Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havza Meslek Yüksekokulu - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı 1994-1995 öğretim yılında alınan 25 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

MESLEK ELEMANI ÜNVANI İLE MEZUN OLURLAR

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kesin Kayıt, Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti MADDE 8 – (1) hükümleri geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır. (2) Ağırlıklı başarı ortalaması, 80-89 olan öğrenciler onur, 90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir. (3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden itibaren mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi verilir.

Program Profili

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans programıdır. Programın Amacı: Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel sektörde üst düzey yönetici asistanlığı, yönetici sekreterliği, büro yöneticiliği, şube sorumlusu, satış pazarlama firmalarında satış sekreterliği gibi konumlarda iş olanakları bulunmaktadır. Silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, üniversiteler, bakanlıklar dahil olmak üzere hemen her kamu kuruluşunda çeşitli birimlerde, kadro alabildikleri takdirde ya da taşeron kuruluşlarda istihdam edildiklerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Mezunlar, kamuda çalışmaya başladıkları zaman kısa sürede üst düzeylere yükselmeleri mümkün olmaktadır. Özel hastanelerde, belediyelerde ve şirket elemanı statüsünde asistanlık görevi üstlenmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BEŞİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirme - Dönem içi değerlendirme MADDE 16 – Yarıyıl/yıl sonu-bütünleme sınavları MADDE 17 – Sınavların yapılış şekli MADDE 18 – Mazeret sınavı MADDE 19 – Sınav sonuçları MADDE 20 – Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 21 – Başarı puanı MADDE 22- Ders tekrarı - MADDE 23 ALTINCI BÖLÜM Başarı ve Değerlendirme - Değerlendirme MADDE 24 – Derslerin kredi değeri MADDE 25 – Ağırlıklı başarı ortalaması MADDE 26 – Diploma - MADDE 27 -Muafiyet sınavı - MADDE 28 HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

Mezuniyet Koşulları

PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ DERS KREDİSİ VE 120 AKTS ( AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ) KOŞULUNU SAĞLAYAN ÖĞRENCİ MEZUN OLUR.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ÖĞR.GÖR.CEM DİNCEROL

İletişim Bilgileri
0362 714 55 55
0362 714 53 43
Dahili No: 7455
Samsun Karayolu 4.Km. 55700 Havza/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Laboratuarı, Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Tepegöz

Program Çıktıları

 1. Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
 2. Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
 3. Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
 4. İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
 5. Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
 6. Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
 7. Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
 8. Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
 9. Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
 10. Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
 11. Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
 12. İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
 13. Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
 14. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
 15. Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
 16. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
 17. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
 18. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 19. İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
 20. Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
 21. Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
 22. İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
 23. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 24. Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
 25. Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
 • Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
 • Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
 • İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
 • Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
 • Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
 • Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
 • Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
 • Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
 • Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
 • İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
 • Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
 • Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
 • Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
 • Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
 • Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
 • Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
 • Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BYA101Genel Hukuk Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
BYA109Klavye Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BYA111Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BYA119Etkili Konuşma ve İletişim Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
BYA121Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
BYA123İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 5 0 22.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BYA108Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
BYA110Mesleki Yazışmalar Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BYA120Ticari Matematik Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
BYA122Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
BYA124Hızlı Okuma ve Yazma Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
BYA126İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 5 0 22.0 40.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYA207Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
BYA209Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
BYA223Muhasebe Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
BYA225Kamu ve Özel Kesim Yapısı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
BYA227Büro Yönetimi Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
BYASEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 9.0
Toplam 11 4 0 15.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYA202Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Zorunlu 1 1 0 2.0 6.0
BYA204Yönetici Asistanlığı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
BYA208Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2.0 5.0
BYA222Toplantı Yönetimi ve Sunu Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
BYA226Örgütsel Davranış Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
BYASEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 5 0 15.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BYASEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYA213 Toplam Kalite Yönetimi 1 1 0 2.0 3.0
BYA215 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
BYA217 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
BYA219 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
BYA229 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2.0 3.0
BYASEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYA214 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
BYA216 Genel Turizm Bilgisi 2 0 0 2.0 3.0
BYA220 Ön Büro İşlemleri 1 1 0 2.0 3.0
BYA224 Sektörel Uygulamalar 2 2 0 3.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS