Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders kapsamında gelişmişlik ve az gelişmişlik kavramlarının mekansal yansımalarının temel haklar arasında olan barınma ihtiyacının karşılandığı konut fonksiyonu üzerinde tartışılması, konut sunum biçimlerinin sürdürülebilirlik bağlamında yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Farklı gelişme endekslerinin ve kriterlerinin tanımlanması
  2. Konut alanları planlamasında sürdürülebilirliğin farklı boyutlarının öğrenilmesi
  3. Öğrencinin Türkiye'de konut sunum biçimlerini, ihtiyaç ve değişimlerini öğrenmesi
  4. Öğrencinin konut alanları ve ulusal kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklayabilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tekeli, İ. (2010). Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ; 2.Keleş, R. (2006). Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara; 3. Cypher M., J. ve Dietz, The Process of Economic Development, Routledge, New York 4. UN-HABITAT, (2012). Going Green: A Handbook of Sustainable Housing Practices. 5. Hudson, A. & Evans, T. (2005). Regeneration and Sustainability: The New Language of Planning, Urban design International, 10,s 87-94.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında; gelişme ve kalkınma kavramları farklı endeks değerlerine ve değerlendirme kriterlerine göre incelenerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke farklılıkları ele alınmaktadır. Konut işlevinin bu değerlendirme kriterlerini ne kadar etkilediği ve gelişmekte olan ülkelerde konut sunum biçimlerinin nasıl şekillendiği tartışılmaktadır. Sürdürülebilirlik bağlamında küresel düzlemde konut alanlarının planlanmasına yönelik hedefler anlatılmakta ve değişen konut alanı ihtiyaçları irdelenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin aktarımı ve genel bilgilendirme
2.Gelişme/kalkınma kavramı, tanımları, kriterler/endeksler (HDI, GDI, HPI vb.)
3.Dünya’da ve Türkiye’de değişen kentsel dinamikler, sürdürülebilirlik bağlamında kentsel sorunlar+ ödev konularının tartışılması
4.Gelişmişlik-azgelişmişlik ikileminin konut alanlarındaki etkisi
5.Konut alanları ve planlanması (tipolojiler-yoğunluklar vb.)
6.Konut sunum biçimleri
7.1980 sonrası konut alanlarının gelişimi (Türkiye) +ödev konularının tartışılması
8.2000 sonrası konut alanlarının gelişimi (Türkiye)
9.ARASINAV
10.Sürdürülebilir konut planlaması
11.Sürdürülebilir gelişim için küresel hedeflerde konut yaklaşımı
12.Öğrencilerin final ödev sunumları
13.Öğrencilerin final ödev sunumları
14.Öğrencilerin final ödev sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav070
Rapor Hazırlama030
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı060
Rapor Sunma010
Proje Sunma030
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13452
Rapor Hazırlama515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Toplam75