Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemiz Rektörlüğünün 24.02.1988 tarih ve SR.076.10819 sayılı önerisi ve Yürütme Kurulunun 23.08.1988 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Programa I. ve II. öğretim olmak üzere 45'er öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu bölümünü bitirenlere "Tıbbi Görüntüleme Teknikeri" unvanı verilir

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına; öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek Liseleri’nin Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı bölümlerinden mezun sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. Programa I. ve II. öğretim olmak üzere 45'er öğrenci alınmaktadır. Sınavsız yerleşen yerleşen öğrenciler kontenjanı doldurmaması durumunda METEB dışından ve YGS-1 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik orta öğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar; Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. İstihdam edilebilecek alanlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Radyoloji üniteleri ve Tıbbi Görüntüleme Merkezleridir. Doktor tarafından istenen Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Yönetmelik gereği bir vize ve bir final yapılması zorunludur. Uygulama dersleri için ayrıca dönem içi faaliyetler için de not verilebilir. Öğrenci başarı notu hesaplanırken vizenin %40'ı ve finalin %60'ı alınır ve bağıl değerlendirmeye tabii tutulur. Bağıl değerlendirme (Çan Eğrisi) sonucunda başarılı olan öğrenciler dersi geçmiş olur.

Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’ndan mezun olmak için 120 AKTS lik dersleri almış ve başarılı olmak gerekir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr.Gör. Dr. Gürsel AK GÜVEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
0 362 3121919-6324
gursel.ak@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Branş dersleri Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından destek verilmektedir. Derslerin uygulamaları için Tıp Fakülteside Radyoloji Anabilim Dalının altyapı olanaklarından yararlanılmaktadır. Ayrıca okulumuzun kampüs içinde olması nedeniyle servis derslerine ilgili alanın uzman öğretim üyeleri ve öğrencilerin üniversite sosyal aktivitelerine katılması olanağı sağlamaktadır.

Program Çıktıları

 1. Have a general knowledge of basic science and profession knows the place of use.
 2. Radiotherapy and nuclear medicine will have the basic knowledge required in the field.
 3. Individual and public health, occupational safety and environmental protection will have sufficient consciousness.
 4. Information and communication skills who can use techniques that can be applied in the field of emerging technologies in hardware, have the ability to synthesize information.
 5. In an emergency first aid for injuries and other implements.
 6. The acquired basic knowledge and skills are developed at a critical level.
 7. Colleagues, patients, relatives, physicians and other healthcare professionals with an effective communication.
 8. Gain awareness of professional ethics and profession-related data collection stage play by the rules of scientific and moral.
 9. Follow the information in his / her field and communicate with his / her colleagues by using a foreign language at least at the level of European Language Portfolio A2 General Level.
 10. Updated information evaluates and implements professional.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Have a general knowledge of basic science and profession knows the place of use.
 • Radiotherapy and nuclear medicine will have the basic knowledge required in the field.
 • Individual and public health, occupational safety and environmental protection will have sufficient consciousness.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Information and communication skills who can use techniques that can be applied in the field of emerging technologies in hardware, have the ability to synthesize information.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • In an emergency first aid for injuries and other implements.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • The acquired basic knowledge and skills are developed at a critical level.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Colleagues, patients, relatives, physicians and other healthcare professionals with an effective communication.
 • Follow the information in his / her field and communicate with his / her colleagues by using a foreign language at least at the level of European Language Portfolio A2 General Level.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Gain awareness of professional ethics and profession-related data collection stage play by the rules of scientific and moral.
 • Updated information evaluates and implements professional.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TGT101Anatomi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TGT103Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TGT105Fizik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TGT109Tıbbbi ve Radyolojik Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TGT111Tıbbi Görüntüleme-I Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TGT102Kimya Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TGT108Tıbbi Görüntüleme-II Zorunlu 2 8 0 6.0 15.0
TGT110Radyolojik Anatomi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 12 10 0 17.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHMY-IIISEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2.0 3.0
TGT205Radyoterapi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TGT215Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TGT217Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TGT219Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TGT221Tıbbi Görüntüleme-III Zorunlu 0 16 0 8.0 9.0
TGT223Nükleer Tıp Zorunlu 2 4 0 4.0 5.0
Toplam 12 22 0 23.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TGTSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 30.0
Toplam 0 0 0 1.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-III / SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili 2 0 0 2.0 3.0
SHMY203 Kitap ve Yorum 2 0 0 2.0 3.0
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2.0 3.0
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2.0 3.0
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2.0 3.0
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2.0 3.0
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 2 0 0 2.0 3.0
SHMY215 Arapça 2 0 0 2.0 3.0
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 3.0
SHMY219 Fotoğrafçılık 2 0 0 2.0 3.0
TGTSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TGT206 İlk Yardım 2 0 0 2.0 3.0
TGT208 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
TGT210 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
TGT214 Tıbbi Görüntüleme-IV 0 16 0 8.0 13.0
TGT216 Temel Sağlık 2 0 0 2.0 5.0
TGT218 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
TGT220 Mesleki Saha Uygulamaları 2 32 0 18.0 30.0