Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havza Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuz, Üniversitemiz Rektörlüğü’nün 03.05.1993 tarih ve B.30.2.ODM.0. 76.06.00/076-02046 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun 93.32.1450 sayılı kararı ile 1993 yılında 2 Bölüm, üç programın açılması kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine 1996 - 1997 öğretim yılında İşletmecilik Programına alınan 31 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Meslek elemanı unvanı ile öğrenciler mezun olurlar

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin
kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Uzaktan eğitim öğrencileri
hariç, öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan
öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli
ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı
açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen
sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.
(2) Ağırlıklı başarı ortalaması, 80-89 olan öğrenciler onur, 90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek
onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu
gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.
(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının
internetten girilmesi için verilen son günden itibaren mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrencilere
mezuniyet belgesi verilir.

Program Profili

İş hayatının sev ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan güc yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir önlisans programıdır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu kurumlarında, özel iş yerlerinde veya yasal şatlar sağlandıktan sonra kendi iş yerini açıp çalıştırabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ilgili fakültelerine sınavsız geçiş yapabilirler, veya ÖSYM tarafından yapılan üst derece programlarına geçiş hakkı tanıyan dikey geçiş sınavı(DGS)'nda başarılı oldukları taktirde, ilgili fakültelerde lisans tamamlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

TC.ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ öğrenci sınav, ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre değerlendirilirler

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimiz TC.ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ'nin eğitim, öğretim yönetmelik koşullarına uygun olarak mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. SİNAN EMİRZEOĞLU
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU
HAVZA-SAMSUN KARAYOLU 4.KM. MISMILAĞAÇ MEVKİİ
HAVZA-SAMSUN

TEL: 0362 7145555
DAHİLİ NUMARA:7457

Bölüm Olanakları

Bölümümüz teknolojinin sunmuş olduğu her türlü olanaklara sahiptir.

Program Çıktıları

 1. Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
 2. Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
 3. İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
 4. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
 5. Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
 6. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
 7. İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
 8. İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
 9. Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
 10. Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
 11. Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
 12. Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
 13. İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
 14. İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
 • Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
 • İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
 • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
 • Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
 • İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
 • İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
 • Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
 • Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
 • Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
 • Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
 • İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
 • İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
İŞL101Genel Muhasebe 927001 3 1 0 4.0
İŞL103Genel İşletme 927001 2 2 0 4.0
İŞL105İktisada Giriş 927001 2 0 0 3.0
İŞL107Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri 927001 1 1 0 3.0
İŞL109Genel Hukuk Bilgisi 927001 2 0 0 3.0
İŞL111Matematik 927001 2 1 0 4.0
İŞLSEÇ-1Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 18 5 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
İŞL102Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 927001 3 1 0 3.0
İŞL104Makro İktisat 927001 2 0 0 2.0
İŞL106Ticari Matematik 927001 1 1 0 2.0
İŞL108Ticaret Hukuku Bilgisi 927001 2 0 0 2.0
İŞL110İstatistik 927001 1 1 0 2.0
İŞL112Bilgisayar Büro Programları 927001 2 2 0 2.0
İŞLSEÇ-2Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 3.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 17 5 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL201Pazarlama İlkeleri 927001 2 1 0 5.0
İŞL203Yönetim ve Organizasyon 927001 2 0 0 4.0
İŞL205Finansal Yönetim 927001 3 1 0 4.0
İŞL207Bilgisayarlı Muhasebe 927001 3 1 0 5.0
İŞLSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 12.0
Toplam 10 3 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL202İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 1 0 5.0
İŞL204Üretim Yönetimi 927001 3 1 0 5.0
İŞL206Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 927001 3 1 0 6.0
İŞL208İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 3 1 0 5.0
İŞLSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 9.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 11 4 0 30.0
İŞLSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL113 Meslek Etiği 927001 2 0 0 3.0
İŞL115 İşletme Yönetimi-I 927001 3 0 0 3.0
İŞL117 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
İŞLSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL114 Kalite Güvencesi ve Standartları 927001 3 0 0 3.0
İŞL116 Çevre Koruma 927001 2 0 0 3.0
İŞL118 İşletme Yönetimi-II 927001 3 0 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
İŞLSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL209 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 927001 2 2 0 3.0
İŞL211 Yönlendirilmiş Çalışma-I 927001 2 1 0 3.0
İŞL213 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 927001 2 0 0 3.0
İŞL215 Kongre ve Fuar Organizasyonu 927001 2 0 0 3.0
İŞL217 Halkla İlişkiler 927001 3 1 0 3.0
İŞL219 Toplam Kalite Yönetimi 927001 1 1 0 3.0
İŞLSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL210 Finansal Yatırım Araçları 927001 2 0 0 3.0
İŞL212 Elektronik Ticaret 927001 2 2 0 3.0
İŞL214 Uluslararası Finansman 927001 2 0 0 3.0
İŞL216 Yönetim Muhasebesi 927001 3 1 0 3.0
İŞL218 Eğlence ve Tatil Yönetimi 927001 1 1 0 3.0
İŞL220 Yönlendirilmiş Çalışma-II 927001 1 2 0 3.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS