Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Meslek Yüksekokulu - Organik Tarım Programı

Program Tanımları

Kuruluş

03.07.2009

Kazanılan Derece

Organik Tarım Teknikerliği

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS-6,

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Bitkileri tanımak, bitkisel üretimin temellerini kavramak, ürün işleme yöntem ve tekniklerini anlamak, organik ürünlerin konvansiyonel ürünlerden farkını kavramış, kanun ve yönetmelikleri bilen mesleki yeterliliği sağlamış elemanlar yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

organik çiftliklerde teknik eleman olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ziraat fakültelerinin değişik bölümlerine geçiş yapabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.
(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
0362 542 67 62

Bölüm Olanakları

1 sera
10 derslik
2 laboratuvar
9 akademik personel

Program Çıktıları

 1. Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
 2. Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
 3. Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
 4. Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
 5. Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
 6. Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
 7. Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
 8. Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
 9. Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek
 10. Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
 11. Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
 12. Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
 • Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
 • Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
 • Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
 • Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
 • Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
 • Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
 • Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
 • Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
 • Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
 • Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
 • Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
 • Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/tyyc.php on line 195

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
OTP101Botanik 927001 2 2 0 4.0 3.0
OTP103Zooloji 927001 2 0 0 3.0 2.0
OTP105Bitki Ekolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
OTP107Bitki Fizyolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
OTPSEÇ-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 2 0 21.0 17.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
OTP102Genetik ve Bitki Islahı 927001 3 0 0 3.0 3.0
OTP104Toprak Bilgisi ve Verimliliği 927001 2 2 0 3.0 3.0
OTP106Organik Tarımın Genel İkleleri 927001 2 2 0 4.0 3.0
OTPSEÇ-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 4 0 24.0 15.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
OTP201Araştırma ve Deneme Metodları 927001 2 0 0 3.0 2.0
OTP203Organik Tarımda Hastalıklar 927001 2 1 0 4.0 3.0
OTP205Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 927001 2 0 0 3.0 2.0
OTP207Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 3.0 3.0
OTP209Organik Sebze Yetiştiriciliği-I (Açık) 927001 2 2 0 3.0 3.0
OTP211Organik Tarımda Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağ. 927001 2 0 0 4.0 2.0
OTP213Ekolojik Tarım Turizmi 927001 2 2 0 3.0 3.0
OTP215Ekolojik Toprak Mikrobiyolojisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
OTPSEÇ-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 9.0 1.0
Toplam 16 7 0 35.0 21.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
OTP202Organik Endüstri Bitkiler Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 6.0 3.0
OTP204Organik Sebze Yetiştiriciliği-II (Örtü 927001 2 2 0 6.0 3.0
OTP206Organik Tahıl ve Baklagil Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 6.0 3.0
OTP208Mesleki Uygulama 927001 1 2 0 2.0 2.0
OTP210Organik Tarımda Zararlılar 927001 2 1 0 4.0 3.0
OTPSEÇ-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 8.0 1.0
Toplam 9 9 0 32.0 15.0
OTPSEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OTP109 Tohumculuk ve Teknolojisi 927001 3 0 0 4.0
OTP111 Genel Kimya 927001 2 0 0 3.0
OTP113 Bilgisayar Kullanımı 927001 1 1 0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
OTPSEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OTP108 Sulama Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 927001 2 0 0 2.0
OTP112 Münavebe Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
OTPSEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 927001 2 0 0 2.0
OTP221 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 1 1 0 2.0
OTPSEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OTP212 Mesleki Deontoloji 927001 2 0 0 3.0
OTP214 Tarım ve Çevre 927001 2 0 0 3.0
OTP216 Girişimcilik ve İnovasyon 927001 4 0 0 3.0