Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemiz Rektörlüğünün 24.02.1988 tarih ve SR.076.10819 sayılı önerisi ve Yürütme Kurulunun 23.08.1988 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Programa I. ve II. öğretim olmak üzere 45'er öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu bölümünü bitirenlere "Tıbbi Görüntüleme Teknikeri" unvanı verilir

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına; öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek Liseleri’nin Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı bölümlerinden mezun sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. Programa I. ve II. öğretim olmak üzere 45'er öğrenci alınmaktadır. Sınavsız yerleşen yerleşen öğrenciler kontenjanı doldurmaması durumunda METEB dışından ve YGS-1 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik orta öğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar; Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. İstihdam edilebilecek alanlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Radyoloji üniteleri ve Tıbbi Görüntüleme Merkezleridir. Doktor tarafından istenen Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Yönetmelik gereği bir vize ve bir final yapılması zorunludur. Uygulama dersleri için ayrıca dönem içi faaliyetler için de not verilebilir. Öğrenci başarı notu hesaplanırken vizenin %40'ı ve finalin %60'ı alınır ve bağıl değerlendirmeye tabii tutulur. Bağıl değerlendirme (Çan Eğrisi) sonucunda başarılı olan öğrenciler dersi geçmiş olur.

Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’ndan mezun olmak için 120 AKTS lik dersleri almış ve başarılı olmak gerekir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
0 362 3121919-6044
Öğr.Gör. M.Fatih ŞAHİN

Bölüm Olanakları

Branş dersleri Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Derslerin uygulamaları için Tıp Fakülteside Radyoloji Anabilim Dalının altyapı olanaklarından yararlanılmaktadır. Ayrıca okulumuzun kampüs içinde olması nedeniyle servis derslerine ilgili alanın uzman öğretim üyeleri ve öğrencilerin üniversite sosyal aktivitelerine katılması olanağı sağlamaktadır.

Program Çıktıları

 1. Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
 2. Tıbbi görüntüleme teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanır.
 3. İnsan fizyolojisi ve anatomisi hakkında temel bilgiye sahip olur.
 4. Radyoterapi ve nükleer tıp alanında gerekli temel bilgiye sahip olur.
 5. Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur.
 6. Radyasyon ve radyasyondan korunmayı bilir.
 7. Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
 8. Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
 9. Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 10. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 11. Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 12. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
 13. Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
 • Tıbbi görüntüleme teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanır.
 • İnsan fizyolojisi ve anatomisi hakkında temel bilgiye sahip olur.
 • Radyoterapi ve nükleer tıp alanında gerekli temel bilgiye sahip olur.
 • Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur.
 • Radyasyon ve radyasyondan korunmayı bilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
 • Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 • Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
TGT101Anatomi 927001 2 0 0 5.0 2.0
TGT103Fizyoloji 927001 2 0 0 5.0 2.0
TGT105Fizik 927001 2 0 0 4.0 2.0
TGT107Tıbbi Görünteleme-I 927001 3 6 0 8.0 6.0
TGT109Tıbbbi ve Radyolojik Terminoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 6 0 30.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
STJ102Yaz Stajı-I 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
TGT102Kimya 927001 2 0 0 2.0 2.0
TGT104Tıbbi Görüntüleme-II 927001 3 8 0 12.0 7.0
TGTSEÇ-2Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 11 8 0 30.0 17.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TGT201Tıbbi Görüntüleme III 927001 0 12 0 12.0 6.0
TGT203Nükleer Tıp 927001 2 3 0 4.0 4.0
TGT205Radyoterapi 927001 2 2 0 4.0 3.0
TGT207Radyason Güvenliği ve Radyasondan Korunma 927001 3 3 0 4.0 5.0
TGTSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 6.0 2.0
Toplam 7 20 0 30.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TGT202Tıbbi Görüntüleme IV 927001 2 2 0 9.0 3.0
TGT204Temel Sağlık 927001 2 0 0 5.0 2.0
TGTSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 16.0 1.0
Toplam 4 2 0 30.0 6.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TGTSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TGT106 Radyolojik Anatomi 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
TGTSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TGT209 Sağlık Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
TGT211 Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 2.0
TGT213 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 1 2 0 2.0
TGTSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TGT206 İlk Yardım 927001 2 0 0 9.0
TGT208 İletişim 927001 2 0 0 3.0
TGT210 Çevre Koruma 927001 2 0 0 2.0
TGT212 Meslek Etiği 927001 1 0 0 2.0