Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Kavak Meslek Yüksekokulu - Yapı Denetimi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü – Yapı Denetimi programı ; YÖK Yürütme Kurulunun 22.09.2011 tarihli yazısı ve 28.09.2011 tarih ve 6500-041710 sayılı YÖK Onay yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde İnşaat Yapı Denetimi alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yapı Denetimi alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat bölümü – Yapı Denetimi Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü-Yapı Denetimi Programının eğitim amacı; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, Beton santrallerinde, Yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip, ayrıca bu işlerin denetiminin sağlanmasında ara teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yapı Denetim programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; Yapı Denetim Şirketlerinde, İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten en az 60 alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi ( staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Kavak Meslek Yüksekokulu 55850 Kavak / SAMSUN

Telefon : 0 362 741 37 55 Faks : 0362 741 35 82

Öğr. Gör. İsmail BALKABAK Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda İnşaat Bölümü / Yapı Denetimi Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Teknolojisi programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapılmakta, Yapı malzemelerinden örnekler incelenmekte, Yapı malzemelerinin yapılarda kullanımı sağlanmakta, Yapı şantiyelerine teknik geziler düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yapı Denetimi Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar ve denetler.
 2. Yapı Denetimi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgilerin verilmesini sağlar
 3. Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi sunar.
 4. Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
 5. Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
 6. Öğrencinin bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilmesini sağlar
 7. Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi sunar.
 8. Uygun alanlarda kendi işyerini kurma ve işletme bilgisi sunar.
 9. Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişmesini sağlar.
 10. Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Yapı Denetimi Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar ve denetler.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
 • Yapı Denetimi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgilerin verilmesini sağlar
 • Yapı olarak adlandırılan her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi sunar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
 • Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
 • Aktif çalışma yapan firmalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman olarak yetişmesini sağlar.
 • Ekip çalışması yapabilme becerisi ve disiplinine sahip olmasını sağlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Öğrencinin bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimi takip edebilmesini sağlar
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
 • Mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar.
 • Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi sunar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
YDP101Genel Matematik 927001 3 1 0 5.0
YDP103Teknik Resim 927001 1 2 0 5.0
YDP105Mekanik ve Statik 927001 2 0 0 4.0
YDP107Yapı Malzemeleri 927001 3 0 0 4.0
YDPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0
Toplam 15 3 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
YDP102Yalıtım Teknolojisi 927001 3 1 0 3.0
YDP104Yapı Statiği 927001 3 0 0 2.0
YDP106Beton Teknolojisi 927001 3 1 0 3.0
YDP108Mukavemet 927001 2 0 0 2.0
YDPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0
Toplam 17 2 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDP201İmar Mevzuatı 927001 2 2 0 4.0
YDP203Karayolu İnşaatı 927001 2 1 0 3.0
YDP205Arazi Ölçmeleri 927001 2 1 0 3.0
YDP207Zemin Mekaniği ve Temel İnşaat 927001 2 1 0 3.0
YDP209Betonarme 927001 4 0 0 4.0
YDP211Bilgisayarla Destekli Çizim 927001 1 2 0 2.0
YDP213Yapı Tesisatları 927001 2 0 0 2.0
YDP215Şantiye Organizasyonu 927001 3 0 0 3.0
YDPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 6.0
Toplam 18 7 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDP202Atık Sular 927001 2 0 0 2.0
YDP204Yapı Onarım ve Güçlendirme 927001 1 2 0 3.0
YDP206Çelik Yapılar 927001 3 0 0 3.0
YDP208Yapı Metrajı ve Maliyeti 927001 3 1 0 4.0
YDP210Proje Etüdü ve Uygulaması 927001 1 2 0 3.0
YDP212Yapı Denetimi Uygulamaları 927001 1 2 0 3.0
YDP214Proje Okuma 927001 2 1 0 4.0
YDP216Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
YDPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 6.0
Toplam 15 8 0 30.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YDPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDP109 Bilgi İletişim Teknolojileri 927001 2 1 0 3.0
YDP111 Çevre Koruma 927001 2 0 0 3.0
YDP113 İletişim 927001 2 0 0 3.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
YDPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDP110 Meslek Resmi 927001 1 2 0 3.0
YDP112 Mesleki Matematik 927001 3 0 0 3.0
YDPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDP217 Su Temini ve İletimi 927001 3 0 0 3.0
YDP219 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
YDP221 İşletme Yönetimi I 927001 3 0 0 3.0
YDPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDP218 Meslek Etiği 927001 2 0 0 3.0
YDP220 İşletme Yönetimi II 927001 3 0 0 3.0
YDP222 Kalite Güvencesi ve Standartlar 927001 3 0 0 3.0