Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Program 1998 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu programı bitirenler " İlk ve Acil Yardım Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

İlk ve Acil Yardım programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir.
Sağlık Meslek Liseleri’nin Acil Tıp Teknisyenliği ile İlk ve Acil Yardım Teknisyenliği bölümlerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir.
(I. öğretim 45, II. öğretim 45) Kontenjanın açık kalması durumunda METEB dışından ve YGS-2 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Bu program hastane öncesi sağlık hizmetlerinde hasta ya da yaralılara gerekli olan ilk müdahaleyi etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek, hasta ya da yaralıların güvenli bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmasını sağlayacak Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olarak atanmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde de Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi
-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bİr vize ve bir final

Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yardım Programı’ndan mezun olmak için, verilen derslerden 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 60 puan alarak geçmiş olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
1.Öğretim Program Danışmanı : Öğr.Gör. Tuğba ÇINARLI
0 362 312 19 19 - 6294
2.Öğretim Program Danışmanı Öğr. Gör. Asuman ŞENER
0 362 312 19 19 - 6398

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Alan deneyimi olan ve eğitimini alan İlk ve Acil Yardım Teknikerleri, çağrı merkezlerinde çağrıları karşılar ve ambulansları yönlendirir.
 2. Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır.
 3. Kendisini ve hastaları olası kazalardan korumak amacıyla kaza yerini kontrol altına alır. Olası tehlikeleri tanır (KBRN gibi). Uygun koruyucu giysileri ve malzemeleri gerektiğinde kullanır.
 4. Temel Yaşam Desteği (Kardiopulmoner resüsitasyon-CPR) ve İleri Yaşam Desteği yapar.
 5. Kaza sonrası kazazedeye uygun malzemeleri amacına uygun ve doğru yöntemle uygular.
 6. Hasta/kazazedeye gerektiğinde gereksindiği acil bakımı uygular
 7. İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
 8. Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanacak protokoller ile belirlenen yetki ve sorumluluklarını yerine getirir.
 9. Acil bakımın kalitesinden ödün vermemek için mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini güncelleyip gerekli çalışmalara katılır ve araştırma yapar.
 10. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 11. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
 12. Acil araç kullanma tekniklerini ve trafik kurallarını bilir ve en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahiptir.
 13. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
 14. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır
 15. Güncel mesleki bilgileri değerlendirir ve uygular.
 16. Sahip olduğu temel bilgi birikimi ve becerilerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 17. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 18. Gereken durumlarda; Polis, Sivil Savunma, İtfaiye… gb disiplinler ile ekip çalışması yapar.
 19. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Alan deneyimi olan ve eğitimini alan İlk ve Acil Yardım Teknikerleri, çağrı merkezlerinde çağrıları karşılar ve ambulansları yönlendirir.
 • Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır.
 • Kendisini ve hastaları olası kazalardan korumak amacıyla kaza yerini kontrol altına alır. Olası tehlikeleri tanır (KBRN gibi). Uygun koruyucu giysileri ve malzemeleri gerektiğinde kullanır.
 • Temel Yaşam Desteği (Kardiopulmoner resüsitasyon-CPR) ve İleri Yaşam Desteği yapar.
 • Kaza sonrası kazazedeye uygun malzemeleri amacına uygun ve doğru yöntemle uygular.
 • Hasta/kazazedeye gerektiğinde gereksindiği acil bakımı uygular
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanacak protokoller ile belirlenen yetki ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • Acil araç kullanma tekniklerini ve trafik kurallarını bilir ve en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahiptir.
 • Sahip olduğu temel bilgi birikimi ve becerilerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Acil bakımın kalitesinden ödün vermemek için mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini güncelleyip gerekli çalışmalara katılır ve araştırma yapar.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
 • Güncel mesleki bilgileri değerlendirir ve uygular.
 • Gereken durumlarda; Polis, Sivil Savunma, İtfaiye… gb disiplinler ile ekip çalışması yapar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
AYP101Anatomi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
AYP103Fizyoloji-I Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
AYP105Acil Hasta Bakımı I Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
AYP107Acil Sağlık Hizmetleri I Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
AYP113Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-I Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
AYP115Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 2 0 22.0 26.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
AYP102Fizyoloji-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
AYP104Anatomi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
AYP106Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
AYP116Acil Hasta Bakımı-II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYP118Resüsitasyon Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
AYP120Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYP122Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-II Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 10 0 23.0 13.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AYP207Beden Eğitim ve Vücut Geliştirme III Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
AYP211Acil Hasta Bakımı-III Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
AYP213Acil Sağlık Hizmetleri-II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYP215Mesleki Uygulama-I Zorunlu 2 16 0 10.0 0.0
AYP217İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SHMY-IIISEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 12 18 0 21.0 2.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AYPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 16.0
Toplam 0 0 0 1.0 16.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-III / SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
SHMY203 Kitap ve Yorum 2 0 0 2.0 0.0
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2.0 0.0
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2.0 0.0
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2.0 0.0
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2.0 0.0
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 2 0 0 2.0 0.0
SHMY215 Arapça 2 0 0 2.0 0.0
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
SHMY219 Fotoğrafçılık 2 0 0 2.0 0.0
AYPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AYP206 Beden Eğitim ve Vücut Geliştirme IV 1 2 0 2.0 4.0
AYP210 Meslek Etiği 1 0 0 1.0 2.0
AYP212 Mesleki Uygulama-II 4 8 0 8.0 0.0
AYP214 Travma Bilgisi 4 0 0 4.0 0.0
AYP216 Sağlık Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
AYP218 Mesleki Saha Uygulamaları 1 32 0 17.0 0.0