Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havza Meslek Yüksekokulu - İnşaat Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuz, Üniversitemiz Rektörlüğü’nün 03.05.1993 tarih ve B.30.2.ODM.0. 76.06.00/076-02046 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun 93.32.1450 sayılı kararı ile 1993 yılında 2 Bölüm, üç programın açılması kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine 1993-1994 Öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü İnşaat Programı’na alınan 30 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde İnşaat Teknolojileri alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnşaat Teknolojileri alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat bölümü – İnşaat Teknolojileri Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü-İnşaat Teknolojisi Programının eğitim amacı; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, Beton santrallerinde, Yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten en az 60 alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi ( staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin AKSU İletişim Bilgileri 0362 714 55 55 - 0362 714 53 43 Dahili No: 7456 Samsun Karayolu 4.Km. 55700 Havza/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Tam Donanımlı Beton ve Zemin Laboratuarı, Teknik Çizim Salonu, İlk Yardım Uygulama Salonu, Bilgisayar Laboratuarı, 80'er Öğrenci Kapasiteli 2 Sınıf, Bilgisayar, Projeksiyon Cihazları, Tepegözler, Arazi Ölçüm Alet ve Cihazları,

Program Çıktıları

 1. İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
 2. Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
 3. Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
 4. Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
 5. Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
 6. Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
 7. İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
 8. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
 9. Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgi ve becerisi kazanır.
 10. Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
 11. Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
 12. İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahiptir.
 • Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
 • Teknik resim yapar
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
 • Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
 • Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
 • Bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilme becerisine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
 • Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişir.
 • Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm becerisine sahiptir.
 • İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki sosyal ve çevresel boyutları anlama, sosyal çevreye uyum ve iletişim becerisi kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
 • Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İNŞ101Matematik-I Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
İNŞ103Teknik Resim Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
İNŞ105Mekanik ve Statik Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İNŞ107Yapı Malzemeleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNŞSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 3 0 18.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İNŞ102Matematik-II Zorunlu 3 1 0 4.0 3.0
İNŞ104Yapı Statiği Zorunlu 3 0 0 3.0 2.0
İNŞ106Beton Teknolojisi Zorunlu 3 1 0 4.0 3.0
İNŞ108Mukavemet Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İNŞSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 2 0 20.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNŞ201Mesleki Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNŞ203Karayolu İnşaatı Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
İNŞ205Arazi Ölçmeleri Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
İNŞ207Zemin Mekaniği-I Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
İNŞ209Betonarme Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
İNŞ211Bilgisayarla Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
İNŞ213Yapı Tesisatları Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İNŞ215Şantiye Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
İNŞSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 3.0
Toplam 18 7 0 24.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNŞ202Atık Sular Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İNŞ204Yapı Onarım ve Güçlendirme Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
İNŞ206Çelik Yapılar Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNŞ208Yapı Metrajı ve Maliyeti Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
İNŞ210Proje Etüdü ve Uygulaması Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
İNŞ212Zemin Mekaniği-II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
İNŞ214Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
İNŞ216Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İNŞSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 9 0 20.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

İNŞSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNŞ109 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 1 0 3.0 3.0
İNŞ111 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
İNŞ113 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
İNŞSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNŞ110 Meslek Resmi 1 2 0 2.0 3.0
İNŞ112 Mesleki Matematik 3 0 0 3.0 3.0
İNŞ114 İlkyardım 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
İNŞSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNŞ217 Su Temini ve İletimi 3 0 0 3.0 3.0
İNŞ219 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
İNŞ221 İşletme Yönetimi-I 3 0 0 3.0 3.0
İNŞSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNŞ218 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
İNŞ220 İşletme Yönetimi-II 3 0 0 3.0 3.0
İNŞ222 Kalite Güvencesi ve Standartlar 3 0 0 3.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS