Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

1992 tarihinde Anestezi Programı açılmıştır

Kazanılan Derece

Anestezi programını bitirenlere “Anestezi Sağlık Teknikeri” unvanı verilir

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anestezi / Anestezi Teknisyenliği bölümlerinden sınavsız geçiş ile öğrenci gelmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Anestezi uygulaması esnasında anestezi hekimi ile işbirliği içinde çalışacak anestezi teknikerlerini yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, hastaneler, ameliyathaneler, tıp merkezlerinde çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi
-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
bölümlerine DGS ile geçiş yapılmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bİr vize bir final sınavı

Mezuniyet Koşulları

Anestezi Programından mezun olmak için, verilen derslerden 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 60 puan alarak geçmiş olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Ramazan Bayram KARAKAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Tel: 0 362 3121919-6388
ramazanbayram.karakaya@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Okul içi Laboratuvarlar, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine bağlı Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri

Program Çıktıları

 1. Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 3. İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
 4. Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
 5. Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
 6. Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
 7. Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 8. Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 9. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
 10. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 11. Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 12. Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 13. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
 14. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
 15. Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 16. Yeni Program Çıktısı
 17. Yeni Program Çıktısı
 18. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
 • Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
 • Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
 • Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Yeni Program Çıktısı
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
 • Yeni Program Çıktısı
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 • Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANS101Anatomi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANS103Fizyoloji-I Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANS105Genel Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ANS113Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ANS115Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ANS117Anestezi Cihazları ve Ekipmanlar Zorunlu 2 4 0 4.0 5.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 4 0 20.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANS102Fizyoloji-II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ANS104Anestezi Uygulama-I Zorunlu 2 6 0 5.0 9.0
ANS106Anestezik Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ANS110Sistem Hastalıkları-I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-IISEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2.0 3.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 6 0 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANS201Reanimasyon I Zorunlu 2 6 0 5.0 8.0
ANS203Klinik Anestezi I Zorunlu 0 4 0 2.0 4.0
ANS211Enfeksiyon Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ANS213Sistem Hastalıkları-II Zorunlu 2 4 0 4.0 5.0
ANS215Mesleki Uygulamalar Zorunlu 2 6 0 5.0 9.0
Toplam 9 20 0 19.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANS-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 30.0
Toplam 0 0 0 1.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-II / SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY102 İşaret Dili 2 0 0 2.0 3.0
SHMY104 Kitap ve Yorum 2 0 0 2.0 3.0
SHMY106 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2.0 3.0
SHMY108 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2.0 3.0
SHMY110 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2.0 3.0
SHMY112 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2.0 3.0
SHMY114 Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2.0 3.0
SHMY116 Arapça 2 0 0 2.0 3.0
SHMY118 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 3.0
SHMY120 Fotoğrafçılık 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
ANS-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ANS208 İlk Yardım 2 0 0 2.0 3.0
ANS210 Meslek Etiği 1 0 0 1.0 2.0
ANS212 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
ANS214 Sağlık Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
ANS216 Reanimasyon-II 2 2 0 3.0 5.0
ANS218 Klinik Anestezi-II 2 4 0 4.0 7.0
ANS220 Anestezi Uygulama-II 2 4 0 4.0 7.0
ANS222 Mesleki Saha Uygulamaları 2 32 0 18.0 30.0