Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Kavak Meslek Yüksekokulu - Harita ve Kadastro Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü – Harita Kadastro programı ; YÖK Yürütme Kurulunun 09.09.1995 tarihli yazısı ve 02.10.1995 tarih ve 2080-19658 sayılı YÖK Onay yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde Mimarlık ve Şehir Planlama alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Harita ve Kadastro alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mimarlık ve Şehir Planlama bölümü –Harita ve Kadastro Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması , 30 iş günü Kamu yada Özel sektörde staj Öğretim çalışmasını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü-Harita ve Kadastro Programının eğitim amacı; Harita ve Kadastro ve İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen , haritayla ilgili her türlü işlemi yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü - Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; Haritacılık Sektöründe hizmet üreten, Harita Firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten en az 60 alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi ( staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Kavak Meslek Yüksekokulu 55850 Kavak / SAMSUN Öğr. Gör. Funda KAYLAR Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Harita ve Kadastro Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Harita ve Kadastro programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarımlarla ilgili bilgisayar programları öğretilmekle birlikte arazi uygulamaları yaptırılmakta, Haritacılıkla ilgili aletlerin kullanımı sağlanmakta, Özel ve Resmi Kurumlara teknik geziler düzenlenmekte ve Haritacılık ve Şehir planlama konularında seminer ve konferanslara iştirak edilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Harita ve Kadastro programı temel ve mesleki bilgisayar programlarını ve donanımlarının kullanımını öğretir
 2. Harita Kadastro Programı içinde disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği sağlar.
 3. Harita ve Kadastro programı Pafta okuma ve koordinat sistemlerinin birbirine dönüşümü becerisini sağlar.
 4. Harita ve Kadastro programı Arazi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneği sağlar.
 5. Harita ve Kadastro programı Ulusal jeodezik ağların ve ilgili mevzuatın anlaşılmasını sağlar. Program GPS kullanma yeteneğini geliştirir.
 6. Harita ve Kadastro programı Kentsel ve kırsal toprak düzenleme, bütünleyebilme, gerekli teknik ve mevzuatları kullanabilme, toplumsal gelişim süreçlerini analiz edebilme yeteneği sağlar.
 7. Harita ve Kadastro Programı Harita tasarımı, çizimi, kullanımı ve çoğaltılması hakkında bilgi sağlar. Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi sunar.
 8. Harita ve Kadastro programı, sanat yapıları ile bina ve yol projelerinin uygulanması için gerekli verileri elde eder. Bu verilerin işlenmesi, teknik şartname ve plan mevzuatlarına göre uygulamalarda deneyim kazandırır.
 9. Yeryüzünün altında ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, sunumu ve ulaşılan bilgilerin araziye uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sağlar.
 10. Arazi uygulaması için kullanılan modern ve klasik ölçme teknikleri ölçme araçlarının temel yapısını ve kullanımını öğretir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Harita ve Kadastro programı temel ve mesleki bilgisayar programlarını ve donanımlarının kullanımını öğretir
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
 • Harita Kadastro Programı içinde disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği sağlar.
 • Harita ve Kadastro programı Pafta okuma ve koordinat sistemlerinin birbirine dönüşümü becerisini sağlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
 • Yeryüzünün altında ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, sunumu ve ulaşılan bilgilerin araziye uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sağlar.
 • Harita ve Kadastro programı Arazi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneği sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
 • Arazi uygulaması için kullanılan modern ve klasik ölçme teknikleri ölçme araçlarının temel yapısını ve kullanımını öğretir.
 • Harita ve Kadastro programı Ulusal jeodezik ağların ve ilgili mevzuatın anlaşılmasını sağlar. Program GPS kullanma yeteneğini geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Harita ve Kadastro programı Kentsel ve kırsal toprak düzenleme, bütünleyebilme, gerekli teknik ve mevzuatları kullanabilme, toplumsal gelişim süreçlerini analiz edebilme yeteneği sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
 • Harita ve Kadastro Programı Harita tasarımı, çizimi, kullanımı ve çoğaltılması hakkında bilgi sağlar. Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi sunar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HKP103Mesleki Trigonometri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
HKP115Mesleki Matematik Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
HKP117Arazi Ölçümleri-I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HKP119Arazi Ölçümleri ve Uygulaması-I Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
HKP121Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HKPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 3 0 21.0 16.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HKP102Mesleki Hesaplamalar Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
HKP104Harita Çizimi-I Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
HKP114Arazi Ölçmeleri-II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HKP116Arazi Ölçmeleri ve Uygulaması-II Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
HKP118Taşınmaz Değerleme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HKPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 5 0 20.0 26.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HKP203Kadastro-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
HKP205Harita Çizimi-II Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
HKP219Fotogrametri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HKP221Taşınmaz Hukuku Zorunlu 2 0 0 3.0 0.0
HKP223Arazi Ölçmeleri-III Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HKP225Arazi Ölçmeleri ve Uygulaması-III Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
HKP227Yol Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
HKPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 13 6 0 19.0 14.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HKP208Kadastro-II Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
HKP210Harita Yapımı Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
HKP220Arazi Ölçmeleri-IV Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HKP222Aplikasyon Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
HKP224Arazi Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HKP226Arazi Yönetimi Uygulaması Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
HKPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 12 6 0 17.0 13.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

HKPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HKP109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 0 2.5 3.0
HKP111 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
HKP113 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
HKP120 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 0 2 0 1.0 0.0
HKP122 Kamu Ölçmeleri 2 0 0 2.0 0.0
HKP124 Web Programlama 1 1 0 1.5 0.0
HKP126 Topluma Hizmet Uygulamaları-I 1 1 0 1.5 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
HKPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HKP108 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
HKP110 Algoritma ve Programlama 2 1 0 2.5 3.0
HKP112 İlkyardım 2 0 0 2.0 3.0
HKP229 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Analizler-I 1 2 0 2.0 0.0
HKP231 Uzaktan Algılama 2 0 0 2.0 0.0
HKP233 Mesleki Yabancı Dil-I 2 0 0 2.0 0.0
HKP235 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
HKPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HKP215 Haritacılık Faaliyetleri 3 0 0 3.0 3.0
HKP217 İşletme Yönetimi-I 3 0 0 3.0 3.0
HKP229 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Analizler-I 1 2 0 2.0 0.0
HKP231 Uzaktan Algılama 2 0 0 2.0 0.0
HKP233 Mesleki Yabancı Dil-I 2 0 0 2.0 0.0
HKP235 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
HKPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HKP214 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
HKP216 İşletme Yönetimi-II 3 0 0 3.0 3.0
HKP218 Kalite Güvencesi ve Standartlar 3 0 0 3.0 3.0
HKP228 Mesleki Yabancı Dil-II 2 0 0 2.0 0.0
HKP230 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Analizler-II 1 2 0 2.0 0.0
HKP232 Bilgisayar Destekli Harita Çizim 1 1 0 1.5 0.0
HKP234 Web Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 2 0 2.0 0.0
HKP236 Hidrografik Ölçmeler 2 0 0 2.0 0.0