Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBKİM101 Genel Kimya I 927006 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mühendislik öğrencilerine temel düzeyde kimya bilgisinin teorik bir şekilde, öğrenci mühendislik programına başlamadan önce alt yapı oluşturmak amacıyla verilmesi; problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi; günlük hayatta karşılaşılan olayların kimya ile bağlantısına öğrencinin dikkatinin çekilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ender Biçer, Doç. Dr. Sevim Alışır, Yrd. Doç. Dr. Hasan Yakan
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimyasal kavramları problemlerin çözümünde kullanır.
  2. Kimyasal tepkimeleri denkleştirir, bir kimyasal tepkimede yer alan bir türün istenen niceliğini hesaplar.
  3. Gaz yasalarını ve termokimya kavramlarını problemlerin çözümünde kullanır.
  4. Atomun elektron yapısı ile ilgili kavramları problemlerin çözümünde kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring. Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Prentice-Hall, Inc., 8. baskı.
2. Chemistry, R. Chang. McGraw-Hill, Inc. Sixth Edition.
3. Chemistry. J. McMurry, R. C. Fay, Prentice-Hall Inc. Second Edition
4. Genel Üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları, A. Bahattin Soydan, A. Sezai Saraç, İTÜ Kimya.
5. Genel Kimya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Prof. Dr. Baki Hazer, Trabzon, 1995.
6. Kimya Temel Kavramlar, Prof. Dr. Namık K. Aras, Prof.Dr. Namık K. Tunalı, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, maddenin özellikleri, stokiyometri, semboller, kimyasal formüller, kimyasal reaksiyonlar, atomun yapısı, periyodik çizelge, bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar, gazlar, çözünürlük, çözeltiler, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, termodinamik, termokimya, redoks ve elektrokimya.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.MADDENİN ÖZELLİKLERİ ve ÖLÇÜMÜ: Kimyanın konusu, Maddenin tanımı ve Sınıflandırılması, Maddenin dört hali, Maddenin ortak özellikleri, Maddenin ayırtedici özellikleri, Karışımlar ve özellikleri, Karışım ve bileşikler arasındaki farklar, Karışımların birbirinden ayrılması, Saflaştırma ve ayyırma yöntemleri, Çökeltilerin çözeltilereden ayrılması.
2.SEMBOLLER, FORMÜLLER ve KİMYASAL REAKSİYONLAR: Kimyasal simgeler, formüller ve bileşiklerin isimlendirilmesi, Bileşik formüllerinin yazılması ve Okunması, Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması, Atom,gram ve gerçek atom tartısı, Mol gram, gerçek molekül tartısı ve mol sayısı, Fiziksel-kimyasal değişmeler ve özellikleri, Kimyasal reaksiyonların prensipleri.
3.ATOMUN YAPISI: Atomun yapısı, Atomun elektron yapısı,Atomun enerji seviyeleri, Atom teorileri, Dalton atom teorisi, Bohr atom modeli, Kuantum sayıları, Yörüngemsi şekilleri, Atomlarda elektron dizilişi.
4.PERİYODİK ÇİZELGE VE BAZI ATOM ÖZELLİKLERİ: Elementlerin sınıflandırılması: Periyodik yasa ve periyodik çizelge, metaller, ametaller ve iyonları, atomlar ve iyonların büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler, elementlerin periyodik özellikleri,
5.KİMYASAL BAĞ: Metalik bağ, İyonik bağ, Kovalent bağ, Kovalent bağların özellikleri, Redoks denklemlerinin denkleştirilmesi, Yükseltgen ve indirgen maddeler.
6.GAZLAR: Gazların kinetik teorisi, Boyle kanunu, Charles kanunu, Avagodro kanunu, İdeal gaz kanunu, Daltonun kısmi basınçlar kanunu, Graham kanunu, İdeal gaz kanunundan sapmalar
7.ÇÖZELTİLER:Karışımların sınıflandırılması, Çözeltilerin konsantrasyonları, Doygun çözelti ve çözünürlük, Çözünürlük ve sıcaklık, Çözünme kuralları ve net iyonik denklem, Henry kanunu, Sıvı-sıvı çözeltiler, Rault kanunu, Çözeltilerde koligatif özellikleri, Kolloidal dağılım.
8.KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal reaksiyonlar, Aktivasyon enerjisi, Reaksiyon hızları, Reaksiyon mertebeleri, Reaksiyon hızını değiştiren etmenler.
9.ARA SINAV
10.KİMYASAL DENGE: Denge sabiti, Denge sabiti eşitliği ve ilgili bağıntılar,Denge sabiti büyüklüğünün önemi, Heterojen denge, Reaksiyon Kesri(Q), Denge şartları değiştirmenin etkisi, Le chatelier ilkesi ve ilgili hesaplamalar
11.ASİTLER ve BAZLAR: Asit ve baz teorileri, Asit ve bazların kuvvetliliği, Suyun iyonlaşması pH ve pOH, Zayıf asitler ve zayıf bazların iyonizasyonu, Hidroliz ve Hidroliz sabiti, İndikatörler, Tampon çözeltiler.
12.TERMODİNAMİK: Termokimya,Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin birinci yasası, Termodinamiğin ikinci yasası, Tepkime ısısı ve hesaplanması: Hess yasası, Standart oluşum entalpisi,Termodinamiğin üçüncü yasası.
13.TERMODİNAMİK: Termokimya,Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin birinci yasası, Termodinamiğin ikinci yasası, Tepkime ısısı ve hesaplanması: Hess yasası, standart oluşum entalpisi, Termodinamiğin üçüncü yasası.
14.REDOKS ve ELEKTROKİMYA: Elektrokimya, Elektrokimyasal piller, Elektroliz ve Faraday yasaları, Elektrot potansiyelleri, Standart elektrot potansiyelleri, Elektriksel İş ve serbest enerji, Kimyasal değişimle elektrik enerjisi üretimi, Korozyonun elektrokimyasal mekanizması.
15.YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Ev Ödevi14228
Toplam100