Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1994-1995 yılında Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde başlayan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Ön Lisans Programı 2. Öğretim Programları da açılarak faaliyet alanını genişletmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ön lisans programlarına giriş ise ÖSS’den aldığı puan ya da sınavsız geçiş ile mümkün olmaktadır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre ya da sınavsız geçiş müracaatı ile girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine(ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe göre sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir

Program Profili

Bölümümüz, Turizm ve Otel İşletmeciliği (1. Öğretim) , Turizm ve Otel İşletmeciliği (2. Öğretim) olmak üzere 2 programdan oluşmaktadır. Bu programların her biri için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. Kontenjan: 40 (1. Öğretim) + 40 (II. Öğretim)

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler Konaklama, Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, Araba kiralama,Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ,Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği, Rezervasyon Hizmetleri, Biletleme Hizmetleri gibi işletmelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Mezunlarımız turizm sektöründe istihdam edildikleri gibi meslekleri ile benzerlikler teşkil eden (Bankacılık, iletişim, halkla ilişkiler vb.) sektörlerde de istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca; 2 yıllık önlisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 yıllık Açık Öğretim Fakültesine sınavsız devam hakkı kazanmakta ve ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir. Bu program mezunları, KPSS’ den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında da memur olarak atanabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm Rehberliği lisans programlarına,dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkan V. Öğr.Gör. S.Ali ÇELİK Dahili:7292 1.Ö. Akademik Danışmanı Öğr.Gör. Tahsin ÖZBEK Dahili: 7236 2.Ö. Akademik Danışmanı Öğr.Gör.S.Ali ÇELİK Dahili:7292 , Bölüm Staj Sorumlusu Öğr.Gör. Tahsin ÖZBEK Dahili: 7236, Öğr.Gör. Olcay ÖZIŞIK YAPICI Dahili:7393

Bölüm Olanakları

Laboratuvar imkânları okulumuzda 5 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Temel Bilgisayar Dersleri Laboratuvarı Temel Bilgisayar derslerinin, muhasebe ve otel paket programları derslerinin yapıldığı 40 bilgisayarlı laboratuvar vardır. Ayrıca Öğrencilerimiz üniversitemiz Konuk evi ve Vakfına bağlı otel işletmelerinde uygulama yapabilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
 2. Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
 3. Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
 4. Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
 5. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
 6. Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
 7. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
 8. Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
 9. Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 10. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
 11. Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
 12. Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
 • Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
 • Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
 • Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
 • Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 • Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
 • Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
STOİ-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
TOİ101Ön Büro Hizmetleri 927001 1 1 0 4.0
TOİ103Genel Turizm 927001 3 0 0 3.0
TOİ105Kat Hizmetlerinde Temizlik İşlemleri 927001 1 1 0 3.0
TOİ107Menü Planlama 927001 2 1 0 4.0
TOİ109Turizm Ekonomisi 927001 2 0 0 4.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 15 3 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 0.0
STOİ-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
TOİ104Otel İşletmeciliği 927001 2 0 0 4.0
TOİ106Ön Büroda Oda İşlemleri 927001 1 1 0 3.0
TOİ110Turizm Coğrafyası-I 927001 2 0 0 3.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 11 1 0 22.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
STOİ-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 6.0
TOİ201Mesleki Yabancı Dil-I (Rusça,Almanca,İngilizce) 927001 2 2 0 3.0
TOİ203Kat Hizmetleri 927001 2 1 0 4.0
TOİ205Turizm Mevzuatı 927001 2 0 0 3.0
TOİ207Turizm Pazarlaması 927001 3 0 0 4.0
TOİ209Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteliği 927001 2 1 0 3.0
TOİ215Yiyecek İçecek Servisi-I 927001 3 3 0 7.0
Toplam 14 7 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
STOİ-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 9.0
TOİ202Mesleki Yabancı Dil-II (Rusça,Almanca,İngilizce) 927001 2 2 0 3.0
TOİ206Otelcilik Otomasyon Sistemleri 927001 2 2 0 4.0
TOİ208İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 3.0
TOİ212Dekorasyon Hizmetleri 927001 2 0 0 3.0
TOİ218Yiyecek İçecek Servisi-II 927001 3 2 0 0.0
TOİ226Önbüroda Raporlama İşlemleri 927001 2 0 0 3.0
Toplam 13 6 0 25.0
STOİ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TOİ111 Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri 927001 2 0 0 3.0
TOİ113 İletişim 927001 2 0 0 3.0
TOİ117 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 1 0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
STOİ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TOİ102 Özel İlgi Turizmi 927001 3 0 0 3.0
TOİ112 Mutfak Hizmetleri Yönetimi 927001 1 1 0 3.0
TOİ114 Genel Muhasebe 927001 2 2 0 3.0
TOİ116 Genel Pazarlama 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
STOİ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TOİ217 Genel Alan Kontrolü 927001 2 0 0 3.0
TOİ219 Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 3.0
TOİ221 Turizm Coğrafyası II 927001 2 0 0 3.0
TOİ223 Meslek Etiği 927001 2 0 0 3.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
STOİ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TOİ216 İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği 927001 2 0 0 3.0
TOİ222 Kongre ve Fuar Organizasyonu 927001 2 1 0 3.0
TOİ224 Rekreasyon ve Animasyon Yönet 927001 2 0 0 3.0
TOİ228 Kalite Güvencesi ve Standartları 927001 3 0 0 3.0