Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PSİ602 Psikolojide İstatistik Uygulamalar 927001 1 1 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders görgül araştırmalarda elde edilen verilerin analizinde en uygun istatistik testlerin nasıl seçilmesi gerektiğine odaklanır ve istatistiksel paketler, veritabanları, ve bunlarla ilişkili bilgisayar becerilerinin üzerinde durur.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Murat Kurt
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tabachnick B.G., S. F. Linda. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson Education.Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (3. Baskı). Ankara: PEGEM
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Frekans dağılımları analizi, merkezi yönelim ölçümleri, t testleri, varyans analizi, korelasyon, regresyon, ki-kare testleri, çok değişkenli regresyon, ANOVA, MANOVA ve faktör analizi gibi istatistiksel analizlerin üzerinde çalışılır. Bu istatistiksel testlerin SPSS yoluyla uygulanması, tablo halinde sunumu ve yorumlanması gerçekleştirilir
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Verilerin düzenlenmesi; Hipotez testi ve anlamlılık
2.SPSS ile normallik testleri
3.İki farklı grubun ortalamalarını karşılaştırma: t testleri, Mann Whitney U testi
4.Bir gruba ait iki ölçümün ortalamalarının karşılaştırılması: t testi, wilcoxon işaret testi
5.Bağımsız örneklemler için Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Testi
6.Bağımlı örneklemler için Tek Yönlü Varyans Analizi, Friedman testi ve Cochran Testi
7.Bağımsız örneklemler için 2 ve 3 yönlü Varyans Analizi; Ortak etki analizi
8.Bağımlı örneklemler için 2 yönlü Varyans Analizi; Ortak etki analizi
9.Ki kare testi, Oran testi ve korelasyon analizleri
10.Ara Sınav
11.Karma faktöryel desenler
12.MANOVA analizi I
13.MANOVA Analizi II
14.Çoklu Regresyon Analizi
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav000
Final Sınavı000
Derse Katılım000
Tartışma000
Bireysel Çalışma000
Toplam0