Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM322 Kentsel Çevreyi Anlamak 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kentsel çevreyi ortaya çıkartan tarihi ve toplumsal süreçleri anlayarak, kentin temel işlev alanlarını ve ilişkilerini kavratmak ve kentsel çevrenin sorunlarını aktarmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrencinin tarihi ve sosyo-ekonomik gelişmelerin kent formu üzerindeki etkisini anlaması,
  2. Öğrencinin kentin işlev alanları ile mimari arasındaki ilişkiyi kurabilmesi,
  3. Öğrencinin, önemli tarihi ve toplumsal olayların kent kimliği ve imgeleri üzerindeki etkisini tartışabilmesi,
  4. Öğrencinin kentsel çevrenin sorunlarının mimari yansımalarını değerlendirebilme becerisini kazanmasını,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Daniel Bell. (1976). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. U.S.A.: Basic Books, 2. Castells, M. (1999). The Information Age: Economy, Society and Culture, 2, The Power of Identity, Blackwell Publishing, Oxford., 3. Castell M. (1997). Kent Sınıf Iktidar, Çev:A.Erendil Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 4. Kazgan G. (1981).Üçüncü Dalga Uygarlığı Ve Türkiye, Toffler, Alvin, Üçüncü Dalga, (Ç. A. Seden), Altın Kitaplar Yay., 5. Marcuse, Peter, Kempen, Ronald. (2000). “Globalizing Cities: A New Spatial Order”, Mass: Blackwell Publishers, Oxford, 6. Ersoy, M. (2012). Kentsel Planlama, Nİnova Yayınları, İstanbul, 7. Eker Fatma, Ersoy, Melih, (1981). Kent Planlamada Standartlar, ODTÜ, Ankara, 8. Alonso, W. (1964). Location and Land Use, Harvard University Press, Cambridge, 9. Satterthwaite, D. (1997). Sustainable cities or cities that contribute to sustainable development?, Urban Studies, 34 (10), 1667-1691, 10. Regeneration and sustainability: the new language of planning, 11. Işık, Oğuz, (1995), “1980 Sonrası Türkiye’de Kent ve Kentleşme” In Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopesisi, İletişim Yayınları, Istanbul, Vol.12, 783-801, 12. Smith, T., Nelisher, M., Perkins, N., 1997. ―Quality of an Urban Community: A Framework for Understanding the Relationship Between Quality and Physical Form‖, Landscape and Urban Planning, Vol.39, s.229-241.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ders kapsamında; kentlerin toplumsal ve ekonomik gelişmelere göre mekânsal evrimleri, temel işlev alanları, kimlik öğeleri ve günümüzde kentsel çevrenin yaşadığı sorunlar, mimarlık ile etkileşimleri ön planda tutularak tartışılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kent, kentsel doku ve mekân kavramlarının tartışılması
2.Tarihi ve toplumsal olaylar ve kent formu: Tarım ve sanayi toplumu ve mekânsal etkiler
3.Tarihi ve toplumsal olaylar ve kent formu: Sanayi ve bilgi toplumu ve mekânsal etkiler
4.Kentin temel işlev alanları ve yer seçimleri, işlevsel ve mekânsal ilişkilerinin tanımlanması (MİA, ticari etkinlikler, Sanayi odakları, Rekreasyon alanları, temel donatılar, ulaşım ve lojistik alanları, konut alanları)
5.Kentin temel işlev alanları ve yer seçimleri, işlevsel ve mekânsal ilişkilerinin tanımlanması (MİA, ticari etkinlikler, Sanayi odakları, Rekreasyon alanları, temel donatılar, ulaşım ve lojistik alanları, konut alanları)
6.Kentsel kimlik ve kent imgeleri
7.Kentleşme ve Kentsel Çevre Sorunları
8.Kentleşme ve Kentsel Çevre Sorunları örnek üzerinden tartışma (Belgesel-Ekümonopolis)
9.ARA SINAV
10.Sürdürülebilir kentsel gelişim ve mekânsal yansımaları
11.Sürdürülebilir kentsel gelişim ve mekânsal yansımaları (Belgesel- Manufactured Landscape)
12.Öğrencilerin final ödev sunumları
13.Öğrencilerin final ödev sunumları
14.Öğrencilerin final ödev sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13452
Rapor Hazırlama804
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma818
Toplam75