Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KMO101 Genel Kimya I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek, atomun yapısını anlatmak, kimyasal bağ oluşumlarını açıklamak, molekül geometrisi ve kimyasal eşitlikler hakkında bilgi vermek,, Katılar, sıvılar ve gazların kimyasal özelliklerini açıklamak, Çözelti derişimlerinin hesaplanmasını ve çözeltilerin hazırlamasını incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD.DOÇ.DR.HATİCE KARAER
Öğrenme Çıktıları
 1. Kimyayla ilgili temel kavramları ve kavramların ilişkisini bilir.
 2. Atom teorileri yardımıyla atomun yapısını açıklar. Atom altı taneciklerin adlarını ve özelliklerini bilir.
 3. Kimyasal bağ çeşitlerini bilir ve bunlar arasındaki farkları açıklar.
 4. Molekül geometrilerini hibritleşme, moleküler orbital teorisi ve değerlik tabakası elektron çifti itme teorilerini kullanarak belirler.
 5. Kimyasal eşitlikleri, bu eşitliklerin denkleştirilmesini ve stokiyometrik hesaplamaları bilir.
 6. Isı ve sıcaklık arasındaki farklığı, ölçme yöntemlerini ve ilişkilerini bilir.
 7. Termokimyasal eşitliklerin yazım kurallarını bilir, Hess yasası ve Born-Haber çevrimini açıklar.
 8. Gaz basıncını tanımlar, açık hava ve kapalı kaplarda basıncın nasıl ve hangi cihazlarla ölçüleceğini bilir.
 9. Boyle yasası, Charles yasası, Amontons yasası, İdeal gaz yasası, Gay Lussac yasası, Avogadro İlkesi, Dalton kısmi basınçlar yasasını bilir.
 10. Moleküler hızları, Maxweel-Boltzmann dağılımını, Graham’ın efüzyon yasasını ve gerçek gazlar için van der Waals eşitliğini bilir ve uygular.
 11. Sıvıların buharlaşmasını, buhar basıncını, kaynama noktasını, buharlaşma ısısını, Clausius-Clapeyron eşitliğini, Trouton kuralını, donma noktasını ve faz diyagramlarını bilir ve uygular
 12. Kristal sistemlerini, Kristallerin X-ışını difraksiyonunu (Bragg eşitliğini), metallerin kristal yapılarını, örgü enerjisini ve kusurlu yapıları bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993.
[2] KİMYA, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000.
[3] KİMYA Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999.
[4] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002
[5] Genel Kimya ders notları, Prof. Dr. AHMET UYANIK, OMÜ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Atomun yapısı, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar,sıvılar ve katılar, çözeltiler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş (Kimyayla ilgili temel kavramları )
2.Atomun Yapısı
3.Atomun Yapısı
4.Kimyasal Bağlar
5.Kimyasal Bağlar
6.Molekül Geometrisi
7.Molekül Geometrisi
8.Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar
9.Arasınav
10.Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar
11.Gazlar
12. Katılar
13.Sıvılar ve Çözeltiler
14.sıvılar ve Çözeltiler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Quiz5630
Derse Katılım5630
Problem Çözümü5525
Soru-Yanıt5525
Ev Ödevi5525
Toplam155