Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Program Tanımları

Program Çıktıları

  Düzey/Alan/Program Gösterimi

  Ulusal Düzey Yeterlilikleri
  5. Düzey (Önlisans)
  Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
  Bilgi
  • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
  • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
  • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
  • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
  • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
  • Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
  • Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
  • Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bi
  • Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
  • Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
  • Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
  • Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
  • Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
  • Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
  • Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
  • Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yaz
  • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
  • Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.
  Beceriler
  • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
  • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
  • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
  • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
  • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
  • Teknik resim yapar
  • Algoritmik düşünür.
  • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
  Yetkinlikler
  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
  • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
  • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
  • Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
  Öğrenme Yetkinliği
  • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
  • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
  • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
  • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
  • Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
  İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
  • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
  • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
  • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  • Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
  • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  Alana Özgü Yetkinlik
  • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
  • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
  • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 131

  Müfredat

  T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 155

  Seçmeli Ders Grupları (SDG)

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 206