Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Seracılık Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı 1992-1993 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Seracılık programını başarı ile bitirenlere ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

En az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamak, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmak, 30 işgünü staj yapmak ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek.

Program Profili

Seracılık Programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olarak 1. Öğretimden oluşmaktadır.

Bu programın ön lisans eğitim-öğretim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl). Öğretim dili Türkçe’ dir.

Kontenjan: 30

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sanayileşme sürecinin hız kazandığı ülkemizde, kalkınma planları hazırlanırken tarım–sanayi işbirliği ile tarım sektöründe verimliliği artırmak amaçlanmaktadır. Sanayileşme sürecinde tarımın en önemli kollarından birini de hiç şüphesiz seracılık oluşturmaktadır. Programın amacı, ülkemizde önemli bir yeri olan seracılık konusunda bölgenin olanaklarını da kullanarak özel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Mezunlarımız,
• Sera kurma imkanları varsa kendi işletmelerinde,
• Özel kişi ve firmaların sebze ve saksılı süs bitkileri veya kesme çiçek seralarında,
• Fide firmalarında, • Fidan ve dış mekan süs bitkileri üreten işletmelerde,
• Tohum firmalarında, ilaç firmalarında ve ilaç bayilerinde,
• Gübre firmaları ve bayilerinde,
• Sulama ekipmanı imal eden firma veya projelendirip kuran firmalarda,
• Peyzaj işletmelerinde,
• Tarım İl Müdürlükleri, Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri gibi kamuya ait kurumlarda çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Seracılık ön Lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında(DGS) başarılı oldukları takdirde; Ziraat Fakültesi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci
ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı
puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının
en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Seracılık programı öğrencilerinin; programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerinin tümünü başarıyla tamamlayarak, 100 üzerinden en az 60 genel ağırlıklı not ortalaması elde ederek, 30 iş günü olan stajını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Dilek KANDEMİR
mdilek@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Ziraat Fakültesinden ders ve uygulamalar ile ilgili destek alınmaktadır

Program Çıktıları

 1. Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
 2. Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
 3. Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
 4. Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
 5. Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
 6. Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
 7. Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
 8. Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
 9. Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
 10. Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
 11. Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
 12. Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
 13. Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
 14. Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
 15. Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
 16. Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
 17. Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
 18. Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
 19. Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
 • Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
 • Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
 • Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
 • Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
 • Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
 • Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
 • Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
 • Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
 • Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
 • Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
 • Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
 • Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
 • Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
 • Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
 • Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
 • Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
 • Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
 • Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
 • Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/tyyc.php on line 195

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SRP-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 0.0
SRP101Genel Sebzecilik Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SRP103Genetik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SRP105Genel Botanik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SRP109Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SRP111Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 20.0 23.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SRP-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 0.0
SRP102Örtü Altı Sebzeciliği I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SRP108Süs Bitkileri I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SRP110Sebze Islahı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SRP118Sebze Tohumculuğu Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 6 0 17.0 32.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 0.0
SRP201Bahçe Bitkileri Çoğaltma Tekniği Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SRP203Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SRP205Sera Sulama Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
SRP207Organik Sebzecilik Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SRP227Sera Ürünleri Gıda Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 15.0 23.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 0.0
Toplam 0 0 0 1.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SRP-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP115 Mesleki Teknik Resim 2 2 0 3.0 5.0
SRP117 İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
SRP121 Bilgisayar Paket Program Kullanımı 2 2 0 3.0 4.0
SRP123 Mesleki Matematik 2 2 0 3.0 3.0
SRP125 Tarım Ekonomisi 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SRP-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP112 Sera Yapım Tekniği 2 2 0 3.0 4.0
SRP114 Ölçme Bilgisi 2 2 0 3.0 0.0
SRP116 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 2 2 0 3.0 4.0
SRP120 Peyzaş Düzenleme Tekniği 2 2 0 3.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SRP-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP211 Ofis Programları Kullanımı 2 2 0 3.0 5.0
SRP215 Serada Mekanizasyon 2 2 0 3.0 0.0
SRP223 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 2.0
SRP229 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 0.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP202 Örtü Altı Sebzeciliği-II 2 2 0 3.0 0.0
SRP204 Sebze ve Süs Bitkileri Hastalıkları 2 2 0 3.0 4.0
SRP206 Topraksız Tarım 2 2 0 3.0 4.0
SRP208 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 2 2 0 3.0 5.0
SRP210 Süs Bitkileri-II 2 2 0 3.0 4.0
SRP216 Tarım ve Çevre 3 0 0 3.0 4.0
SRP218 Örtüaltı Meyve Yetiştirme Teknikleri 2 2 0 3.0 4.0
SRP220 İş Yeri Uygulaması 0 16 0 8.0 0.0
SRP222 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8.0 0.0
SRP224 Ürün Muhafaza ve Pazara Hazırlama 2 1 0 3.0 0.0