Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere eğitim programı türlerini, bir eğitim programı yapmanın ve geliştirmenin genel hatlarını öğreterek ve çeşitli yaş, düzey ve gruplara göre İngilizce eğitim programı yapmayı öğreneceklerdir Ayrıca bu derse katılanların, program geliştirme kavram ve ilkelerini, program geliştirme model ve kuramlarını, programın felsefi, psikolojik, sosyal temellerini analiz edebilme, program geliştirme, uygulama ve değerlendirmede, program geliştirme kuramlarını ve modellerini kullanabilme, program değerlendirme kavramını anlama, program değerlendirme modelleri, dünyada ve Türkiye’deki program değerlendirme yaklaşımlarını karşılaştırması ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeleri ile ilgili bilgi, beceri ve olumlu tutum kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Müfit Şenel
Öğrenme Çıktıları
  1. Program geliştirme ile ilgili temel kavramaları açıklar.
  2. Program geliştirmenin kuramsal temellerinden her birisini açıklar
  3. Program geliştirme alanında yer alan model ve yaklaşımları karşılaştırır.
  4. Program geliştirme alanında yer alan model ve yaklaşımları karşılaştırır
  5. Programa tasarımı yaklaşımlarına ve modellerine ait örnekleri inceler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Apple, M, V. ve Bean, J., A. (2011) Demokratik okullar, (çev. M. Sarı), Ankara: Dipnot Yayınları.Beauchamp, G., A. (1983). Curriculum thinking. Fundamental Curriculum Decisions (Prepared by the ASCD 1983 Yearbook Commitee). Virginia: Asssociation for Supervision and Curriculum Development.Büyükkaragöz, S. (1997). Program geliştirme. Konya.Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de program geliştirme uygulamaları, Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı-7, 27-43.Demirel, Ö. (2011). Eğitimde program geliştirme, (15. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. New york: Oxford University Press.Ornstein, A. C., Hunkins, F. P. 2003. Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Allyn ve Bacon.Richards, J. (2006). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.Henkel, E. (2005). Hanbook of research in secon language teaching and learning. London: Lawrence Erlbaum.Woolfolk, A. (2001). Educational psychology. America: Ohio State University.Johnson, K. (2001). An introduction to foreign and language learning and teaching. Pearson Education.Karakaya, Ş. (2004). Eğitimde program geliştirme ve yeni yönelimler, Ankara: Asil Yayın DağıtımMcNeil, J. D. (2006). Contemporary curriculum in thought and action. John Willey ve Sons İnc.McKernan, J. (2008). Curriculum and imagination, process theory, pedagogy and action research. London: Routledge Taylor ve Francis Group.Null, W. (1973). Curriculum from theory to practice. New York: Rowman ve Littlefıeld Publıshers, İnc.O’Neill, G. (2010). Programme design: owerview os curriculum models. UCD Teaching and Learning/ Resources: www.ucd.ie/teachingOliva, P. F. (2005). Developing the curriculum (Fourth Edition). United State: Longman.Ornstein, C., Hunkins,P. (2004). Curriculum: foundation, principles and issues. New Jersey: Prentice Hall.Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları.Pinar, W. (2004). What is curriculum Theory. United State: Lawrence Erlbaum Associates İnc.Posner, G.J. (1992). Analyzing the curriculum. McGraw-Hill İnc.Schiro, M., S. (2008). Curriculum theory: conflicting visions and enduring concerns. Los Angeles: Sage Publications.Sezgin, İ. (2000). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.Taba, H. (1962). Curriculum development theory and practice. New York: Harcourt, Brace ve World, İnc.Tanner, D. Tanner, L. N. (1975). Curriculum development. New York: MacMillan Publishing Co. İnc.Tyler, R.W. (1969). Basic principles of curriculum and instruction: The University of Chicago Press.Wiles, J. 2005. Curriculum essantials. Pearson Education İnc.Wiles, J. ve Bondi, J. 2007. Curriculum development. Pearson Education İnc.Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Program geliştirme ilkeleri ve geliştirme sürecinin temel öğeleri kuramsal olarak ele alınır. ELT alanında program geliştirme süreçleri ve modelleri örnekleriyle birlikte tartışma. Yapısal, işlevsel, işlevsel-kavramsal gibi program desenleri ve diğer modern müfredat örneklerinin karşılaştırılması.Bu derste, program geliştirme sürecinin yapısı, program düzenleme, program yapma, program yamama gibi kavramların bilimsel açıklaması, program geliştirme sürecinin ilkeleri, program geliştirme sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ile program değerlendirme yaklaşımları, değerlendirme süreçleri ve değerlendirme uygulamaları konularında bilgi ve beceri kazanılacaktır. Program geliştirme ve program değerlendirme arasındaki ilişki, program değerlendirmeye duyulan gereksinim, program değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri, program değerlendirmede rol alanlar, program değerlendirme karşılaşılan güçlükler, dünyada ve Türkiye’de yapılan belli başlı program değerlendirme çalışmalarının incelenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, temel kavramlar, terminoloji
2.Program geliştirmenin kuramsal temelleri
3.Eğitimde program geliştirme ve modelleri
4.Eğitimde program geliştirme süreçleri
5.Programı geliştirme modelleri
6.Program tasarım süreci
7.Program tasarım / geliştirme yaklaşımları
8.Eğitim programlarının ögeleri
9.Eğitim / öğretim planları ve süreci
10.Ara Sınav
11.Program değerlendirme yaklaşımları
12.Eğitim durumlarıyla ilgili değişkenler
13.Müfredat geliştirme sürecinde hazırlık aşamaları
14.Yeni yabancı dil müfredatının özellikleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı166
Derse Katılım14684
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Toplam193