Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB411 Endüstriyel Atıksu Arıtımı (TS 5/6) 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma prosesleri ve uygulamalarıyla ilgili teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yüksel Ardalı
Öğrenme Çıktıları
  1. Endüstrilerde atıksu envanterinin çıkarılması ve değerlendirilmesini öğrenir
  2. Endüstriyel atıksu kaynakları ve karakterizasyonunu öğrenir
  3. Herhangi bir endüstriyel atıksu içindeki organik içerikli atık karakteristiklerinin kolektif parametreler cinsinden hesaplamasını yapar
  4. Endüstriyel atıksu debi ölçüm sistemleri, ölçüm prensipleri ve seçimlerinde endüstri içinde nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini öğrenir
  5. Endüstriyel atıksuların arıtılması için tasarlanacak arıtma tesisi ünitelerinin tasarımı için, endüstride ihtiyaç duyacağı verileri nasıl temin ve analiz edeceğini öğrenir
  6. Evsel atıksuların arıtımı için tasarlanacak konvansiyonel arıtma ünitelerinin tasarımında kabul edilen tasarım değerlerinin, farklı karaktere sahip endüstriyel atıksuların arıtım ünitelerinin tasarımında nasıl bir değişkenlik gösterdiğini irdeler.
  7. Herhangi bir endüstriyel atıksu için nasıl bir atıksu arıtma sistemi tasarlayacağını bilir ve tasarlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Industrial water pollution Control,W.W.Eckenfelder, McGrow-Hill,2000
2-Wastewater Engineering,Metcalf-Eddy, McGrow-Hill, 2003
3-Theory and practice of wastewater treatment, R.L.Droste, J.Wiley,1997
Yardımcı Kitaplar
1-Endüstriyel atıksuların ön arıtımı, Editörler: Olcay Tünay, Derin Orhon, Aylin Bederli, Su Kirlenmesi Araştırmaları Türk Milli Komitesi-İstanbul Sanayi Odası, 1991.
2-Endüstriyel Kirlenme kontrolü, Olcay Tünay, İTÜ Rektörlüğü, Sayı:1578, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Endüstriyel atıksuların özellikleri ve kaynaklarının belirlenmesi, endüstriyel atıksuların analizleri ön arıtım sistemleri, koagülasyon, çökeltme, metal giderimi, havalandırma ve oksijen transferi, biyolojik atıksu arıtma sistemleri, adsorpsiyon, iyon değişimi, kimyasal oksidasyon, çamur işleme ve bertaraf, diğer ileri arıtım yöntemlerinin incelenmesi, Çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı ve uygulamalardan örnekler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Endüstriyel atıksuların özellikleri ve kaynakları; istenmeyen atıksu özellikleri, atıksu deşarj limitleri, yük, hacim, eşdeğer nüfus kavramları, atıksuların kaynakları ve özellikleri, endüstriyel atıksuların miktar ve nitelik bakımından incelenmesi, tesis içi kontrol ve atıksuların yeniden kullanımı
2.Endüstriyel atıksuların analizlerinin yapılması; BOİ, KOİ, TOK, toksisite, askıda katı madde analizleri, ağır metal analizleri, yağ-gres ölçümleri vb. ve bunların sektörel önemleri
3.Ön arıtım sistemleri, koagülasyon, çökeltme, metal giderimi; dengeleme, nötralizasyon, çökelme, yağ ayırma, flotasyon
4.Koagülasyon, çökeltme, metal giderimi; koagülasyon, kimyasal çöktürme ile ağır metal giderimi
5.Havalandırma ve oksijen transferi; oksijen transferinin esaları, oksijen transferini etkileyen paramatreler, havalandırma ekipmanları, uçucu maddelerin sıyırılması
6.Aerobik arıtımın esasları; organik madde gideriminin esasları, sıcaklığın etkisi, çözülebilir mikrobiyal ürün oluşumu, nitrifikasyon - denitrifikasyon, kinetik katsayıların belirlenmesi
7.Biyolojik atıksu arıtma sistemleri; lagünler, stabilizasyon havuzları, aktif çamur havuzları, damlatmalı filtreler, döner biyokontaktörler, anaerobik dekompozisyon
8.Adsorpsiyon; adsorpsiyonun teorisi, aktif karbon kolonları-İyon değişimi; iyon değişimi ile ağır metal giderimi ve iyon değiştici kolonlar
9.arasınav
10.Çamur işleme ve bertaraf; flotasyon, vakum filtrasyonu, pres filtreler, aerobik çürütme, anaerobik çürütme
11.Diğer ileri arıtım yöntemleri,membran prosesler, arazide arıtım, derin kuyu deşarjı, kimyasal oksidasyon
12.Çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı ve uygulamalardan örnekler; deri, kağıt, tekstil, ilaç, boya, otomotiv, et balık, süt vb.
13.Çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı ve uygulamalardan örnekler; deri, kağıt, tekstil, ilaç, boya, otomotiv, et balık, süt vb.
14.Çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı ve uygulamalardan örnekler; deri, kağıt, tekstil, ilaç, boya, otomotiv, et balık, süt vb.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Alan Gezisi00
Örnek Vaka İncelemesi00
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma00
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Sunma125
Proje Tasarımı/Yönetimi125
Final Sınavı için Bireysel Çalışma00
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Alan Gezisi11010
Örnek Vaka İncelemesi155
Seminer155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Rapor11010
Toplam100