Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havza Meslek Yüksekokulu - Fizyoterapi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuzda 2009–2010 eğitim-öğretim döneminde açılan Fizyoterapi Programı 72 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Meslek elemanı unvanı ile öğrenciler mezun olurlar

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Uzaktan eğitim öğrencileri hariç, öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır. (2) Ağırlıklı başarı ortalaması, 80-89 olan öğrenciler onur, 90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir. (3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden itibaren mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi verilir.


Program Profili

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olacak, nitelikli ara insan güc yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir önlisans programıdır


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet hastanelerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel hastanelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ÖSYM tarafından yapılan üst derece programlarına geçiş hakkı tanıyan dikey geçiş sınavı(DGS)'nda başarılı oldukları taktirde, ilgili fakültelerde lisans tamamlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

TC.ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ öğrenci sınav, ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre değerlendirilirler


Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimiz TC.ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ'nin eğitim, öğretim yönetmelik koşullarına uygun olarak mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Ercan TURAL. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU HAVZA-SAMSUN KARAYOLU 4.KM. MISMILAĞAÇ MEVKİİ HAVZA-SAMSUN TEL: 0362 7145555 DAHİLİ NUMARA:7471

Bölüm Olanakları

Bölümümüz teknolojinin sunmuş olduğu her türlü olanaklara sahiptir.

Program Çıktıları

 1. Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
 2. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
 3. Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
 4. Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
 5. Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
 6. Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
 7. Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
 8. Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
 9. Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
 10. Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
 11. Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
 12. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
 13. Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
 14. Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
 15. Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
 16. Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
 17. Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
 18. -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
 19. Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 20. Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
 • Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
 • Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
 • Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
 • Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
 • Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
 • Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
 • Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
 • Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
 • Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
 • Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
 • Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
 • Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunların
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
FTP101Anatomi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FTP105Fizik Tedavide Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
FTP113Temel Fizik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FTP123Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
FTP125Bilgi İletişim Teknolojileri Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
FTPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 3 0 20.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
FTP102Fizyoterapide Klinik Kavramlar Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FTP104Fizik Tedavi Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
FTP114İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FTP122Kinezyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FTP126Ortez Protez ve Yardımcı Cihaz Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FTPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 2 0 18.0 40.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FTP203Fizik Tedavi Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
FTP205Nöroloji Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FTP207Pediatri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FTP209Ortopedi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FTP211Dahiliye Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FTP221İlkyardım Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
FTPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 11 3 0 14.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FTP204Klinik Bilimler Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FTP224Spor Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FTP226Hidroterapi-Balneoterapi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
FTP228Masaj Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
FTP230Engellilik ve Toplum Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
FTPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 6 0 14.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FTPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FTP117 Normal Motor Gelişim 2 0 0 2.0 3.0
FTP121 Tıbbi Terminoloji 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
FTPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FTP120 Tıbbi İngilizce 2 0 0 2.0 3.0
FTP124 Beslenme İlkeleri 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
FTPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FTP213 Psikososyal Rehabilitasyon 2 0 0 2.0 3.0
FTP217 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
FTPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FTP216 Çevre ve Halk Sağlığı 2 0 0 2.0 3.0
FTP220 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS