Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046092012 Devlet ve Toplum 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, devlet kavramının oluşumu ve gelişimi, Sokrates, Platon, Aristoteles gibi önemli düşünürlerin devlet ve demokrasi kavramlarına katkıları ve görüşleri, devlet doktrinleri, bunların birbirleriyle benzerlik ve farklılıkları gibi konular üzerinde durulmakta, Orta Çağ ve Modern Çağ' da Hristiyan ve İslam medeniyetlerinde siyasal düşüncenin genel görünümüne değinilmektedir. Ayrıca, ulus devletin ortaya çıkışıyla birlikte liberal devlet anlayışı, parlamenter sistem, demokrasi, egemenlik ve hukuk devleti anlayışları; önce ulusal düzeyde, ardından küreselleşmeyle birlikte uluslararası planda ele alınmaktadır. Ayrıca Osmanlı devlet anlayışı, Osmanlı-Türk toplum yapısı tartışmaları incelenecektir. Kısacası; toplum ve devlet kavramların içeriklerinin tarihsel süreç içerisinde nasıl dönüştüğü incelenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Gülay Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarihsel süreç içinde değişen ve farklılaşan unsurları ile devlet kavramsallaştırılabilecektir
  2. Ulus devlet kavramsallaştırması bilinecektir
  3. Toplumdaki örgütlenme biçimleri öğrenilecektir.
  4. Toplum ve devlet örgütlenmeleri ve demokrasi ilişkisi bilinecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nur Vergin; Siyasetin Sosyolojisi, Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Kemal Gözler; Genel Devlet Teorisi, Ekin Kitapevi, Bursa, 2007.
Ayferi Göze; Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Basım Yayım, Ankara, 2009.
Cemal Bali Akal; Devlet Kuramı, Dost Kitabevi, Ankara, 2000.
Karl Doehrinng; Genel Devlet Kuramı-Genel Kamu Hukuku,(Çev Ahmet Mumcu), İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2002.
Cem Eroğul, Devlet Nedir? İmge Kitabevi, Ankara.
Mehmed Niyazi; İslam Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995.
Chistopher Pierson; Modern Devlet, (Çev: Dilek Hattatoğlu), Çivii Yazıları, İstanbul, 2000.
Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları
Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Toplum felsefeleri; ilkçağ ve ortaçağda devlet kavramı Modern Devlet Kavramlaştırması Devletin oluşumu, ortaya çıkışı ve devlet teorileri Devlet teorileri Devlet Teorileri Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Yönetim Yapısı Osmanlı-Türk Toplum Yapısı Tartışmaları Cumhuriyetin Getirdikleri Ulus-devlet oluşumu ve sonrası Küreselleşme karşısında ulus-devlet
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, beklentiler ve dersin işleyişinin netleştirilmesi Kuramsal anlatım ve tartışma
2.Toplum felsefeleri; ilkçağ ve ortaçağda devlet kavramı Kuramsal anlatım ve tartışma
3.Modern Devlet Kavramlaştırması Kuramsal anlatım ve tartışma
4.Devletin oluşumu, ortaya çıkışı ve devlet teorileri Kuramsal anlatım ve tartışma
5.Devletin oluşumu, ortaya çıkışı ve devlet teorileri Kuramsal anlatım ve tartışma
6.Devletin oluşumu, ortaya çıkışı ve devlet teorileri Kuramsal anlatım ve tartışma
7.Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Yönetim Yapısı Kuramsal anlatım ve tartışma
8.Osmanlı-Türk Toplum Yapısı Tartışmaları Kuramsal anlatım ve tartışma
9.Cumhuriyetin Getirdikleri Kuramsal anlatım ve tartışma
10.Ulus-devlet oluşumu ve sonrası Kuramsal anlatım ve tartışma
11.Ulus-devlet oluşumu ve sonrası Kuramsal anlatım ve tartışma
12.Küreselleşme karşısında ulus-devlet Kuramsal anlatım ve tartışma
13.Küreselleşme karşısında ulus-devlet Kuramsal anlatım ve tartışma
14.Dersin değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım155
Tartışma1410
Okuma145
Ev Ödevi1430
Toplam755
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Hazırlama140
Rapor Sunma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi177
Toplam187