Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY604 Çizim ve Kurgulama 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Aktarma veçözümlenin devamı olan kurgulama temelli teknik süreçler için betimlemenin, imgelemin ya da tasarımın plastik elemanı olarak çizgi’nin özellikle objektif ve sübjektif analiz işlemlerinde kullanılma yeterliklerinin sağlanması, bu dersin amacı olarak gösterilebilir. Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Assist.Prof. Dr.Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Kurgulama’nın kavramsal olarak çözümleyebilmek
  2. Kurgulama süreçlerinin objektif ve sübjektif bileşenleri hakkında fikir sahibi olabilme
  3. Çizim ve kurgulama süreçlerinin interdisipliner niteliklerini kavrayabilme
  4. Çizim ve kurgulamalarda kişisel yönelim oluşturabilme
  5. Çözümlemenin tasarım veya kurgulama kapsamlı bir gereklilik olduğunu öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• SJÖLEN, Klara.Design Sketching, Olofsson, Eric., Keeos Design Books, 2006, İsveç.• EİSSEN, Koost., STEUR, Roselien Sketching,. Page One,• EİSSEN, Koost., STEİR, Roselien Sketching the Basics,. BIS publishers, 2011, Amsterdam.• RAPİD Viz, Hanks,KURT., Belliston, LARRY. Thomson, 2006, Boston.• Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.• BERKOL,Ali Nurettin,Artistik Anatomi, Güzel Sanatlar Akademisi Yayını,no:9,İst.,1940• MARTIN,Vigue,İnsan Anatomisi Atlası, çev;Prof Dr. Mehmet YILDIRIM,Nobel Tıp Kitapevi,2006• BAMMES,Gottfried,The Artist's Guide to Human Anatomy, Green Edition,2004• Roy Prentice, teaching Anrt and Design, Continuum, London-New York 1995.• Costance Milbrath-Cynthia Lightfoot, Art and Human Development, Psychology Press, New York-London 2010.Ruth Lorand, Aesthetic Order, Routledge, London-New York 2000.• Nicholas Wade-Michael Swanston, Visual Perception, Routledge, New York 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çizim ve çözümleme dersi, aktarma’nın resimsel, geometrik, plastik veya tasarımsal temellendirmeleri; aktarma’dan çözümleme’ye geçişin kavramsal içeriklerinin incelenmesi; tasvir, imgelem veya tasarım süreçlerinde çizim’in pratik içeriklerinin irdelenmesi; objektif ve sübjektif analizlerde çizginin kullanılma durumlarının değerlendirilmesi; bir eylemsel sondaj çalışması olarak çizim ve çizimsel analizin öneminin kavranması; kurgusal çalışmalardan önce çözümsel çalışmaların gerekliliğinin ön plana çıkarılması; çizgisel çalışmalarsa geometrik karakter ve analiz; çizimlerde psikoanalitik boyut; kişiselleştirici yönelimlerde çözümsel çalışmalar; nesne analizleri; biçimlendirme süreç analizleri; doğal yapılaşma vemorfolojik dil analizleri; gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çizim ve çözümleme derslerinin değerlendirilmesi
2.Çizgi, çizim, aktarma, çözümleme, kurgulama, tasarım, tasar, soyutlama gibi kavramların incelenmesi
3.Çizim ve aktarma çalışmaları
4.Çizim ve kurgulamaya giriş
5.Nesnel çizimler ve analiz çalışmaları
6.Doğal yapılaşma ilkeleri ve dil kurgulamaları
7.Nesnel kurgu prensipleri ve tasar dil kurgulamaları
8.Kurgulamada bireysel yaklaşımlar ve içerikler
9.Metodolojik farklılıklarda çizim ve kurgulama
10.Ara sınav
11.Kurgulama çalışmalarında yöntem ve dil geliştirebilme
12.Morfolojik bakış açılarında tasarım, ve kurgulama
13.Morfolojik bakış açılarında imgelemin süreç ve analizleri
14. Nesnel çözümleme çalışmaları gerçekleştirme
15.Öznel yöntem geliştirme ve çözümleme çalışmalarına yansıtabilme
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım15460
Bireysel Çalışma15460
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10440
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Toplam178