Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Matbaacılık Programının açılması 27,01,2000 tarihinde 2000/2 nolu Yüksekokul Kurulu kararı ile Üniversite Senatosuna sunulmuştur. Senato 28.01.2000 2000/15 kararı ile Yükseköğretim Kurulu’na sunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu 02.03.2000 tarih ve B.30.O.E.ÖB-0.00.00.03-06.02/466 sayılı kararı açılmasına karar verilmiştir. 2547 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjan ile 25 öğrenci alınmasına uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Programımız, Basım ve Yayın Teknolojiler Programından (1. Öğretim) . Programın ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. Kontenjan: 40

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Mezunlarının sektörde çalışabileceği alanlar;
Grafik Tasarım Birimleri,
Halkla İlişkiler,
Müşteri İlişkileri temsilcisi firmaları,
Üretim Planlama Departmanları,
Kalite Departmanları,
Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) Departmanları,
Gazeteler,
Ajanslar,
Yayın evleri,
Yan Sanayi (Kesim bıçakları, Kağıt firmaları, mürekkep firmalar, solvent üreten firmalar, kalıp firmaları, film firmaları ve yardımcı hizmet veren firmalar),
Ambalaj firmalarında konstrüksiyon tasarım,
Ambalaj firmalarının üretim departmanları,
Etiket Sanayi,
gibi kamu ve özel kurumların tüm departmanlarında görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Basın ve Yayın
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
Grafik Sanatları
Grafik Tasarım

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 1 defa [STAJ102] "30" iş günü işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
İlkadım Kampüsü / Samsun

Tel : (0362) 445 02 55
445 01 18Program Danışmanı : Öğr. Gör. İrfan KURT
(0362) 445 02 55 / 7244

irfank@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

1-Baskı atölyesi (Küçük ofset, dijital baskı, giyotin, kapak takma, perforaj-pliyaj, tel dikiş v.s)
2-25 Mac Bilgisayar laboratuvarı
3-Serigrafi atölyesi
4-Özgün baskı atölyesi
5-Dijital fotoğraf atölyesi
6-Desen atölyesi

Program Çıktıları

 1. Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
 2. Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
 3. Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
 4. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
 5. Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
 6. Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
 7. Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
 8. Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
 9. Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
 10. Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
 11. Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
 12. Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
 13. Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahiptir.
 • Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanır.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Teknik resim yapar
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütür.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
 • Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
 • Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
 • Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve dili etkin biçimde kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.
 • Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
 • Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.
 • Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat bilgisine sahiptir.
 • Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
 • Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
 • Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0 1.0
BYP101Mesleki Matematik 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP103İş Güvenliği 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP105Meslek Kimyası 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP107Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı-I 927001 3 2 0 3.0 3.0
BYP109Ofset Baskı Teknikleri-I 927001 2 2 0 4.0 3.0
BYP117Baskı Teknikleri 927001 2 2 0 5.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 6 0 30.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0 1.0
BYP102Tampon Baskı 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP106Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı-II 927001 2 2 0 4.0 3.0
BYP108Karton Ambalaj Tasarımı 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP110Montaj Teknikleri 927001 1 0 0 2.0 1.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 2 0 30.0 15.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BYP-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 9.0 1.0
BYP201Görüntü İşleme Teknikleri-I 927001 3 2 0 3.0 3.0
BYP203Ciltleme Teknikleri 927001 1 1 0 2.0 2.0
BYP205Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım-I 927001 3 1 0 3.0 3.0
BYP207Dijital Baskı Sitemleri 927001 2 0 0 3.0 2.0
BYP209Temel Fotografi 927001 2 0 0 4.0 2.0
BYP211Flekso Baskı Teknikleri 927001 4 0 0 6.0 4.0
Toplam 15 4 0 30.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BYP-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 4.0 1.0
BYP202Görüntü İşleme Teknikleri II 927001 2 2 0 4.0 3.0
BYP204Proje Hazırlama 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP206Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım-II 927001 2 2 0 4.0 3.0
BYP208Serigrafi Baskı 927001 1 1 0 4.0 2.0
BYP210Meslek Hesaplamaları 927001 2 0 0 2.0 2.0
BYP212Fotoğraf Çekim Teknikleri 927001 1 1 0 3.0 2.0
BYP214Karton Ambalaj Üretimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
BYP216Ofset Baskı Teknikleri II 927001 2 2 0 4.0 3.0
Toplam 14 8 0 30.0 20.0
BYP-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BİT101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 4.0
BYP113 Basım İşletmeciliği 927001 2 0 0 2.0
BYP115 Optik Fizik 927001 1 0 0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
BYP-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BYP112 Yayın Grafiği 927001 2 2 0 3.0
BYP114 Endüstriyel Serigrafi Baskı 927001 2 0 0 3.0
BYP116 Temel Grafik Tasarım 927001 2 0 0 3.0
BYP118 Web Tasarım 927001 2 1 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
BYP-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BYP213 Mesleki Yabancı Dil I 927001 2 0 0 2.0
BYP215 Yazı ve Tipograpi 927001 2 0 0 4.0
BYP217 Etiket Baskı Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
BYP219 Ofset Baskı Sistemleri 927001 4 0 0 3.0
BYP-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BYP218 Mesleki Yabancı Dil-II 927001 2 0 0 2.0
BYP220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 3.0
BYP222 İşletme Organizasyonu ve Maliyet Muh. 927001 2 0 0 2.0