Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306056092012 Yönetim Teorileri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ders, yönetim gerçeğinin tarihsel-genel bilgisine erişmek amacına odaklanmıştır. Ders, yönetim düşünceleri tarihi adı verilebilecek alanın temel malzemelerini tanımayı ve tarihsel ortamı da araştırmaya katarak bunlar üzerinde çalışmayı amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin “yönetim düşüncesi tarihi”; “yönetim kuramları”; örgütlenme, planlama, personel alma, yönlendirme, denetleme ve bütçeleme aşamalarından oluşan “yönetim süreci” üzerine genel bilgi kazanmaları beklenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarihsel bütünlüğü içinde yönetim düşüncesinin evrimini anahatlarıyla gösterir.
  2. Uygulanan iktisat politikaları ile yönetim yaklaşımları arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir.
  3. Yönetme sürecine ilişkin temel ilke ve kavramları tanır.
  4. Yöneticinin işlevlerini sıralar.
  5. Yönetim alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevinde öğrenci bir yönetsel olgu/olay/kurum/kişi/eser üzerinde araştırmaya yönlendirilmektedir. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye bazı seçenekler sunulmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KESKİN, Nuray E., “Türkiye’de Kamu Yönetimi Disiplininin ‘Köken’ Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 2, Haziran 2006, s. 1-28.KESKİN, Nuray E, “Türkiye’de Yönetim Biliminin Gelişimi: 1870-1910”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 4, Aralık 2008, s. 1-22.KESKİN, Nuray E., “Yönetim Olgusu Üzerine 1909 Tarihli Bir Makale: Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimi”, Memleket SiyasetYönetim, Sayı 12, 2010, s. 181-200.KESKİN, Nuray E., “II. Meşrutiyet’te Yeni Düzen Arayışı: Mülkiye Mecmuası Üzerine Bir İnceleme (1909-1911)”, Kamu Yönetimi Forumu-VI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 9-11 Ekim 2008, Bolu [18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, Ankara 2009, s. 225-236]ÖZTEKİN, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010.GÜLER, Birgül, Türkiye’nin Yönetimi –Yapı, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara 2010.FİŞEK, Kurthan, Yönetim, Paragraf Yayınevi, Ankara 2005.ERGUN, Turgay, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa ve Uygulama, TODAİE, Ankarar 2005.JAY, Antony, Yönetim ve Makyavelli, Çev. O. Onaran, Anahtar Yayınları, İstanbul 1994.Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed. K. Öktem, U. Ömürgönülşen), İmaj Yayınevi, Ankara 2004.TİMUROĞLU, Vecihi, “Mitolojide Devlet Bilgisi”, MSY, Mayıs 2006, s. 1-39.TOKAREV, Sergei Aleksandrovich, Dünya Halklarının Dinler Tarihi, (Çev. Rauf Aksungur), Ozan Yayıncılık, İstanbul 2006. ŞİRVANİ, Harun Han, İslamda Siyasal Düşünce ve İdare Üzerine Araştırmalar, (Çev. Kemal Kuşçu), Ahmet Said Matbaası, İstanbul 1965.ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türk Tefekkürü Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007. SMALL, Albion W.,, The Cameralists, The Pionners of German Social Polity, Batoche Books, Kitchener2001.Dönem başında sunulan okuma listesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim düşünce ve kuramları yer-zaman eksenlerine yerleştirilmiş olarak iki başlıkta ele alınmaktadır: Birinci boyut batıda ve doğuda yönetim düşüncesi genel başlığı altında mitolojik/dinsel/felsefi/siyasal nitelikte kapitalizm öncesi geniş bir dönemde üretilmiş bilgileri içermektedir. İkinci boyut son beş yüz yılın ürünlerini içeren modern yönetim düşüncesidir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma ve derse ilişkin bilgilendirme
2.Dersin Genel Çerçevesi:Yönetim Nedir? Yönetim Düşünü Nedir? Yönetim Bilimi Nedir?
3.Tarihsel Olarak Yönetim: Örgütlenme - Yönetim - SiyasetKavramsal Olarak Yönetim: Yönetim - Kamu Yönetimi - Bürokrasi
4.Yönetim Düşüncesinde Tarihsel Bilgi Kaynakları: Mitolojik Bilgi, Dinsel Bilgi Alanı, Felsefi Bilgi Alanı, Doğu Düşüncesi
5.Modern Yönetim Düşüncesi (Çağdaş Bilimsel Kuramlar)Avrupa Yönetim Bilimi: Kameralizm - Yönetim Hukuku - Bürokrasi Kuramları
6.Amerikan Kamu Yönetimi Disiplini: Örgüt KuramlarıKlasik Okul: İlkeler ve Süreçler (Bilimsel İşletim)Neoklasik Okul: Davranış ve Güdüler (Davranışçılık)Modern Okul: Sistem ve İşletmecilik;Durumculuk ve KültürcülükNeo-modern Okul: İşletim-Yönetişim
7.Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Kalkınma İdaresi
8.Türkiye’de Yönetim Bilimi - Kamu Yönetimi (Tanzimattan 1950’ye)Türkiye’de Yönetim Bilimi – Kamu Yönetimi (1950'den
9.Örgütlenme: İlkeler ve Kavramlar(Hiyerarşi, Yetki Devri, Eşgüdüm, Merkezden ve Yerinden Yönetim, Yetki Genişliği, Vesayet, Özerklik)
10.Yönetme: Planlama(Ulusal Kalkınma Planı, Stratejik Planlama, Planlama Yaklaşımları)
11.Yönetme: Personel Alma(Ulusal-Kurumsal)Yönetme: Yönlendirme (Önderlik-Yöneticilik-Danışmanlık)
12.Yönetme: Denetleme (Siyasal-Yönetsel-Mali; iç denetim-dış denetim)Yönetme: Bütçeleme
13.ÖDEV SUNUMU
14.ÖDEV SUNUMU
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1325
Tartışma1325
Makale Kritik Etme1325
Okuma1325
Toplam1300
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma150
Makale Yazma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma177
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi31030
Toplam187