Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İVFT738 Scientific Research Methods and Ethic 927001 0 0 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Öğrenciye bilimsel araştırma adımlarının neler olduğunun öğretilmesi ve araştırma önerisinin hazırlanması, uygulama aşamasında veri toplama, veriyi analiz etme, sonuç ve rapor hazırlanmasının öğretilmesi, araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmesinin sağlanması amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Assoc.Prof.Dr. Oguzhan YAVUZ, Assoc.Prof.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Assoc.Prof.Dr. Berfin Melikoğlu Gölcü, Assist.Prof.Dr. Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel araştırma yöntemlerine yön veren temel kavramları açıklayabilir.
  2. Bilimsel araştırmanın ilk basamağı olan problem aşamasını analiz edebilir.
  3. Veri toplama tekniklerini bilir ve verileri analiz edebililir.
  4. Tez yazımında gerekli olan öneri sunma, kaynak tarama, yöntem belirleme, veri toplama, analiz etme ve raporlama konularını öğrenir.
  5. Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
  6. Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
  7. Araştırmaları etik açıdan değerlendiren araştırma etik kurullarının çalışma disiplini doğrultusunda, araştırma proje başvuru dosyalarında dikkat edilmesi gereken gereklilikleri bilir ve uygulayabilir.
  8. Araştırma etiği ve yayın etiği ile ilgili ulusal ve uluslararası etikolegal düzenlemeleri bilir.
  9. Araştırmanın yayın haline dönüştürülmesi sürecinde yayın etiğinin gerekliliklerini yerine getirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şener Büyüköztürk (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık.
Veysel Sönmez, Füsun G. Alacapınar (2010), Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anı Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi.
Kemal Kurtuluş (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi.
Richard M. Zaner (2015). A Critical Examination of Ethics in Health Care and Biomedical Research. Springer International Publishing, Switzerland.
A Guide to Research Ethics (2003). University of Minnesota, Center of Bioethics.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında bilimsel yöntem, araştırma yöntemlerinin gruplandırılması, literatür tarama ve problemin tanımlanması, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları, nicel araştırma desenleri, nitel araştırma desenleri, bilimsel raporlama konuları ayrıntılı ve uygulamalı olarak işlenir. Ayrıca araştırma etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar, günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları, klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar, hayvan deneyleri konusunda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği, en sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilimsel Araştırma ve Önemi, Bilim ve Bilimsel Yöntem, Araştırma
2.Araştırma Süreci: Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar
3.Araştırma Modeli ve Türleri: Tarama Modelleri, Deneme Modelleri
4.Evren ve Örneklem (Çalışma Grubu)
5.Veriler ve Toplanması: Veri, Veri Türleri, Nicel ve Nitel Veri Toplama Yöntemleri, Ölçme ve Ölçme Aracı, Güvenirlik, Geçerlik
6.Kaynak Tarama Yöntemleri
7.Bilimsel-Akademik Yazım
8.VİZE SINAVI
9.Laboratuvar Çalışmaları, Hayvan Deneyleri, Klinik Araştırmalar
10.Bilim Etiği
11.Araştırma Etiği Kavramı ve Araştırma Etiği İhlalleri, Araştırma Etiğinin Temel Ilkeleri
12.Bilimsel Yanıltmalar, Yayın Etiği İhlalleri, Yazarlık Hakkı Sorunları, Çıkar Çatışması
13.Denek Seçimi, Denek Hakları, Yeterliği Olmayan Denekler
14.Araştırma Etik Kurulları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150