Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Program Tanımları

Kuruluş

2003 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

TDS Programını bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı gereğince, Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) unvanı verilmektedir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS-3 puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-İşletme
-İşletme Yönetimi
-Sağlık İdaresi
-Sağlık Yönetimi
bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır.Bağıl değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler dersi geçmiş olur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.Öğrencilerin, bir dersin dönem/yılsonu için teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamalarının %80’ine devam etmeleri zorunludur

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı dersleri ve uygulamaları ile yaz stajından başarılı olunması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0 362 3121919-6325 Öğr. Gör. Aysel ARSLAN

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde yer alan OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı dersleri Sağlık hizmetleri MYO ve OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler ders uygulamalarını OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur
 2. Alanındaki literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 3. Alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahip olur
 4. Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine sahip olur.
 5. Alanındaki uygulamalar için gerekli olan bilgisayar programlarını, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanır.
 6. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 7. Alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.
 9. Alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenler ve yönetir.
 10. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır.
 11. Alanında öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir
 12. Alanında sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 13. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
 14. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 15. Alanında birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 16. Alanında görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır ve mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir
 17. Alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine sahip olur.
 • Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur
 • Alanındaki literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahip olur
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Alanındaki uygulamalar için gerekli olan bilgisayar programlarını, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır
 • Alanında öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenler ve yönetir.
 • Alanında sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
 • Alanında birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Alanında görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır ve mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir
 • Alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDS101Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv I Zorunlu 2 4 0 4.0 6.0
TDS105Anatomi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDS107Tıbbi Terminolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDS109Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDS117On Parmak Yazım Teknikleri-I Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
TDS119Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDS121Meslek Etiği Zorunlu 1 0 0 1.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 6 0 21.0 19.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
STJ102Yaz Stajı-I Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDS102Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv II Zorunlu 2 4 0 4.0 4.0
TDS104On Parmak Yazım Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
TDS106Bilgi ve İletişim Teknolojisi I Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
TDS108Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDSSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 8 0 18.0 31.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDS201Sağlık Bilgi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TDS205Yazışma Teknikleri-I Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TDS207On Parmak Yazım Teknikleri III Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TDS209Halkla İlişkiler I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDS213Bilgi ve İletişim Teknolojisi II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
TDS215Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv-III Zorunlu 2 4 0 4.0 7.0
TDSSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 0.0
Toplam 9 12 0 16.0 25.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDS204Yazışma Teknikleri-II Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TDS206On Parmak Yazım Teknikleri IV Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TDS208Tıp Kütüphaneciliği Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
TDS210Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv-IV Zorunlu 2 4 0 4.0 7.0
TDS212Halkla İlişkiler II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDSSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 7.0
Toplam 7 8 0 12.0 27.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDSSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDS110 Biyoistatistik 2 0 0 2.0 0.0
TDS114 İlk Yardım 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
TDSSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDS217 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi-I 2 0 0 2.0 5.0
TDSSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDS214 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi-II 2 0 0 2.0 5.0
TDS216 Genel İşletme 2 0 0 2.0 5.0