Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ408 A Seçmeli III (Edebi Eleştiri) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Edebî eleştirinin nasıl ve hangi metodlarla yapılacağını uygulamalı olarak tanıtmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. şiir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Adem Çalışkan, Edebî Eleştiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Ders Notları, Samsun, 2010.
Christopher Ferrard, "Reca'izade Mahmud Ekrem'in Ta'lim-i Edebiyat'ı ve Osmanlı Edebiyat Eleştirisine Katkısı. Kısım I" (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Adem Çalışkan), Studies of the Ottoman Domain, Volume: 3, Issue: 4, February 2013, pp. 1-23 (Elektronik adresi için bkz. http://www.thestudiesofottomandomain.com/makaleler/edebiyat/makale_tr/Christopher FERRARD,Ağustos2013_tr.pdf , 07.07.2013)
Tahsin Yücel, Eleştiri Kuramları, 1.bs., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, 128 s.
John Lye, “Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat Teorisi ve ‘Bizzat Teori’ Arasındaki Farklar”, (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 197, [İstanbul] Ağustos 2006, ss. 45-48.
s.
Tence John Bew Spencer, Tenkit Sanatı, [Terc.: Mete Ergin - Gani Yener], Kaynak Yayınları, İstanbul, 1962, 63 s.
Terry Eagleton, Edebiyat Eleştirisi Üzerine, (Çev. Handan Gönenç), Eleştiri Yayınları, İstanbul, 1984, 118 s.
J.C. Carlaui – J. C. Filloux, Edebî Eleştiri, (Çev.: Hümeyra Çakmaklı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985, 119 s.
Maggie Humm, Feminist Edebiyat Eleştirisi, [Yayına haz. Gönül Bakay], Say Yayınları, İstanbul, 2002.
Raymond Geuss, Eleştirel Teori / Habermas ve Frankfurt Okulu, (Çev.: Ferda Keskin), 1.bs., Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002, 160 s.
Matthew Arnold – Walter H. Pater – T. E. Hulme – T. S. Eliot, Eleştiri, Anlamı ve İşlevi (Yay. haz.: Ahmet Aydoğan), İz Yayıncılık, İstanbul, 2002, 212 s.
Edward W. Said, Yazınsal Eleştiri / Söyleşiler [Çev.: Salih Özer], Hece Yayınları, Ankara, 2003, 224 s.; 2.bs., Ankara, 2008.
Max Horkheimer, Geleneksel ve Eleştirel Kuram [Çev.: Mustafa Tüzel], 1.bs., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, 503 s.
Seyla Benhabib, Eleştiri, Norm ve Ütopya [Çev.: İsmet Tekerek], 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, 470 s.
Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri / Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara, 1980.
Olcay Önertoy, Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1981.
Bilge Ercilasun, Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkid, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.
Harun Tolasa, 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 1983.
Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit / Türkçü Tenkit, C. 1, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1995.
Betül Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Eleştiri 1923-1938, 1.bs., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.
Hüseyin Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Eleştiri 1939-1950, 1.bs., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Edebî eleştiri kavramı tanıtılacak; edebi eleştiri türleri üzerinde durulacak; edebi eleştirinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterileceketir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş; Edebiyat ve edebiyat eleştirisi kavramı, tanımı, konusu, işlevi, yöntemleri.
2.Eleştirinin genel özellikleri ve sınıflandırılması.
3.Edebiyat eleştirisinin tarihçesi (a-Batıda edebiyat eleştirisi … vb.)
4.b-Doğuda edebiyat eleştirisi (… Türk edebiyatında eleştiri:
5.Halk edebiyatı ve Eski Türk edebiyatında eleştiri.
6.Tanzimat edebiyatı ve Ara Nesil’de eleştiri.
7.Servet-i Fünûn edebiyatında eleştiri.
8.Servet-i Fünûn Dışı Edebiyatta eleştiri.
9.Meşrutiyet devri edebiyat eleştirisi: a-Fecr-i Âtî edebiyatında eleştiri.
10.ARA SINAV
11.b-Millî edebiyatta eleştiri.
12.Cumhuriyet devri edebiyatında eleştiri (a-Atatürk devri Türk edebiyatında eleştiri –Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro eleştirisi.
13.b-Atatürk’ün ölümünden sonraki devir Türk edebiyatında eleştiri Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro eleştirisi.
14.Eleştirmen ve özellikleri …. vb.; Genel değerlendirme.
15.FİNAL SINAVI
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Okuma14228
Toplam102