Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diyaliz Programı

Program Tanımları

Kuruluş

2011-2012 öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Bu programı bitirenler " Diyaliz Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

- Ebelik
- Ebelik-Hemşirelik
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
- Hemşirelik
- Laborant
- Laboratuvar
- Laboratuvar Hizmetleri
- Laboratuvar Teknisyenliği
- Sağlık
- Sağlık Memurluğu
- Veteriner-Laboratuvar
-Yaşlı Hizmetleri
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

bölümlerinden sınavsız geçiş yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında görev alacak hasta haklarına saygılı ve mesleki etik değerleri ön planda tutan, sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diyaliz programı mezunları Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayrıca özel diyaliz merkezlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, Diyaliz On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar ile yaz stajından başarılı olunması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr.Gör. Hüsniye AŞIK
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Tel: 0 362 3121919-6327
husniye.asik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Diyaliz programında dersler Sağlık hizmetleri MYO ve Tıp Fakültesi öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler uygulamalarını OMÜ Tıp Fakültesi Diyaliz Ünitesi, OMÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi Diyaliz Ünitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi ve Samsun Gazi Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde yapmaktadırlar.

Program Çıktıları

 1. Diyaliz Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
 2. Diyaliz Programı alanı ile ilgili terimleri açıklar.
 3. Diyaliz Programı alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
 4. Diyaliz Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.
 5. Diyaliz Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
 6. Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 7. Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
 8. Diyaliz Programı alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 9. Sayısal verileri düzenler ve hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar; internet ortamında iletişim kurarak iş başvurusu yapar.
 10. Temel ekonomik göstergeleri analiz ederek iş yeri kurma fikrini oluşturur. İş yerini faaliyete açar.
 11. Diyaliz Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 12. Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 13. Diyaliz Programı alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak örgütsel iletişim kurar.
 14. Meslek ahlâkı bilincini kazanır.
 15. Diyaliz Programı alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretir.
 16. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 17. Diyaliz Programı alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 18. Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 19. Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 20. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir
 21. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 22. Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir; çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığını koruma kurallarına uyar.
 23. Araştırma için veri toplar, rapor hazırlayıp sunu haline getirir.
 24. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 25. Alt yapısını oluşturarak kalite yönetim sistemini kurar. İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
 26. Diyaliz Programı alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 27. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 28. Diyaliz Programı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
 29. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 30. Diyaliz Programı alanı ile ilişkili diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Diyaliz Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili terimleri açıklar.
 • Diyaliz Programı alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
 • Diyaliz Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Diyaliz Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
 • Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Sayısal verileri düzenler ve hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar; internet ortamında iletişim kurarak iş başvurusu yapar.
 • Temel ekonomik göstergeleri analiz ederek iş yeri kurma fikrini oluşturur. İş yerini faaliyete açar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Diyaliz Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretir.
 • Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Araştırma için veri toplar, rapor hazırlayıp sunu haline getirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak örgütsel iletişim kurar.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Diyaliz Programı alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Meslek ahlâkı bilincini kazanır.
 • Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 • Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir; çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığını koruma kurallarına uyar.
 • Alt yapısını oluşturarak kalite yönetim sistemini kurar. İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilişkili diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DYZ101Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
DYZ103Anatomi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
DYZ105Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DYZ109Hasta Bakım İlkeleri Zorunlu 2 6 0 5.0 7.0
DYZ115Mikrobiyoloji ve Sterilizasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DYZ117Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
DYZ119Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 6 0 23.0 25.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DYZ102Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DYZ104Beslenme Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DYZ106İç Hastalıkları Zorunlu 2 4 0 4.0 4.0
DYZ108Cerrahi Hastalıklar Zorunlu 2 4 0 4.0 4.0
DYZ110Diyaliz Ekipmanları Kullanım Bakımı Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DYZ116İletişim Zorunlu 1 0 0 1.0 0.0
SHMY-IISEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 8 0 23.0 20.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DYZ201Nefroloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DYZ205Çocuk Nefrolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DYZ215Diyaliz-I Zorunlu 2 16 0 10.0 0.0
DYZ217Diyaliz Hastalarında Ruh Sağlığı ve Sorunları Zorunlu 1 0 0 1.0 0.0
DYZ219Meslek Etiği Zorunlu 1 0 0 1.0 0.0
DYZ221Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
DYZ223Enfeksiyon Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 12 16 0 20.0 7.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DYZ-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 7.0
Toplam 0 0 0 1.0 7.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-II / SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY102 İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
SHMY104 Kitap ve Yorum 2 0 0 2.0 0.0
SHMY106 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2.0 0.0
SHMY108 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2.0 0.0
SHMY110 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2.0 0.0
SHMY112 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2.0 0.0
SHMY114 Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2.0 0.0
SHMY116 Arapça 2 0 0 2.0 0.0
SHMY118 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
SHMY120 Fotoğrafçılık 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
DYZ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DYZ204 İlk Yardım 2 0 0 2.0 2.0
DYZ208 Diyaliz-II 2 20 0 12.0 0.0
DYZ210 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 0 0 2.0 0.0
DYZ212 Mesleki Saha Uygulamaları 1 30 0 16.0 0.0