Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306056082012 Kamu Politikası Analizi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kamu politikası, kamu yönetiminin amaç, güç, hareket boyutları bakımından incelenmesidir. Ders, devletin bir bütün olarak yaptığı ve yapmadığı şeyleri bu hareketin nesnel nedenleri, öznel dinamikleri –aktörleri ve hareketin toplumsal sistem üzerindeki sonuçlarıyla etkileri bakımından çözümlemeyi amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirebilir.
  2. Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
  3. İktisat politikalarının siyasal-yönetsel karar alma sürecine etkilerini analiz eder.
  4. Kamu politikasını farklı kuramsal yaklaşımlara göre inceler.
  5. Kamu politikası sürecini tanır ve açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevinde öğrenci derste işlenen boyutları belli bir kamu politikası örneği üzerinde araştırmaya yönlendirilmektedir. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye bazı seçenekler sunulmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi Disiplini Nedir?
Fatma Eda Çelik, “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, 41/3, 2008, s. 41-72.
Hasan Hüseyin Çevik, “Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 31/2, Haziran 1998, s. 103-112.
Sıtkı Çorbacıoğlu, "Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: Altı Bilim Adamı Arasındaki Bilişsel ve Sosyal Ağ", Amme İdaresi Dergisi, 41/4, 2008, s. 23-48.
Hasan Hüseyin Çevik, Süleyman Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Kararverme, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
Michael Hill, The Policy Process in the Modern State, Third Edition, Prentice Hall, London, 1997,s.1-27.
James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003, s. 4-8.
Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Chatham Hause Publishers, New York, 2000.
Turgay Ergun, “Kamu Siyasalarının Niteliği”, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama, TODAİE, Ankara.
Mete Yıldız, Kamu Politikası Ders Notları, 2012.
http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=66

Politika Süreci İncelemesi ve Karar Verme
Hasan Hüseyin Çevik, "Kamu Politikaları ve Karar Verme Süreci", Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları (Geliştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı), Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 131-178.
Herbert A. Simon, “Örgütlü Davranışta Ussallık” (Çev. Kemali Saybaşılı), Kemali Saybaşılı(der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 201-216.
Hasan Hüseyin Çevik, “Modern Devlette Kamu Politikası Oluşturma:Kavramlar, Aktörler,Karar Verme, Kamu Politikası Süreci ve Türkiye Analizi”, Asım Balcı (ed.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (içinde), Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s.141-142.
Charles E. Lindblom, “El Yordamıyla Amaçları Gerçekleştirme Bilimi”,(Çev. Şinasi Aksoy),Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 217-245.
Yehezkel Dror, “El Yordamı Yöntemi Bilim mi? Süredurum mu?” (Çev. Şinasi Aksoy), Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 247-258.
Amitai Etzioni, “Bağdaştırıcı Yaklaşım: Karar Almada ‘Üçüncü’ Seçenek” (Çev. Şinasi Aksoy), Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 259-280.
James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003, s.119-159.
Frank Fischer, vd. (ed.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, CRC Press, New York, 2007.
Lütfi Yalçın, “Karar Vermeme”, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2004, s.74-90.
Politika Transferi
Ali Farazmand, “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi”, Public Administration Review, 59/6, 1999 (Çev. Sevilay Kaygalak, Mülkiye Dergisi, 25/229, s. 245-278.
Mehmet Zahid Sobacı, “Günümüzdeki İdari Reformlara Politika Transferi Odaklı Bir Bakış” içinde N. Akyıldız vd. (Der.) 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform (Ankara, TODAİE), 2009, s. 117-29.
D.Dolowitz ve D. Marsh, “Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature”, Political Studies, 44 (2), 1996, s. 343-357.
Mehmet Zahid Sobacı, İdari Reform ve Politika Transferi –Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı, Turhan Kitabevi, Ankara 2009, s. 59-94.
Naim Kapucu / Muhammet Kösecik, “Ülkeler Arasında Yönetsel Reform Transferi: Yeni Kamu Yönetimi Örneği”, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi (içinde) (der. M. Akif Çukurçayır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003, s.187-225.
Önder Kutlu, “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri, Ed. Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ankara, Seçkin, 2003, s.115-133.
Mehmet Zahid Sobacı, “Uluslararası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve”, AÜ SBF Dergisi, 63/3, s. 146-159.
Türkiye’de Kamu Politikaları -Aktörler
Filiz Çulha Zabcı, “Dünya Bankası’nın Küresel Pazar İçin Yeni Stratejisi: Yönetişim”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57/3, 2002, s. 151-179.
Birgül A. Güler, "Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye”, Praksis, 9 Kış-Bahar 2003, s. 93-116.
Sonay Bayramoğlu, “Düzenleyici Devlet Düzenlenirken: OECD Türkiye Raporunun Eleştirel Bir Çözümlemesi”, Praksis, Sayı 9, 2002.
Sonay Bayramoğlu, “Düzenleyici Etki Analizi: Yasamayı Erksizleştirme Aracı,” Memleket: SiyasetYönetim, Cilt 1, Sayı 2, 2006, s. 95-111.
Nuray E. Keskin, “Dünya Bankası ve Eğitimde Yerelleşme: Kamu Okullarında İşletmecilik”, Küreselleşme ve Demokratikleşme Uluslararası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayını, Antalya 2008, s. 617-624.
Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Yılı Raporu: “IMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998-2008 Farklı Hükümetler Tek Siyaset”
http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_BSB/BSB2006_Final.pdf
Yüksel Akkaya, “Çıkar Grupları ve Korporatist Temsil: TMMOB Örneği”, 2005.
http://www.sendika.org/2005/10/cikar-gruplari-ve-korporatist-temsiltmmob-ornegi-yuksel-akkaya/

Kamu Politikası Belgeleri
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Aralık 2008.
Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi, 2005.
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2003; Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2008.
Avrupa Birliği İlerleme Raporları, 1998-2012.
Dünya Bankası – Türkiye Ortaklığı: Ülke Programının Görünümü, Dünya Bankası, Mart 2012.
Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Dünya Bankası Ülke İşbirliği Stratejisi 2012-2015, Dünya Bankası, 2012.
Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013, DPT, Ankara 2006.
58. Hükümet Acil Eylem Planı, 3 Ocak 2003.
ww.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/2224/aep.pdf
61. Hükümet Programı
http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgGovProgramme.aspx
Orta Vadeli Mali Plan ve ekleri (2013-2015)
http://www.bumko.gov.tr/TR,43/orta-vadeli-mali-plan-ve-ekleri.html
2023 Türkiye Vizyonu. www.ozetkitap.com/2023_turkiye_vizyonu.pdf
Kamu Politikası Analizi -Örnekler
Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul 2005, s. 279-382.
Sabrina Kayıkçı, “Bir Kamu Politikası Süreci Analizi: 1980 Sonrası Türkiye’de Tütün Politikası”, Mülkiye Dergisi, 24/247, 2005.
Metin Özuğurlu, “Sosyal Politikanın Dönüşümü ya da Sıfatın Suretten Kopuşu”, Mülkiye Dergisi, Sayı 239, 2003. s. 59-75.
Mustafa Serdar Sezer ve Mete Yıldız, “Türkiye’de Bir Kamu Politikası Sorunu Olarak Yabancı Doktor İstihdamı: Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada Örnekleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 / 3 (2009), s. 43-78.
Barış Övgün, “1980’lerden Günümüze Türkiye’nin Tarım Politikası ve Uygulamaya Yansımaları”, Şinasi Aksoy ve Yılmaz Üstüner (Der), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Nobel, Ankara, 2007, s. 537-556.
Barış Övgün, “Bir Politika Transferi Örneği Kalkınma Ajansları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2007, 62-3, s. 233-255.
Menaf Turan (der.), Bölge Kalkınma Ajansları Nedir? Ne Değildir?, Paragraf Yayını, Ankara 2005.
Birgül A. Güler, "Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi?", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9/2, Nisan 2000, s. 14-29.
Levent Kalyon, Kırmızı Kim?: Türkiye’nin Savunma Politikaları Üzerine, Nobel Yayın, 2010.
Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Editör: Barış Övgün, Ankara Üniversitesi SBF – KAYAUM Yayını, Ankara, 2009.
http://kayaum.politics.ankara.edu.tr/kamuyonetimiyapi.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kamu Politikası Nedir? Kamu Politikası Analizi Adlı Çalışma Alanının Tarihsel Doğuşu Türkiye’de Kamu Politikası Analizi Alanının Gelişimi Kamu Politikası Belgeleri Kamu Politikası Aktörleri Kamu Politikası Analizi Modelleri Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması; Politikanın Kabulü ve Karar Verme; Karar Vermeme Kararı; Politika Uygulaması; Politika Değerlendirmesi; Politika Transferi Kamu Politikası ve Küreselleşme Türkiye'de Kamu Politikaları Kamu Politikası Analizine Örnekler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Konusu, Kapsamı ve İçeriği
2.Kamu Politikası Nedir?
3.Kamu Politikası Analizi Adlı Çalışma Alanının Tarihsel Doğuşu
4.Türkiye’de Kamu Politikası Analizi Alanının Gelişimi
5.Kamu Politikası Belgeleri
6.Kamu Politikası Aktörleri
7.Kamu Politikası Analizi Modelleri
8.Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması; Politikanın Kabulü ve Karar Verme; Karar Vermeme Kararı; Politika Uygulaması; Politika Değerlendirmesi
9.Politika Transferi
10. Kamu Politikası ve Küreselleşme
11.Türkiye'de Kamu Politikaları
12.Türkiye'de Kamu Politikaları
13.Kamu Politikası Analizine ÖrneklerÖdev Sunuşları
14.Kamu Politikası Analizine ÖrneklerÖdev Sunuşları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1325
Tartışma1325
Makale Kritik Etme1325
Okuma1325
Toplam1300
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma150
Makale Yazma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma177
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi31030
Toplam187