Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS222 Göç Sosyolojisi 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Göç olgusunu ve göçmenlik durumunu, göçü açıklayıcı kuramlar ışığında tanımlamak; farklı göç türlerini incelemek; göçün tarihsel süreç içerisinde, hem uluslararası alandaki hem de Türkiye'deki gelişimine bakmak; günümüzdeki önemli göç dalgalarının sosyal etkilerini ve ülkelerin bunlara yönelik göç politikalarını tartışmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Meriç Kırmızı
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanayileşmenin nüfus hareketleri üzerinde yarattığı etkileri tespit etmeyi sağlar
  2. Göç sürecinde ortaya çıkan sorunları tespit etmeyi sağlar
  3. Hızlı ve çarpık kentleşmenin göçle ilişkisini açıklar
  4. Gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkışını ve problemlerini ortaya koymayı sağlar
  5. Sosyal ve kültürel değişime ile göç arasında ilişki kurar
  6. Göç, göçmenlik ve bunların türlerini öğrenmeyi sağlar.
  7. Uluslararası göç tarihi ile ilgili genel kültür kazandırır.
  8. Türkiye'den dışarıya göç ve yabancıların Türkiye'ye göçü konularının anlaşılmasını sağlar.
  9. Günümüzdeki korumacı ülke politikalarının temelinde yatan farklı göç politikalarını öğrenmeyi sağlar.
  10. Ülkemizi de ilgilendiren küresel bireysel ya da kitlesel göçle ilgili güncel sorunların tartışılmasını amaçlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Adıgüzel, Yusuf. (2018). Göç Sosyolojisi (2. basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Castles, Stephen, Miller, Mark J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Abadan-Unat, Nermin. (2002). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Tekeli, İlhan. (2011). Göç ve Ötesi (2. basım). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Erdoğan, M. Murat, Kaya, Ayhan. (2015). Türkiye'nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye'ye Göçler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Çağlayan, Savaş. (2013). "Göç Kavramı ve Kuramları." F. Güneş (der.). Kent Sosyolojisi (s.84-115) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
- Bağrıaçık, Deniz. (2017). Sorsana, Bizi Sevmiş Mi? İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Göç ve göçmenlikle ilgili kavramlar, göç türleri, göç kuramları, uluslararası göç tarihi özeti, 20. yüzyılda Türkiye'den ve Türkiye'ye göçler, küreselleşme ve göç ilişkisi, göçle ilgili güncel sorunlar ve ülke politikaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramlar: göç ve göçmenlik, göçün gerekçeleri, çeşitleri, ve etkileri Okuma Yok
2.Göç teorileri ve politikaları arasındaki ilişkiler Okuma Yok
3.Göç kuramları Okuma Yok
4.İkinci Dünya Savaşı öncesi uluslararası göç Okuma Yok
5.İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmiş ülkelere göçler Okuma Yok
6.Türk dış göçü Okuma Yok
7.Türkiye'ye Suriyeli göçü Okuma, haber paylaşma Yok
8.Tekrar Yok Yok
9.Ara Sınav Ara sınav Yok
10.Göç politikaları: benzeşme, bütünleşme, çokkültürlülük Okuma Yok
11.Türkiye'de yerleşik AB yurttaşları Okuma Yok
12.Göç alanında çalışan kuruluşlar Okuma Yok
13.Göçle ilgili film izleme ve tartışma (Örn. Thomas McCarthy, 2007, The Visitor) İzleme, tartışma Yok
14.Tekrar Yok Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma11222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma12336
Toplam124