Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Yaşlı Bakımı Programı

Program Tanımları

Kuruluş

2011-2012 eğitim-öğretim yılında; YÖK Yürütme Kurulunun 05.05.2011 toplantısında alınan karar gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.05.2011 tarih ve 104.01.01-3318-021940 sayılı yazısı ile Yaşlı Bakımı Programı açılmış ve öğrenci alınmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Yaşlı Bakımı alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programa kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa OSYM sınavı ile yerleştirilebilirler.

Program Profili

Yaşlı Hizmetleri Bakım Programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Uygulamalar hastane, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, v.b. yapılmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yaşlı Bakımı Programı Mezunları:Yaşlı bakımı hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri , yaşlı bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlılar için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler vb. uzman gözetiminde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yaşlı bakımı programı mezunları, ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan aldıkları takdirde; Beslenme ve diyetetik, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Hemşirelik bölümlerine kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, Yaşlı Bakım On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar ile yaz stajından başarılı olunması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr.Gör. Mükerrem KABATAŞ YILDIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Atakum - SAMSUN
03623121919-6328
mukerrem.kabatas@omu.edu tr

Bölüm Olanakları

60 öğrenci kapasiteli programda dersler Sağlık hizmetleri MYO ve Tıp Fakültesir öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler uygulamalarını Huzurevi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapmaktadırlar.

Program Çıktıları

 1. Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
 2. Yaşlılara yönelik sahip olduğu temel bilgi birikimini ve uygulama becerilerini kullanarak, verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirerek bakım işlevlerini yapar.
 3. Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda, değerlendirmede ve bilgilendirmede toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olabilir
 4. Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
 5. Bilgiyi oluşturma, ulaşma ve paylaşma için gereken, bilgisayar ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
 6. Yaşlı bireye verilen bakımın kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirebilir.
 7. Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 8. Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirilir.
 9. Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 10. Yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
 • Yaşlılara yönelik sahip olduğu temel bilgi birikimini ve uygulama becerilerini kullanarak, verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirerek bakım işlevlerini yapar.
 • Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda, değerlendirmede ve bilgilendirmede toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olabilir
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Bilgiyi oluşturma, ulaşma ve paylaşma için gereken, bilgisayar ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
 • Yaşlı bireye verilen bakımın kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirebilir.
 • Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirilir.
 • Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 • Yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YBI101Yaşlı Bakım İlke ve Uygula-I Zorunlu 2 4 0 4.0 5.0
YBI103Anatomi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
YBI105Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
YBI107Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI111Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI113Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 4 0 20.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YBI102Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI104Temel Gerontoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI106Yaşlı Bakım İlke ve Uygula II Zorunlu 2 4 0 4.0 6.0
YBI108Beslenme Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI116Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI118İletişim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI120Ergoterapi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 4 0 22.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHMY-IIISEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2.0 3.0
YBI203Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI205Kronik Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI209Egzersiz Fizyolojisi ve Yaşlı J. Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI211Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI217Geriatrik Aciller Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI219Palyatif Bakım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YBI221Geriatrik Psikiyatri Zorunlu 2 8 0 6.0 9.0
Toplam 16 8 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YBISEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 30.0
Toplam 0 0 0 1.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-III / SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili 2 0 0 2.0 3.0
SHMY203 Kitap ve Yorum 2 0 0 2.0 3.0
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2.0 3.0
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2.0 3.0
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2.0 3.0
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2.0 3.0
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 2 0 0 2.0 3.0
SHMY215 Arapça 2 0 0 2.0 3.0
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 3.0
SHMY219 Fotoğrafçılık 2 0 0 2.0 3.0
YBISEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YBI210 Meşguliyet Terapisi 2 4 0 4.0 6.0
YBI212 İlk Yardım 2 0 0 2.0 3.0
YBI214 Sağlık Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
YBI216 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri 2 0 0 2.0 3.0
YBI218 Yaşlılarda Rehabilitasyon 2 4 0 4.0 10.0
YBI220 Yara Bakımı 1 0 0 1.0 2.0
YBI222 Mobbing 2 0 0 2.0 3.0
YBI224 Mesleki Saha Uygulamaları 1 32 0 17.0 30.0