Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

2003 – 2004 eğitim – öğretim yılında eğitim – öğretimini sürdürmek üzere, Çocuk Gelişimi Programın açılması konusu YÖK’ ün 07.05.2003 Tarihli Yürütme Kurulunda görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843 sayılı Kanun’ un 4. Maddesi uyarınca Çocuk gelişimi Programı (II.Ö.) açılması ve 40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.
Yüksekokulun 15.03.2011 tarih, 3 Toplantı sayısı ve 2011/10 karar sayısı ile Çocuk Gelişimi Programının 1. Öğeriminin açılması için Üniversitemiz senatosuna teklif edilmiş, Üniversitemiz Senatosunun 07.06.2011 tarih, 4 toplantı sayısı ve 2011/113 karar sayısı ile kabul edilerek YÖK’ e teklifte bulunulmuştur. YÖK’ ün 22.09.2011 tarihli Yürütme Kurulunda görüşülerek 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı kanunun 4. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ile Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca uygun görülerek 2010-2011 eğitim – öğretim yılında ek yerleştirme kontenjanı ile eğitim – öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olmak veYÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çocuk Gelişimi alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anadolu kız meslek ve kız meslek liselerindeki uygulama sınıflarında ve ilköğretim okullarındaki ana sınıflarında kadrosuz usta öğretici olarak görev alabilmenin yanı sıra; resmi ve özel kurumlara bağlı kreş, yuva, anaokulu ve çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen olarak da çalışabilmektedir. Ayrıca çocuk kliniklerinde, özel eğitim alanında ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk edebiyatı alanında, oyuncak üreticisi firmalarda, turizm ve spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği”, lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Samsun Meslek Yüksekokulu İlkadım Kampüsü /55100/ İlkadım / Samsun Tel: +90 362 312 19 19 - Faks: +90 362 445 03 06 - samsunmyo@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Samsun Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır. İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yapabileceği donanımlı derslikler mevcuttur. Ayrıca MEB bağlı ve özel olarak açılmış anaokullarında ve anasınıflarında öğrencilerin teorik bilgilerini kullanabilecekleri stajlar düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

 1. Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
 2. Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
 3. 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
 4. Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetirtirmek
 5. Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
 6. Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
 7. Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
 8. Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
 9. Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
 10. Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
 11. Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
 12. Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
 13. Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
 14. Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
 • Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
 • 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
 • Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetirtirmek
 • Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
 • Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
 • Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
 • Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
 • Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
 • Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
 • Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
 • Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
 • Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
 • Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
CGL-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 0.0
CGL103Özel Eğitim-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
CGL151Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
CGL153Çocuk Gelişimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
CGL155Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
CGL157Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 0 0 21.0 18.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
CGL-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 0.0
CGL102Özel Eğitim-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
CGL152Anne - Baba Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
CGL154Çocuk Gelişimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
CGL156Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
CGL158Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
CGL166Sanat Etkinliklerini İzleme Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 0 0 22.0 24.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
CGL-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 0.0
CGL251Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Zorunlu 1 1 0 2.0 0.0
CGL253Çocukta Oyun Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
CGL255Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
CGL257Çocuk ve Drama Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
CGL259Eğitim Kurumlarında Uygulama I Zorunlu 1 5 0 4.0 6.0
CGL261Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
CGL263Çocuk Hakları Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 8 0 20.0 18.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
CGL-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 1.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

CGL-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
CGL113 Kişisel Gelişim 2 0 0 2.0 3.0
CGL121 İletişim 2 0 0 2.0 2.0
CGL159 Çocukta Fen Eğitimi 2 0 0 2.0 3.0
CGL161 Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 3.0
CGL163 Çocukta Beden Eğitimi 1 1 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
CGL-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİT102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 0 3.0 3.0
CGL160 Seminer Çalışmaları 2 1 0 3.0 3.0
CGL162 Çocukta Zeka Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
CGL164 Çocukta Matematik Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
CGL166 Sanat Etkinliklerini İzleme 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
CGL-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
CGL215 Diksiyon ve Beden Dili 2 0 0 2.0 0.0
CGL265 Kaynaştırma Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
CGL267 Temel Matematik 2 0 0 2.0 0.0
CGL269 Çocuk ve Teknoloji 2 0 0 2.0 0.0
İŞG201 İş Güvenliği 2 0 0 2.0 2.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
CGL-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
CGL252 Çocuk Animatörlüğü 1 1 0 2.0 0.0
CGL254 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3.0 4.0
CGL256 Davranış Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
CGL258 Temel İlk Yardım Eğitimi 2 1 0 3.0 0.0
CGL260 Sanat ve Yaratıcılık 1 1 0 2.0 0.0
CGL262 Müzik Eğitimi 1 1 0 2.0 3.0
CGL264 Eğitim Kurumlarında Uygulama II 1 5 0 4.0 6.0
CGL266 Topluma Hizmet Uygulaması 1 1 0 2.0 3.0
CGL268 Çocuk ve Etik 2 0 0 2.0 0.0
CGL270 Çevre Eğitimi 2 0 0 2.0 3.0
CGL272 Özel Gereksinimli Çocuklar 2 0 0 2.0 0.0
CGL274 Okula Hazırlık 2 0 0 2.0 3.0
CGL276 İş Yeri Uygulaması 6 20 0 16.0 0.0