Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GİTY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Lisansüstü düzeydeki öğrencilerin, sanatsal, bilimsel ve felsefi araştırma ve inceleme metodları arasındaki organik bağı oluşturmalarını sağlamak, araştırma yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütülmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ceren PEKŞEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri öğrenebilme.
  2. Bilimsel araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
  3. Bilimsel araştırma yapabilme becerisini geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşul dersi bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
∞ Edt. Matthev Kieran-Dominic Mciverlopes, Knowing Art, Springer, New York 2006.
∞ Edt. Charles Harrison-Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford 1992.
∞ William Deasmond, Art, Origins, Otherness, State University of New York Press, Abany 2003.
∞ Seyidoğlu, Halil, 2009, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
∞ Develi, Hayati (Editör), 2009, UTEK 2007-1 Bildiriler Türkçenin Sözdizimi, İKÜ Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Lisansüstü öğretimde sanatsal – bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramların tanıtılması. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksinim kaynaklarının irdelenmesi. Özne-nesne ilişkisinden sanatsal etkileşimin tüm dinamiklerine dair kavram ve aktörlerin betimlenmesi. Geleneksel sanat ve çağdaş sanat ayırımları, modern ve postmodern karşıtlığı, sanat epistemolojisi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi ve devamında sanat felsefesinin sanatsal araştırma metodolojisinin temelleri olarak irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin sanat-bilim ilişkisi içende betimlenmesi. Sanatsal-bilimsel araştırma teknikleri kullanılarak yapılacak bir çalışmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirlenebileceği, istatistiksel verilerle bulguların nasıl yorumlanabileceği ve sonuca nasıl ulaşılabileceği irdelenir. Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği ile etik dışı davranışlar incelenir. Araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri değerlendirilir. Bilimsel yazım ve etik kurallara uygun biçimde bir raporun nasıl oluşturulabileceği anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim/Sanat ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları
2.Bilimsel araştırmanın yapısı ve araştırma türlerinin incelenmesi.
3.Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi.
4.Araştırma konusunun seçimi.
5.Araştırmaya yönelik problemi tanımlama ve ifade etme.
6.Değişken, değişken türleri.
7.Hipotez ve hipotez test etme.
8.Örnekleme yöntemleri ve veri toplama araçları.
9.Literatür taranması.
10.Verilerin kaydedilmesi ve analiz yöntemleri.
11.SPSS ile veri analizi.
12.Nitel ve nicel araştırmalar.
13.Verilerin yorumlanması.
14.Bulguların tablolaştırılması ve değerlendirme.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ev Ödevi1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik10330
Rapor Sunma122
Proje Hazırlama10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13339
Okuma13226
Toplam187