Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Kavak Meslek Yüksekokulu - İnşaat Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü – İnşaat Teknolojisi programı ; YÖK Yürütme Kurulunun 09.09.1995 tarihli yazısı ve 02.10.1995 tarih ve 2080-19658 sayılı YÖK Onay yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde İnşaat Teknolojileri alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnşaat Teknolojileri alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat bölümü – İnşaat Teknolojileri Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü-İnşaat Teknolojisi Programının eğitim amacı; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, Beton santrallerinde, Yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten en az 60 alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi ( staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Kavak Meslek Yüksekokulu 55850 Kavak / SAMSUN

Öğr. Gör. İsmail BALKABAK Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda İnşaat Bölümü / İnşaat Teknolojisi Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Teknolojisi programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapılmakta, Yapı malzemelerinden örnekler incelenmekte, Yapı malzemelerinin yapılarda kullanımı sağlanmakta, Yapı şantiyelerine teknik geziler düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

 1. İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar
 2. İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgilerin verilmesini sağlar
 3. Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi sunar.
 4. Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
 5. Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
 6. Öğrencinin bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilirmesini sağlar.
 7. Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi sunar.
 8. Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgisi sunar.
 9. Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişmesini sağlar.
 10. Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • İnşaat Teknolojileri Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
 • Teknik resim yapar
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • İnşaat Teknolojisi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgilerin verilmesini sağlar
 • Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi sunar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
 • Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
 • Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişmesini sağlar.
 • Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Öğrencinin bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilirmesini sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
 • Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
 • Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi sunar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
İNŞ101Matematik-I 927001 3 1 0 5.0
İNŞ103Teknik Resim 927001 1 2 0 5.0
İNŞ105Mekanik ve Statik 927001 2 0 0 4.0
İNŞ107Yapı Malzemeleri 927001 3 0 0 4.0
İNŞSEÇ-1Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 15 3 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
İNŞ102Matematik-II 927001 3 1 0 3.0
İNŞ104Yapı Statiği 927001 3 0 0 2.0
İNŞ106Beton Teknolojisi 927001 3 1 0 3.0
İNŞ108Mukavemet 927001 2 0 0 2.0
İNŞSEÇ-2Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 17 2 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İNŞ201Mesleki Uygulamalar 927001 2 2 0 3.0
İNŞ203Karayolu İnşaatı 927001 2 1 0 3.0
İNŞ205Arazi Ölçmeleri 927001 2 1 0 3.0
İNŞ207Zemin Mekaniği-I 927001 2 1 0 3.0
İNŞ209Betonarme 927001 4 0 0 4.0
İNŞ211Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 0 3.0
İNŞ213Yapı Tesisatları 927001 2 0 0 2.0
İNŞ215Şantiye Organizasyonu 927001 3 0 0 3.0
İNŞSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 6.0
Toplam 18 7 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İNŞ202Atık Sular 927001 2 0 0 3.0
İNŞ204Yapı Onarım ve Güçlendirme 927001 1 2 0 3.0
İNŞ206Çelik Yapılar 927001 3 0 0 3.0
İNŞ208Yapı Metrajı ve Maliyeti 927001 3 1 0 4.0
İNŞ210Proje Etüdü ve Uygulaması 927001 1 2 0 3.0
İNŞ212Zemin Mekaniği-II 927001 1 2 0 3.0
İNŞ214Bilgisayar Destekli Tasarım 927001 1 2 0 3.0
İNŞ216Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
İNŞSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 14 9 0 30.0
İNŞSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İNŞ109 Bilgi İletişim Teknolojileri 927001 2 1 0 3.0
İNŞ111 Çevre Koruma 927001 2 0 0 3.0
İNŞ113 İletişim 927001 2 0 0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
İNŞSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İNŞ110 Meslek Resmi 927001 1 2 0 3.0
İNŞ112 Mesleki Matematik 927001 3 0 0 3.0
İNŞ114 İlk Yardım 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
İNŞSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İNŞ217 Su Temini ve İletimi 927001 3 0 0 3.0
İNŞ219 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
İNŞ221 İşletme Yönetimi-I 927001 3 0 0 3.0
İNŞSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İNŞ218 Meslek Etiği 927001 2 0 0 3.0
İNŞ220 İşletme Yönetimi-II 927001 3 0 0 3.0
İNŞ222 Kalite Güvencesi ve Standartlar 927001 3 0 0 3.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS