Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Patoloji Laboratuar Teknikleri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Program 2011 yılında kurulmuştur. Programa I. ve II. öğretim olmak üzere 65'er öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı bitirenler " Patoloji Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

-Ebelik
-Ebelik-Hemşirelik
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
-Hemşirelik
-Laboratuvar Hizmetleri
-Laboratuvar Teknisyenliği
-Sağlık Memurluğu
-Laborant ve Veteriner Sağlık bölümlerinden sınavsız geçiş ile öğrenciler gelebilmektedir.
Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan merkezi öğrenci yerleştirme sınavı ile öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Patoloji laboratuvarlarına gelen numuneleri, patologların mikroskobik değerlendirmeleri yapabilmeleri için hazır hale getirmek üzere laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Laboratuvar uygulamaları yaparak öğrenim gören Patoloji Labotaratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrencilerimiz, patoloji laboratuvarlarında doku takibi, bloklama, kesit alma, çeşitli histolojik ve histokimyasal boyamalar gibi patolojik işlemleri yapabilmektedirler. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz Patoloji Laborauvar Teknikeri ünvanını almakta, Sağlık kuruluşlarında patoloji laboratuvarlarında iş bulabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız resmi veya özel sağlık kuruluşlarının patoloji labotauvarlarında iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Biyoloji
-Moleküler Biyoloji ve Genetik
-Biyoteknoloji
-Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
-Genetik ve Biyomühendislik
-Biyomühendislik
-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, Patoloji Laboratuvar Teknikleri On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar ile yaz stajından başarılı olunması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

e-Öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
I. Öğretim Program Danışmanı : Öğr.Gör.Dr. Sevcan MERCAN
0 362 312 19 19 - 6346
sevcant@omu.edu.tr

II. Öğretim Program Danışmanı: Öğr.Gör. Cem BAŞ
0 362 312 19 19 - 6323
cembas@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Yüksekokulumuzda bulunan Patoloji Laboratuvarında öğrencilerimize temel patoloji uygulamaları yaptırılabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, OMÜ Tıp Fakültesi Patoloji ABD'daki donanımlı laboratuvarlarda ileri ve özel laboratuvar derslerinin uygulamalarını yapabilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanıp verileri yorumlar değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler
 2. sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarının, cihaz ve materyal özelliklerini, işletiş ve organizasyonunu tanımlar
 3. Arşiv, depo, laboratuvar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur
 4. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri ve yöntemleri uygular, yeni cihazları kullanır.
 5. Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda patoloji laboratuvarı sorumlu doktoru ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
 6. Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanıp patoloğun denetiminde makroskopi ve histoteknoloji ile ilgili bütün rutin ve özel işlemleri yürütür.
 7. Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 8. Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında kullanılan bütün temel ve özel kimyasal solüsyon ve boyaları hazırlar.
 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 10. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.
 11. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade eder.
 12. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
 13. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 14. Patoloji alanına ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman volan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 15. Patoloji alanına özel temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 16. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanıp verileri yorumlar değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler
 • sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarının, cihaz ve materyal özelliklerini, işletiş ve organizasyonunu tanımlar
 • Arşiv, depo, laboratuvar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri ve yöntemleri uygular, yeni cihazları kullanır.
 • Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda patoloji laboratuvarı sorumlu doktoru ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanıp patoloğun denetiminde makroskopi ve histoteknoloji ile ilgili bütün rutin ve özel işlemleri yürütür.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında kullanılan bütün temel ve özel kimyasal solüsyon ve boyaları hazırlar.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
 • Patoloji alanına ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman volan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Patoloji alanına özel temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PLT101Anatomi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
PLT103Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
PLT105Histoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PLT113Genel Histoteknoloji-I Zorunlu 3 2 0 4.0 5.0
PLT115Kimya Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PLT117Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 2 0 20.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PLT104Genel Histoteknoloji II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PLT106Genel Patolojide Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PLT112Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Tekn. UYgulaması-I Zorunlu 2 8 0 6.0 12.0
PLT114Genel Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PLT116İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 8 0 20.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PLT207Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Tekn. UYgulaması-II Zorunlu 2 16 0 10.0 21.0
PLT209Özel Histokimya Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PLT211Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SHMY-IIISEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 8 16 0 16.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PLTSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 30.0
Toplam 0 0 0 1.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-III / SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili 2 0 0 2.0 3.0
SHMY203 Kitap ve Yorum 2 0 0 2.0 3.0
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2.0 3.0
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2.0 3.0
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2.0 3.0
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2.0 3.0
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 2 0 0 2.0 3.0
SHMY215 Arapça 2 0 0 2.0 3.0
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 3.0
SHMY219 Fotoğrafçılık 2 0 0 2.0 3.0
PLTSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PLT210 Sağlık Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
PLT212 Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Tekn. UYgulaması-III 2 16 0 10.0 21.0
PLT214 Moleküler Patoloji Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
PLT216 Laboratuvar Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
PLT220 Mesleki Saha Uygulamaları 1 30 0 16.0 30.0