sınav120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Sözlü Sınav140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav21020
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Laboratuvar10220
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi5840
Toplam174