Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT101 İletişim Bilimine Giriş 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İletişim Bilimine Giriş dersinin amacı, öğrencilerin iletişim olgusunu çeşitli yönleri, özellikleri, türleri ve boyutlarıyla kapsamlı bir biçimde öğrenmelerini sağlamaktır. Bir başka anlatımla, ders, iletişim fakültesi öğrencilerinin iletişim literatürüne ilişkin bilgi birikimi ve donanım sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler iletişim olgusuna ilişkin hem kavramsal hem de teorik düzeylerde bilgi edinmiş olacaklardır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Onur Bekiroğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişim Kavramını, Özelliklerini, İşlevini, Biçimlerini Tanımlamak
  2. İletişim kavramını tanımlayabilir.
  3. İletişimin işlevlerini analiz edebilir.
  4. İletişimin temel, ikincil/yan ve aracı öğelerini açıklayabilir.
  5. İletişim türlerini sınıflandırabilir.
  6. İletişimin özelliklerini anlatabilir.
  7. İletişimin boyutlarını açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güngör, Nazife. 2012; İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara. (Ana Kaynak)
Güngör, Nazife. 2012; İletişim. Kuram ve Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Doğan Cüceloğlu. İnsan İnsana. Remzi Kitabevi, İstanbul.
Peter Hartley. 2014. Kişilerarası İletişim. İmge Kitabevi, Ankara.
Eric Maigret. 2012; Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. Halime Yücel, İletişim Yayınları, İstanbul.
Jacques Perriault. İletişim Biliminin Unutulmuş Kökenleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Mutlu, Erol. 2004; İletişim Sözlüğü (Dördüncü Basım), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
Fiske, John. 2003; İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
Aziz, Aysel. 2010; İletişime Giriş, Hiperlink, İstanbul.
McQuail, Denis, Windahl, Sven; Kitle İletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, İmge Kitabevi, Ankara.
Zıllıoğlu, Merih. 2003; İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul.
Usluata, Ayseli. 1994; İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul.
Oskay, Ünsal. 2005; İletişimin ABC'si, Der Yayınları, İstanbul.
Erdoğan, İrfan. 2002; İletişimi Anlamak, Erk Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok.
Dersin İçeriği
İletişim Bilimine Giriş dersinin içeriği kapsamında; - İletişim kavramının genel ve spesifik tanımları - Farklı ekollerin iletişim olgusuna ilişkin yaklaşımları - İletişimin işlevleri - İletişimin temel oluşturucu öğeleri, yan öğeleri ve aracı öğeleri - İletişimin işleyişine ilişkin farklı yaklaşımlar - İletişim modelleri - İletişim türleri - İletişim biçimleri - İletişim düzeyleri - İletişimin yapısal, biçimsel ve bağlamsal özellikleri - İletişimin makro ve mikro boyutları ele alınmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İletişim kavramının genel ve spesifik olarak tanımlanması. İletişim sözcüğünün kökeni. İletişim olgusuyla ilişkili bazı kavramların tanımlanması
2.Süreç okulu ve göstergebilimsel okul ayrımına göre iletişim anlamlandırmaları. İletişimin işlevleri
3.İletişimin temel oluşturucu öğeleri i. Gönderici (Gönderici-Kaynak farkı) ii. Alıcı iii. İleti/Mesaj iv. Kodlama-Kodaçımlama v. Kanal vi. Araç (Araç-Kanal farkı) vii. Geribesleme/Destek yankı/Feedback
4.İletişimin yan öğeleri i. Gürültü ii. Ortam ya da ortamsal koşullar İletişimin aracı öğeleri i. Kanaat Önderi ii. Grup İlişkileri iii. Yaşam Deneyim Alanı iv. Algı ve Algı Seti
5.İletişimin İşleyişine İlişkin Farklı Yaklaşımlar a. Doğrusal Bir Süreç Olarak İletişim/Süreç Yaklaşımı (Model Örnekleri) b. Geçişken Bir Süreç Olarak İletişim c. Anlam Üretim Alanı Olarak İletişim/Göstergebilimsel Yaklaşım d. İktidar İlişkilerinin Üretim Alanı Olarak İletişim
6.İletişim Modelleri
7.İletişim Türleri a. Simge Kullanımı Açısından İletişim i. Sözlü İletişim ii. Sözsüz İletişim iii. Yazılı İletişim iv. Görsel İletişim b. Araç Kullanımı Açısından İletişim i. Yüz yüze İletişim ii. Aracılı İletişim
8.İletişim Biçimleri a. Resmi İletişim b. Resmi Olmayan İletişim İletişimin Düzeyleri a. Hiyerarşik İletişim b. Eşit Düzeyli İletişim
9.Ara Sınav
10.İletişimin Yapısal Özellikleri Var - Öğrenci Sunumları
11.İletişimin Biçimsel Özellikleri Var - Öğrenci Sunumları
12.İletişimin Bağlamsal Özellikleri Var - Öğrenci Sunumları
13.İletişimin Mikro Boyutları i. Kişinin Kendi Kendisiyle İletişimi ii. Kişilerarası İletişim iii. Grup İletişimi iv. Örgüt İletişimi
14.İletişimin Makro Boyutları i. Kitle İletişimi. Kitle İletişim Araştırmalarında Dönemler. Kitle iletişim kuramlarına genel ilişkin bilgi
15.İletişimin Makro Boyutları ii. Uluslararası İletişim iii. Kültürlerarası İletişim
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Proje Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım5525
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma12222
Toplam125