Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT428 Medya ve Toplumsal Temsil 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ideoloji kavramına yönelik kuramsal tartışmalar ışığında, öğrencilerin, medya ürünlerinin ideolojik işleyişini biçim ve içerik düzeylerinde analiz etmelerini ve medyanın gerçekliğin inşasındaki rolünü eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Beste Nigar Erdem
Öğrenme Çıktıları
  1. Farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında ideoloji, gerçeklik, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramları tanımlar.
  2. Belirtilen kavramlarla medya arasındaki ilişkileri tartışır.
  3. Medya ürünlerinin ideolojik işleyişini biçim ve içerik düzeylerinde analiz eder.
  4. Medyada gerçekliğin nasıl inşa edildiğini eleştirel bir bakış açısıyla çözümler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Chomsky, N. ve Herman, E. S. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, (Çev. Abadoğlu, E.), İstanbul: Aram Yayıncılık. Çoban, B. ve Özarslan, Z. (Haz). (2003). Söylem ve İdeoloji, (Çev. Çoban, B.). İstanbul: Su Yayınları. Çoban, S. (2013). Hegemonya Aracı ve İdeolojik Aygıt Olarak Medya. İstanbul: Parşömen Yayınları. Dursun, Ç. (Der). (2004). Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Yayınları. Dursun, Ç. (2001). TV Haberlerinden İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi. Doğu Batı Dergisi (2005). Söylem Üstüne Söylem. Yıl: 3, Sayı 9. Eagleton, T. (2011). İdeoloji, (Çev. Özcan, M.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İnal, A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İnce, H. O. (Ed). (2010). Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar: Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları, Ankara: Doğu Batı Yayınları. İrvan, S. (Der). (2002). Medya Kültür Siyaset, Ankara: Alp Yayınevi. Küçük, M. (Der. ve Çev). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McNair, B. (1998). The Sociology of Journalism, New York: Arnold. Mutlu, E. (Der). (2005). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınevi. Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Ankara: Literatürk Academia. Parlak, İ. (Ed.) (2009). Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Konya: Çizgi Kitabevi. Sancar, S. (2008). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Ankara: İmge Kitabevi. Şahan, C. (Der). (2014). İdeoloji Üzerine: Eleştirel İdeoloji Analizleri, İstanbul: Pales Yayınları. Thompson, J. B. (2008). Medya ve Modernite, İstanbul: Kırmızı Yayınları. Wayne, M. (2006). Marksizm ve Medya Araştırmaları: Anahtar Kelimeler, Çağdaş Eğilimler. (Çev. Cezar, B.), İstanbul: Yordam Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, ideoloji, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramlar incelenmekte ve medyada gerçekliğin inşası kuramsal tartışmalar ve haber analizleri üzerinden değerlendirilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eleştirel medya çalışmalarına genel bir bakış
2.Medya, ideoloji ve gerçeklik ilişkisine dair genel çerçeve
3.İdeolojinin yanlış bilinç ve yanılsama yaratan süreçler olarak kavrandığı klasik yaklaşım: Toplumsal pratik ve ideoloji ilişkisi
4.Haber çözümlemeleri
5.İdeolojiyi kapitalist sistemin çatışmalı güçlerini bir arada tutan egemen ideoloji olarak ele alan klasik sonrası yaklaşım: Gramsci ve hegemonya kuramı
6.Althusser: İdeolojinin yapısal çözümlemesi ve ideoloji-özne ilişkisi
7.Haber çözümlemeleri
8.İdeoloji ve anlam üzerindeki mücadele: Medyada anlam üretimi, medya metinlerinin kodlanması ve kodaçımı
9.Haber çözümlemeleri
10.Fenomenolojik yaklaşım ve medyada gerçekliğin inşası
11.Fenomenolojik yaklaşım ve medyada gerçekliğin inşası
12.Haber çözümlemeleri
13.Dil, söylem ve ideoloji: Toplumsalın söylemselliği ve anlamın kuruluşu
14.Haber çözümlemeleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Makale Kritik Etme140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Takım/Grup Çalışması5210
Makale Kritik Etme11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma7214
Toplam100