Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ407 Gk Seçmeli I (İnsan Hakları Demokrasi Eğitimi) 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlgili insan hakları belgeleri, yapılaştırılan organları ve usulleriyle bir bütün olan ulusalüstü insan hakları hukukunun, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartlarının ortaya koyulmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan hakları ve demokrasiye ilişkin temel kavramları tanır.
  2. İnsan hakları ve demokrasiye ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
  3. Temel hak ve hürriyetlerden haberdar olur.
  4. Demokrasinin farklı uygulandığı sistemleri tarihselliği içinde açıklar.
  5. İnsan hakları ve demokrasi konusunda derinlemesine analiz yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yay., 6. Baskı, İstanbul, Ekim 2007.Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt I ? Bölgesel Sistemler, Legal Yay., 2010Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt II ? Uluslararası Sistemler, Legal Yay., 2010Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayınları, 2004GÖZÜBÜYÜK ? GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, 2007Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri, Yetkin, 1993Burak GEMALMAZ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin İçeriği Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetler-arası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur. İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir. Bölgesel ve Uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan ?usul hukuku? boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiye?nin taraf bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması
2.Bölgesel Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması
3.İnsan Hakları Hukukunda Denetim Sistemleri
4.Hakların Kayıtlanması Rejimi
5.Vaka analizi metodu
6.Pratik Çalışma 1: Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı
7.Pratik Çalışma 2: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
8.Pratik Çalışma 3: Adil Yargılanma Hakkı
9.Pratik Çalışma 4: Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı
10.Pratik Çalışma 5: Düşünce, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
11.Pratik Çalışma 6: Çevre Hakkı
12.Pratik Çalışma 7: Sosyal Hakların Dolaylı Korunması
13.Pratik Çalışma 8: Mülkiyet Hakkı
14.Değerlendirme-özet
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Soru-Yanıt14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14342
Toplam76