Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT405 Taşınmaz Değerlemesi 927006 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Taşınmaz değerlemesi kavramlarının benimsetilmesi yanında, taşınmaza etki eden objektif-subjektif değer ölçütlerinin irdelenmesi ve bu değer ölçütlerinin bütüncül yaklaşımla bir arazi bilgi sistemi kapsamında etkin değerleme işlemine dönüştürülmesi becerisini kazandırma
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli
Öğrenme Çıktıları
  1. Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramlarını öğrenebilecek, taşınmaz değerlemesinin arazi yönetimindeki önemini kavrayabilecek
  2. Taşınmaz değerleme yöntemlerini, kamulaştırma mevzuatında değerleme unsurlarını öğrenebilecek
  3. Bilirkişilik işlevlerini öğrenebilecek
  4. bilirkişi raporu düzenlemesini becerecek, taşınmaz değerini hesaplayabilecek
  5. Nominal yönteme göre taşınmaz değeri hesaplayabilecek, 2 ve 3 boyutlu taşınmaz değer haritası üretebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dörtgöz, G.Ö., 1995, Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 p.Larsson, G., 1991, Land Registration and Cadastral Systems, ISBN:0-582-08952-2, England, 175 p.Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford.Keleş, R.,Geray, G. Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999.Açlar, A., ve Çağlar, V., 2002, Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi,Pınar, A. Özkök Çubukçu, D. ve Öz N. S. "Gayrimenkullerde Vergilendirme (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Konut Finansman Sistemi-Mortgage)",TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara.2001 tarih, 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası, 1965, Resmi Gazete.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Taşınmaz, arsa, değer, taşınmaz değerleme, arazi yönetimi ve taşınmaz geliştirme kavramları, Değerleme ile ilgili mevzuat ve taşınmaz değerleme yöntemleri, Arsa ve arazi değerlendirmesinde faktör seçimi ve birim değer hesabı, Arazi ekspertizliği, Özelleştirmede değerlendirme, Arazi değer endekslerinin tespiti ve güncellemesi, Kapitalizasyon Faiz Oranı Hesabı, Bina ve Yapılara ilişkin değer hesabı, Kurumsal düzenlemeler, Değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması, Kıymet Takdir Raporu hazırlama esasları ve örnek rapor hazırlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, Taşınmaz, Mülkiyet, Değer, taşınmaz değerleme, arazi yönetimi, taşınmaz geliştirme kavramı ve yapı taşları, Taşınmaz değerlemesinin önemi.
2.Türk Vergi Sistemine genel bakış. Türkiye’de taşınmaz değerlemesine ilişkin mevzuat.
3.Taşınmaz Değerlemesinde arsa-arazi değerleme ölçütlerinin irdelenmesi.
4.Taşınmaz değerleme yöntemleri.
5.Değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması ve tartışma.
6.Değerleme ve vergi amaçlı 2D-3D haritaların üretimi. Değerleme-kadastro ilişkileri.
7.Taşınmaz değerlemesine ilişkin ülkemizdeki kurumsal yapılanma ve sorunlar.
8.Kentsel dönüşümde değerleme, Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulanması.
9.ARASINAV
10.Ecrimisil ve irtifak hakkı bedeli hesabı, emsal yöntemi ile arsa değerleme örneği,
11.Gelir yöntemi ile tarım arazisi değerleme örneği, kapitalizasyon faiz oranı hesabı, maliyet yöntemi ile yapı değerini ve yıpranma payının belirlenmesi
12.Taşınmaz Değerleme raporu düzenleme
13.Arsa vasıflı Parsellere ilişkin nominal değerlerin hesaplanması. Kültür ve Tabiat Varlıklarına ilişkin kamulaştırma ve değerleme işlemleri.
14.Değer haritalarına ilişkin rapor ve grafik çıktıların üretilmesi ve yorumlanması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav6212
Final Sınavı428
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi8216
Toplam106