Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Kavak Meslek Yüksekokulu - Yapı Denetimi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü – Yapı Denetimi programı ; YÖK Yürütme Kurulunun 22.09.2011 tarihli yazısı ve 28.09.2011 tarih ve 6500-041710 sayılı YÖK Onay yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde İnşaat Yapı Denetimi alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yapı Denetimi alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat bölümü – Yapı Denetimi Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü-Yapı Denetimi Programının eğitim amacı; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, Beton santrallerinde, Yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip, ayrıca bu işlerin denetiminin sağlanmasında ara teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yapı Denetim programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; Yapı Denetim Şirketlerinde, İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten en az 60 alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi ( staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Kavak Meslek Yüksekokulu 55850 Kavak / SAMSUN

Telefon : 0 362 741 37 55 Faks : 0362 741 35 82

Öğr. Gör. İsmail BALKABAK Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda İnşaat Bölümü / Yapı Denetimi Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Teknolojisi programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapılmakta, Yapı malzemelerinden örnekler incelenmekte, Yapı malzemelerinin yapılarda kullanımı sağlanmakta, Yapı şantiyelerine teknik geziler düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yapı Denetimi Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar ve denetler.
 2. Yapı Denetimi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgilerin verilmesini sağlar
 3. Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi sunar.
 4. Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
 5. Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
 6. Öğrencinin bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilmesini sağlar
 7. Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi sunar.
 8. Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgisi sunar.
 9. Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişmesini sağlar.
 10. Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Yapı Denetimi Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar ve denetler.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
 • Yapı Denetimi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgilerin verilmesini sağlar
 • Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi sunar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
 • Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
 • Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişmesini sağlar.
 • Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Öğrencinin bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilmesini sağlar
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
 • Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
 • Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi sunar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
YDP107Yapı Malzemeleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
YDP115Genel Matematik Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
YDP117Teknik Resim Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
YDP119Mekanik ve Statik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
YDP121Yalıtım Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YDPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 19 2 0 21.0 16.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
YDP108Mukavemet Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YDP116Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
YDP118Yapı Statiği Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
YDP120Beton Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YDP122Mesleki Uygulamalar Zorunlu 0 4 0 2.0 0.0
YDP124Beton Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
YDPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 13 8 0 18.0 22.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDP203Karayolu İnşaatı Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
YDP205Arazi Ölçmeleri Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
YDP207Zemin Mekaniği ve Temel İnşaat Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
YDP209Betonarme Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
YDP213Yapı Tesisatları Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YDP215Şantiye Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
YDP223İmar Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
YDP225Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 0 3 0 2.0 0.0
YDPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 18 6 0 24.0 24.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDP202Atık Sular Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YDP204Yapı Onarım ve Güçlendirme Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
YDP206Çelik Yapılar Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
YDP210Proje Etüdü ve Uygulaması Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
YDP216Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YDP224Yapı Metrajı ve Maliyeti Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
YDP226Yapı Denetimi Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
YDP228Zemin Mekaniği Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
YDPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 12 10 0 18.0 19.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YDPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDP109 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 1 0 2.5 3.0
YDP111 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
YDP113 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
YDP123 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 0.0
YDP125 Yapı Bilgisi-I 3 0 0 3.0 0.0
YDP127 Kagir Yapılar 1 2 0 2.0 0.0
YDP129 Algoritma ve Programlama 1 2 0 2.0 0.0
YDP131 Fizik 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
YDPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDP110 Meslek Resmi 1 2 0 2.0 3.0
YDP112 Mesleki Matematik 3 0 0 3.0 3.0
YDP114 İlk Yardım 2 0 0 2.0 0.0
YDP126 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
YDP128 Ahşap Yapılar 1 2 0 2.0 0.0
YDP130 Yapı Bilgisi-II 2 0 0 2.0 0.0
YDP132 Kimya 2 0 0 2.0 0.0
YDPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDP217 Su Temini ve İletimi 3 0 0 3.0 3.0
YDP219 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
YDP221 İşletme Yönetimi I 3 0 0 3.0 3.0
YDP227 Beden Eğitimi 0 3 0 1.5 0.0
YDP229 Prefabrik Yapılar 1 2 0 2.0 0.0
YDP231 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
YDP233 Proje Okuma 1 2 0 2.0 0.0
YDPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDP218 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
YDP220 İşletme Yönetimi II 3 0 0 3.0 3.0
YDP222 Kalite Güvencesi ve Standartlar 3 0 0 3.0 3.0
YDP230 Mimari Maket Teknikleri 1 2 0 2.0 0.0
YDP232 Bina Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
YDP234 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0